additiv färgblandning

den färgblandning som används i bild­skärmar och i tv‑apparater. Röda, gröna och blå ljus­strålar be­lyser en vit yta så att alla andra färger upp­står. För att få gult blandar man rött och grönt, vilket kan verka avigt när man är van vid alternativet, sub­traktiv färg­blandning. Svart får man av bak­grunden genom kontrastverkan. – Termen additiv färg­blandning syftar på att ju mer färg man adderar, desto ljusare blir det. De tre färgerna rött, grönt och blått brukar kallas för RGB. – På bild­skärmar blandas de tre färgerna egentligen inte, utan de hålls i sär i ett fint punkt­mönster, men på normalt av­stånd upp­fattar syn­sinnet det som att färgerna blandas. I gammal­dags ”kemisk” diafilm och bio­film an­vänds också additiv färgblandning.

[bildbehandling] [foto] [grafik] [ändrad 30 juli 2017]

 

desktop publishing

(DTP) – datorstödd sidredigering. Framställning av tryckfärdiga original till hela sidor för tidningar och andra trycksaker på dator med program som Pagemaker†, QuarkXPress och InDesign. Sidredigerare eller ori­gi­nal­are sätter samman sidorna med text och bild på sin bildskärmar och lämnar sedan sidorna direkt till tryckeriet som filer. – Desktop publishing blev möjligt i mitten av 1980‑talet tack vare programmet Pagemaker för Macintosh i kombination med sidbeskrivningsspråket PostScript och de första ekonomiskt överkomliga laser­skrivarna (som gjorde att man kunde se hur sidorna blev på papper utan att behöva sätta igång ett helt tryck­e­ri). I början av 1990‑talet hade det blivit det allena­rådande sättet att fram­ställa original till tidningar och trycksaker. Termen används därför inte så mycket, eftersom den står för något som har blivit själv­klart. – Kallas ibland också för computer assisted publishing, CAP.

[grafik] [tryckning] [ändrad 4 maj 2017]

sprite

i datorgrafik, i synnerhet för datorspel: en figur som kan flyttas runt på bildskärmen, oberoende av resten av grafiken. Typiskt är att en sprite är en stillbild: rörelser markeras genom att man byter ut spriten mot en annan stillbild som markerar gång, springande eller annan rörelse. De äldsta datorspelen använde sprites. Att programmera med sprites förenklar arbetet och sparar processorkraft. Särskild svensk term saknas. Eventuellt kan man kalla sprites för blockfigurer. – Ordet: Sprite är engelska för vattennymf eller spöke.

[grafik] [spel] [ändrad 8 november 2017]

Gapminder

en svensk stiftelse som sprider information om global utveckling med hjälp av grafisk presentation av statistiska data. – Gapminder sålde 2007 programmet Trendalyzer till Google. Stiftelsen grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling (1948-2017). Programmet Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling, men blev känt genom Hans Roslings föredrag. – Se gapminder.org.

[grafik] [statistik] [ändrad 6 november 2017]

färgdiagram

(heatmap) – diagram där värden representeras av färger. – Färgerna används ofta som komplement till diagrammets x- och y‑axel för att visa ett tredje värde. Diagrammet kan också vara en riktig karta eller annan avbildning av ett fysiskt objekt där färgerna har en särskiljande betydelse. – Den engelska termen heatmap beskrev ursprungligen bilderna från en värmekamera, men har sedan början av 1990‑talet även använts om alla slags diagram med färg. Liksom den svenska direktöversättningen värmekarta är problemet med heatmap att det kan misstolkas – färgerna har ju oftast inget med temperatur att göra.

[grafik] [ändrad 2 maj 2018]

GIF

Graphics interchange format – ett vanligt format för komprimerade bildfiler. Det används för punktuppbyggda bilder, alltså bilder som beskrivs bildpunkt (pixel) för bildpunkt. – GIF‑formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det är baserat på LZW‑algoritmen, som Unisys (unisys.com) patenterade 1985. Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp GIF‑filer krävde tillstånd, och eventuellt också avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade utveck­ling­en av andra, fria bildformat som PNG. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut; GIF‑formatet används fortfarande flit­igt. – GIF utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary (länk). – Observera att när man på 2010‑talet talar om GIF‑bilder menar man ofta rörliga GIF‑bilder (animerade GIF‑bilder), alltså enkla rör­liga bilder i GIF‑format. – Se också cinemagraf och reaction GIF. – Läs om GIF:s historia i artikeln ”Long live the GIF” från Popular Mechanics från 2019.

