pink

  1. – Pink – arbetsnamn på ett operativsystem som utvecklades på Apple runt 1990, men som aldrig blev något. Det gick upp i projektet Taligent, som Apple drev ihop med IBM, och som heller aldrig blev något;
  2. – om pornografi, se pink content;
  3. –misstänkt spam.

Marid

mta authorization records in dns – arbetsgrupp inom internets tekniska ledningsgrupp IETF som ut­arbe­tade förslag om att motarbeta spam genom att göra det svårare att förfalska avsändaradresser i e‑post. Gruppen lades ned i september 2004 på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID.

[spam]

Sender policy framework

(SPF) – en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att förfalska av­sändar­adresser i e‑post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta av­sändar­adresser som finns på domänen. Inter­net­opera­törers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändar­adress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond. – Läs mer på openspf.org (nere sedan mars 2019, arkiverad). SPF beskrivs också i denna RFC: länk. – SPF stod först för Sender permitted from. – