geoslaveri

övervakning och styrning av medborgarna med GPS. – Eftersom det finns inbyggd GPS, eller andra tekniker för positionsbestämning, i smarta mobiler och annat som vi bär på oss kan myndig­heter och andra makthavare hålla reda på var vi är och var vi har varit. Det finns också tekniker för att se till att vi håller oss inom ett avgränsat område eller för att hindra oss från att besöka vissa områden. – Ordet, på engelska geoslavery, myntades 2003 av forskarna Jerome Dobson (länk) och Peter Fisher† (19552014) i artikeln Geoslavery (länk). – Se också geo­blockering, IOPS (betydelse 2) och positionsintegritet.

[geo] [övervakning] [ändrad 9 oktober 2022]

Gyllene skölden

den kinesiska internet-­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”The great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa IP‑adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Den kinesiskspråkiga versionen av Wikipedia har varit blockerad sedan 2015, och i maj 2019 blockerades även Wikipedia på alla andra språk. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. – Mer i Wikipedia. – Jämför med Gröna dammen och ryska Björnvallen. – För sätt att kringgå internetcensuren, se Greatfire.

[censur] [ändrad 16 maj 2019]

Digital living networks alliance

(DLNA) – en sedan slutet av 2016 upplöst organisation av företag som ville skapa en företagsoberoende teknik för ljud och bild med skydd mot piratkopiering (kopieringsskydd). Verksamheten har tagits över av det amerikanska företaget SpireSpark (spirespark.com). – DLNA startades 2003 som reaktion mot hur företag som Apple, Microsoft och Real binder köparna av digital musik och film till vissa spelare och / eller program. Målet för DLNA var att den som köpte upp­hovs­rättsligt skyddad musik eller film skulle kunna spela upp det på vilken spelare eller vilket program som helst, oberoende av tillverkare. DLNA utvecklade en certifiering för sådant kopieringsskydd, numera förvaltad av SpireSpark. – Läs mer på SpireSparks webbsidor.

[nerlagt] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 27 oktober 2019]

CalDav

en standard för syn­kroni­sering av kalendrar i datornät. – Alla program och servrar som är anpassade till CalDav kan utbyta uppgifter. – CalDav är en kombination av standardformatet iCalendar för kalenderuppgifter och WebDav‑standarden för gemen­sam redigering av dokument på webben. Namnet står för Calendaring extensions to WebDav. – Standarden lades fram 2003 av Lisa Dusseault (blogg). – CalDav styrs av organisationen Calconnect (länk).

[personliga data] [standarder] [ändrad 24 april 2022]

XRI

extensible resource identifier – en standard för identi­fiering som gör det möjligt för olika identifikationssystem att utbyta information; även: identifikation som har utformats enligt detta system. Identifikationen kan gälla personer, saker eller dokument. – Standarden utvecklades 2003 i ett pro­jekt inom Oasis, men version 2 av XRI avvisades 2008 av Oasis – läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på X] [identifiering] [ändrad 30 januari 2019]

EVD

enhanced versatile disc – ett avvecklat kinesiskt alternativ till DVD. – De första EVD‑produkterna lanserades runt julen 2003, men satsningen på EVD upphörde runt 2008. EVD utvecklades för att ha bättre bild- och ljudkvalitet än DVD. Det utvecklades i Kina med statligt stöd, bland annat för att kinesiska tillverkare genom att gå över till EVD skulle slippa licensavgiften på ungefär 150 kronor per DVD‑spelare. – Se Wikipedia.

[förkortningar på E] [nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 17 december 2019]

Open archival information system

(OAIS) – en standard för digitala arkiv. – OAIS anger hur information ska lämnas in, bevaras och göras tillgänglig och sökbar under lång tid. Med ”lång tid” menas här att informationen ska vara tillgänglig även efter flera generationer av tekniska förändringar – se långtidsarkiv. Ett dokument eller annan informations­mängd som sparas i ett OAIS‑anpassat arkiv kallas för AIP, archival information package. – OAIS utvecklades av amerikanska rymdflygstyr­elsen NASA, men används av många organisationer, bland annat av OCPC. – OAIS blev ISO‑standard 2003, reviderad 2018 – se iso.org…. – Läs mer om OAIS på oais.info.

[arkiv och bibliotek] [arkivering] [standarder] [ändrad 14 mars 2022]