e-underskrift

elektronisk underskrift – juridiskt bindande underskrift som görs med digital teknik. – Observera att en e‑underskrift är något annat än identifiering med e‑legitimation, som med bank‑id. Det är inte heller samma sak som en elektronisk signatur, e‑signatur.Det ställs strängare krav på en e‑underskrift än på signering med e‑legitimation. EU:s bestämmelser om e‑underskrifter finns i eIDAS förordning 910/2014 (eur‑lex.europa.eu/legal…). Enligt förordningen ska en e‑underskrift vara likvärdig med traditionella underskrifter gjorda med penna och papper. Förordningen skiljer mellan tre slags e‑underskrifter:

  • – enkla;
  • – avancerade;
  • – kvalificerade.

– Se artikel 3 i 910/2014, punkterna 10, 11 och 12. – Se också myndigheten DIGG:s webbsidor: digg.se/digitala…. – På engelska: electronic signature. (Notera att det på svenska är skillnad mellan en underskrift och en signatur.) – Se också indirekt underskrift.

[elektroniska signaturer] [identifiering] [ord på e-] [ändrad 3 juni 2022]

Europeiska datatillsynsmannen

(European data protection supervisor, förkortat EDPS) – EU:s tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter och rätten till privatliv. EDPS behandlar också privatpersoners klagomål på EU‑myndigheters hantering av personuppgifter. EDPS är också representerad i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Myndigheten in­rätt­a­des 2014. Det som kallas för datatillsynsmannen är dels två tjänstemän, datatillsynsmannen och biträdande datatillsynsmannen, dels själva myndigheten. – Läs mer på EU:s webbsidor.

[dataskydd] [eu] [eu-myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 25 augusti 2020]

OpenBazaar

ett nerlagt nätverk för köp och försäljning direkt mellan privatpersoner och med betalning i bitcoin. – OpenBazaar var konstruerat för att fungera utan centrala servrar för att det skulle vara svårt för myndigheter att över­vaka. Varje användare, både köpare och säljare, måste ladda ner programmet OpenBazaar för att delta. Genom programmet kunde man ta del av utbudet av produkter, ungefär som i Blocket eller eBay, beställa och betala. Man kunde vara anonym (mer exakt: man kunde vara pseudonym). – OpenBazaar skapades 2014 av amerikanen Brian Hoffman (länk) som en förgrening av ett liknande program, Darkmarket, men med det uttalade målet att bli mer rumsrent. Det fanns ingen kon­troll över vad som såldes och köptes på OpenBazaar, men deltagarna uppmanades att följa lagen och använda sunt förnuft. – Version 2 av OpenBazaar togs i bruk i maj 2017 och använde nätverket Tor för ospårbar kommunikation. Men 2021 las OpenBazaar ner. Motiveringen var låg anslutning. – Läs mer på openbazaar.org.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 10 maj 2022]

generative adversarial network

(GAN) – ett slags nätverksbaserat system för maskininlärning, baserat på två nätverk varav det ena försöker lura det andra. – Underlaget är en stor mängd informa­tion som det sammansatta nätverket ska bemästra. Det ena av de två delnätverken, det generativa, är programmerat för att skapa ny information av samma slag som i underlaget. Underlaget kan till exempel vara tio tusen foton av hundar: det generativa nätverkets uppgift blir då att generera en ny tro­värdig bild av en hund. Det andra delnätverket kallas för discriminatory, vilket här kan översättas med urskiljande. Dess uppgift är att upptäcka bilder som det generativa nätverket har skapat. Om det tror att en bild från det generativa nätverket kommer från underlaget har inlärningen lyckats. – Gener­a­tive adversarial networks utvecklades av Ian Goodfellow (se denna länk) med flera och presenterades 2014 i denna vetenskapliga artikel. – Kallas också för deep convolu­tional generative adversarial networks, DCGAN.

[maskininlärning] [ändrad 7 maj 2019]

Hublet

varumärke för en surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. – Hublet är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet‑plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet‑plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet lanserades 2014 och utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [skoldatorer] [surfplattor] [ändrad 30 januari 2023]

eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. – Syftet med reglerna är att e‑legitimationer och elektroniska signaturer ska kunna användas i transaktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legitimationer. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. Från det datumet måste svenska myndigheter kunna hantera e‑legitimationer från andra länder, förutsatt att de uppfyller eIDAS krav. Den svenska tjänst som tillämpar eIDAS gentemot utländska användare heter Sweden Connect. – En introduktion till eIDAS från myndigheten DIGG kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identification and signatures. – En omarbetning av eIDAS, känd som eIDAS 2.0, föreslogs 2021 av Europeiska kommissionen. Den omfattar bland annat ett förslag om så kallade digitala plånböcker.

[elektroniska signaturer] [förkortningar på E] [identifiering] [ändrad 29 april 2022]

Bendgate

påståendet att Apples iPhone, modell 6 och 6 plus, kunde böjas och gå sönder om man hade den i byxfickan. Amerikanska Consumer Reports hårdtestade 2014 och fann att mobilerna var mer känsliga för böjningar än flera andra telefoner (se länk), men inte så känsliga som det påstods. Apple uppgav att det hade kommit in totalt nio klagomål som gällde böjning, och att de kunderna hade fått nya telefoner. Bendgate fick inga juridiska efterverkningar, men det fick däremot Touch disease, som troligen har ett samband med iPhones benägenhet för böjning.

[fel] [mobilt] [ord på -gate] [ändrad 13 december 2022]

Rowhammer

eller Row hammer – en tekniskt avancerad metod för dataintrång. – Angriparen får först den attackerade datorn att om och om igen köra ett program som skriver över en rad minnesceller i ett DRAM‑minne. På grund av att minnes­cellerna i ett modernt DRAM‑minne är mycket tätt packade leder detta förr eller senare till att laddning läcker till angränsande rader av minnesceller och får dem att slå om. Dessa förändringar i minnet kan i sin tur ge angriparen möjlighet att manipulera datorns system för behörigheter och sedan logga in som administratör. – Rowhammer har varit känd åtminstone sedan 2014, se denna video.

[attacker] [minnen] [ändrad 3 september 2019]

UAF

Universal authentication framework – ett system för inloggning utan lösenord. – UAF har utvecklats av FIDO Alliance. Det presenterades 2014 och kom i en andra version 2017. – UAF är knutet till användarens dator och gör att hon kan logga in på ett av flera sätt, till exempel biometriskt eller med PIN. Vilket sätt som ska användas kan bestämmas av användaren eller av den organisation som tillhandahåller datorn. Användaren kan använda UAF för att logga in på alla tjänster som är anpassade för UAF. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också U2F.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 16 maj 2022]