tilde

tecknet ~. – I webb­adresser (URL:er) står tilde för en sammandragen URL. På tilde-tecknets plats ska det egentligen stå en rad filnamn, åtskilda av sned­streck. Men dem slipper man alltså att skriva ut. – För att skriva ~ fri­stå­ende behövs två knapp­tryck­ningar: först på tilde-tangenten (den brukar finnas till höger om Å), sedan på mellan­slags­tangenten;

 • – Egent­ligen hör tecknet tilde hemma i spanska och portugisiska, där det alltid står över en bokstav: español (spanska för ’spanska’), João (portu­gi­siska för Johan);
 • – Inom matematik används fristående tilde som tecken för ’ungefär’, men då ska det egent­ligen pla­ce­ras i höjd med ett binde­streck. Avancerade ord­behandlare placerar tecknet på olika höjd, beroende på om det är fri­stå­ende eller står över en bokstav;
 • – I formell logik kan tilde stå för negation: ~A utläses som icke‑A (”det är inte sant att A”). Ett annat tecken för negation är ¬.

[logiska symboler] [matematik och logik] [tecken] [ändrad 19 oktober 2017] 

map

 1. – a mapen karta – ofta även, beroende på sammanhanget: avbildning, diagram, beskrivning, specifikation. – Se också bitmap;
 2. – to mapatt rita upp, att planera, att kartera, kartlägga eller att specificera; i matematik: att avbilda (alltså att rita en kurva som motsvarar en matematisk funktion). – Ordet används i datorvetenskap i överförd bemärkelse om hur element i en datamängd knyts till element i en annan datamängd. Kan översättas med sammanpassa, passa ihop. – Map and reduce – i programmering: att rita upp (to map) ett problem i delar som kan bearbetas var för sig (i ett system med många processorer) och därefter reducera genom att lägga ihop lösningarna på de olika delproblemen.

[data] [geo] [matematik] [programmering] [ändrad 3 juni 2020]

U

 1. – standardmått (U=unit) för höjden på datorer och annan utrustning som ska monteras i rack. En U är 1,75 tum, alltså 44,45 millimeter;
 2. – U – i nätspråk: alternativ stavning av you.

[hårdvara] [måttenheter] [nät- och sms-språk] [ändrad 17 maj 2018]

P

 1. en klass av matematiska problem som det går relativt snabbt att lösa och snabbt att kontrollräkna. P står för polynom. – När det gäller matematisk komplexitet talar man om klasserna P, NP och de NP‑fullständiga problemen. P är den mest hanterliga klassen. Vanliga be­räk­ningar inom ekonomi och administration kan ses som problem i klassen P. – Att problemen går snabbt att lösa betyder att beräkningarna tar kort tid i förhållande till, grovt räknat, antalet tecken i den mate­mat­iska beskrivningen av problemet som ska lösas. För­kort­ningen P för polynom (eng­el­ska polynomial) syftar på att den maximala tidsåtgången för lösning av problemet kan uppskattas med en matematisk formel (ett polynom) med ledning av problemets algoritm. – Det finns tal i klassen P som det skulle ta hur lång tid som helst att lösa, men det är i så fall uppenbart på för­hand, även för en icke-matematiker. – När problemet väl är löst är det enkelt att kontrollera ifall lösningen är rätt. – Läs också om frågan om ifall P=NP;
 2. – (för wait) – se semafor.

[förkortningar på P] [matematik och logik] [programmering] [ändrad 5 juni 2017]

Paretoprincipen

Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen visar ackumulerat värde.
Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen, som planar ut, visar ackumulerat värde.

(the Pareto principle)”20 procent av orsakerna står för 80 procent av effekterna.” – 20 procent av kunderna står för 80 procent av försäljningen, de rikaste 20 procenten av befolkningen äger 80 procent av alla pengar, 20 procent av problemen tar 80 procent av tiden att lösa. – Paretoprincipen är därför också känd som 80‑20‑regeln. Det är en iaktta­gelse som stämmer ungefär i många fall, inte en exakt lag. Paretoprincipen kan gälla i flera led: inom de 20 procenten står återigen 20 procent av orsakerna för 80 procent av effekterna: alltså fyra procent mot 96 procent. Och så vidare  – Ett diagram som visar fördelningen med orsakerna (i bred bemärkelse) på längd­axeln och effekterna på höjdaxeln kallas för Paretodiagram. Ett Paretodiagram som åskådliggör Paretoprincipen har en stor kropp i ena änden (80 procent av effekterna på höjdaxeln) medan större delen av diagram­met är en lång smal svans (20 procent av effekterna på höjdaxeln, men 80 procent av orsakerna på längdaxeln). – I företagsekonomi har principen använts som motive­ring för att satsa på de 20 pro­centen och strunta i resten. Detta har ifrågasatts – se den långa svansen. – Se också drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag. – Läs också om DSDM. – Prin­cipen är uppkallad efter den italienska ekonomen och industria­listen Vilfredo Pareto (1848—1923, se Wikipedia).

[lagar] [statistik] [ändrad 6 maj 2020]

trunkering

– kapning:

 1. – kortning av ett tal utan av­rundning. 5,19 trunkeras till 5,1;
 2. – kapning av text eller annan in­for­ma­tions­mängd på motsvarande sätt. – Se också höger­trunkering och vänster­trunkering.

– Ordet: Kommer av engelska trunk i betydelsen ’träd­­stam’ – det som blir kvar när man har huggit av grenarna. – Termen trunkera (truncation) i denna betydelse har inget direkt att göra med den engelska termen trunk i tele- och data­­kommu­ni­ka­tion.

[matematik] [språktips] [sökningar] [ändrad 23 oktober 2017]

hertz

mått på frekvens – en svängning (cykel) i sekunden. En vågdal och en vågtopp. Uppkallad efter den tyska veten­skaps­mannen Heinrich Hertz (1857—1894, se Wiki­pedia), som upptäckte den elektro­magnetiska strål­ningen, och därmed möjlig­gjorde radio och tele­vision. Men måttet hertz används också om ljudvågor. – Förkortas Hz.

[fysik] [måttenheter] [ändrad 4 september 2018]

zetta

multipelprefix för 1021, alltså en etta följd av 21 nollor – tusen triljoner. En zettabyte är tusen exabyte. Tusen zettabyte blir i sin tur en yottabyte (1024). – Zetta är ett påhittat ord som ska föra tank­ar­na till latinska septem för sju, eftersom 1 följt av 21 nollor är lika med 1 0007.

[multipelprefix] [ändrad 25 april 2017]