[filformat] [förkortningar på G] [grafik] [rörliga bilder] [ändrad 1 november 2019]

bitmappad

(punktuppbyggd) – om bild eller tecken: be­skriven eller åter­given som ett mönster av bild­punkter (pixlar). Ett sådant mönster kallas på engelska för en bit­map. – Bit­­mapp­ning är det grund­­läggande sättet att be­skriva bilder som ska visas på bild­­skärm eller skrivas ut med skrivare, eftersom bildskärmar och skrivare bygger upp bilder (och även text) på det sättet. Det enk­laste sättet att spara en di­gi­tal bild är nämligen att spara den bild­­punkt för bild­­punkt. (Se bmp.) – Nack­­delen med den metoden är att bilden inte ser bra ut om den för­­storas. Sneda och krökta linjer blir hackiga (blockiga). De ser ut som om de vore byggda med Lego. Därför an­vänder man för bildbehand­­ling bild­­fils­­format som är vek­­tori­­se­rade. Det inne­­bär att linjer och kurvor beskrivs med geo­met­riska formler. Det är först när bilden ska återges på bild­­skärm eller skrivas ut som bild­­filen kon­ver­te­ras till bitmappat format. – För att minska blockig­­het används kant­­ut­jäm­ning.

[bildbehandling] [grafik] [ändrad 25 januari 2018]

Pagemaker

det första programmet för layout och sidframställning på dator, släppt 1985, nerlagt 2004. – Page­maker använde det grafiska användargränssnittetMac (kort därefter också i Windows), sidbeskrivningsspråket Post­script från Adobe och de första ekonomiskt överkom­liga laserskriv­ar­na. Pagemaker, som utvecklades och såldes av företaget Aldus blev in­led­ningen till den stora omvälvningen av tidnings- och trycksaksproduktion som på mindre än tio år slutade med att praktiskt taget allt som trycks skrivs och formges på datorer (desktop publishing). – Pagemaker visade sig snart vara mer lämp­ligt för produktion av enstaka sidor än för tidningsformgiv­ning, så i tidningsbranschen konkurrerades det ut av QuarkXPress, senare av Adobes InDesign. 1994 köpte Adobe Aldus, som då upphörde att existera som varumärke. 2004 meddelade Adobe att Pagemaker inte ska utvecklas mer. Användarna uppmanades att gå över till InDesign. I över tio år fortsatte dock Adobe att tillhandahålla Pagemaker.

[applikationer] [grafik] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2017]

alfakanal

(alpha channel) – i datorgrafik: information om hur genom­siktlig varje enskild pixel (bild­punkt) i en bild är. – Alfakanaler är an­vänd­bara när man arbetar med dator­grafik i flera lager. Det som slut­ligen visas på bild­skärmen är då en bild som är samman­satt av flera bilder, som man kan tänka sig som lager. Varje lager skymmer bakom­liggande skikt helt eller delvis. Skikten kan vara helt eller delvis genomsiktliga, som färgat glas. – På bildskärmen finns det ju bara ett skikt med pixlar. Varje pixel kan då antingen ha samma färg som motsvarande pixel i det översta skiktet eller vara en blandning av motsvarande pixlar i flera skikt. – Varje punkt i alfa­kanalen har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 inne­bär att punkten är helt genom­siktlig, alltså att den är inte alls skymmer pixlar i bakomliggande skikt. Värdet 1 betyder att pixeln är helt ogenom­siktlig och alltså helt döljer pixlar i bakomliggande skikt. – I dator­färggrafik har varje bild­punkt tre värden: rött, grönt och blått (se RGB); finns det en alfa­kanal har varje bild­punkt dess­utom ett fjärde värde.

[bildbehandling] [bildskärmar] [ändrad 3 januari 2018]

Gianduia

försvunnen teknik för att visa rörliga bilder och annat grafiskt krävande material på webbsidor. Utvecklades 2009 av Apple som alternativ till Flash. Efter 2010 har det inte hörts något från Apple om Gianduia. – Namnet: Gianduia är italiensk choklad med finmalda hasselnötter.

[grafik] [nerlagt] [ändrad 9 mars 2018]