OpenBazaar

ett nerlagt nätverk för köp och försäljning direkt mellan privatpersoner och med betalning i bitcoin. – OpenBazaar var konstruerat för att fungera utan centrala servrar för att det skulle vara svårt för myndigheter att över­vaka. Varje användare, både köpare och säljare, måste ladda ner programmet OpenBazaar för att delta. Genom programmet kunde man ta del av utbudet av produkter, ungefär som i Blocket eller eBay, beställa och betala. Man kunde vara anonym (mer exakt: man kunde vara pseudonym). – OpenBazaar skapades 2014 av amerikanen Brian Hoffman (länk) som en förgrening av ett liknande program, Darkmarket, men med det uttalade målet att bli mer rumsrent. Det fanns ingen kon­troll över vad som såldes och köptes på OpenBazaar, men deltagarna uppmanades att följa lagen och använda sunt förnuft. – Version 2 av OpenBazaar togs i bruk i maj 2017 och använde nätverket Tor för ospårbar kommunikation. Men 2021 las OpenBazaar ner. Motiveringen var låg anslutning. – Läs mer på openbazaar.org.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 10 maj 2022]

generative adversarial network

(GAN) – ett slags nätverksbaserat system för maskininlärning, baserat på två nätverk varav det ena försöker lura det andra. – Underlaget är en stor mängd informa­tion som det sammansatta nätverket ska bemästra. Det ena av de två delnätverken, det generativa, är programmerat för att skapa ny information av samma slag som i underlaget. Underlaget kan till exempel vara tio tusen foton av hundar: det generativa nätverkets uppgift blir då att generera en ny tro­värdig bild av en hund. Det andra delnätverket kallas för discriminatory, vilket här kan översättas med urskiljande. Dess uppgift är att upptäcka bilder som det generativa nätverket har skapat. Om det tror att en bild från det generativa nätverket kommer från underlaget har inlärningen lyckats. – Gener­a­tive adversarial networks utvecklades av Ian Goodfellow (se denna länk) med flera och presenterades 2014 i denna vetenskapliga artikel. – Kallas också för deep convolu­tional generative adversarial networks, DCGAN.

[maskininlärning] [ändrad 7 maj 2019]

eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. – Syftet med reglerna är att e‑legitimationer och elektroniska signaturer ska kunna användas i transaktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legitimationer. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. Från det datumet måste svenska myndigheter kunna hantera e‑legitimationer från andra länder, förutsatt att de uppfyller eIDAS krav. Den svenska tjänst som tillämpar eIDAS gentemot utländska användare heter Sweden Connect. – En introduktion till eIDAS från myndigheten DIGG kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identification and signatures. – En omarbetning av eIDAS, känd som eIDAS 2.0, föreslogs 2021 av Europeiska kommissionen. Den omfattar bland annat ett förslag om så kallade digitala plånböcker.

[elektroniska signaturer] [förkortningar på E] [identifiering] [ändrad 29 april 2022]

UAF

Universal authentication framework – ett system för inloggning utan lösenord. – UAF har utvecklats av FIDO Alliance. Det presenterades 2014 och kom i en andra version 2017. – UAF är knutet till användarens dator och gör att hon kan logga in på ett av flera sätt, till exempel biometriskt eller med PIN. Vilket sätt som ska användas kan bestämmas av användaren eller av den organisation som tillhandahåller datorn. Användaren kan använda UAF för att logga in på alla tjänster som är anpassade för UAF. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också U2F.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 16 maj 2022]

Towelroot

ett program för att roota Android‑tele­foner. Det kan också användas för dataintrång. – Towelroot utnyttjar en sårbarhet (se också exploit) i Android för att ge användaren fulla rättigheter som administratör av sin telefon. Det fungerar också på annan utrustning som har Android. Så långt utgör Towelroot inget större problem så länge användaren vet vad hon gör. Problem uppstår ifall någon lyckas in­stal­lera Towelroot på andra användares telefoner. Den personen kan då ta kommandot över de telefonerna och installera oönskade program. – Towel­root blev känt 2014. De företag som sålde telefoner med Android skickade då ut rättelser (patchar) som gjorde att Towelroot blev oanvändbart. Men eftersom många leverantörer är långsamma med rättelser, särskilt till äldre modeller, fanns det troligen många sårbara telefoner kvar ett bra tag.

[android] [mobilt] [skadeprogram] [ändrad 16 juni 2022]

PoWiFi

en router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och som visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I en del medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken kan användas för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att också ladda deras batterier är en annan fråga.

[elektrisk ström] [experimentell teknik] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]

sea-lioning

to sea-lion, to sealion; sealioning – i diskussionsforum på nätet: att lägga sig i diskussioner på ett påträngande, men formellt hövligt sätt. – Sjölejonbeteende kan till exempel vara att gång på gång be någon att ge bevis för sina påståenden eller motivera sina åsikter. Försök att avsluta samtalet tolkas som fientlighet och leder till att man avkrävs ytterligare motiveringar. Syftet är, eller tolkas som, att förödmjuka den som utsätts. Observera att de som gör så – ett slags trollinte kallas för sea lions, utan för sea lioners. – Ordet: Taget från en serie från 2014 av David Malki (länk), se denna länk. – Liknande beteenden har i andra sammanhang på engelska kallats för gish galloping. – Se också reply guy.

[diskussioner] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 27 maj 2022]

Amazon Dash

(nerlagt) – en trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kunde till exempel ha en Dash‑knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken var att man inte skulle behöva lägga på minnet att man behövde beställa något, utan kunna göra det direkt. Varje knapp var inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, betalningssätt och antal / mängd varor var inställda på förhand, så allt kunden behövde göra var att trycka på knappen. En förutsättning var att man hade ett trådlöst nätverk installerat. Amazon Dash lanserades 2014 och lades ner 2020. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash var pizzaknappen från 2012 – se artikel från CNet: länk.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 29 mars 2022]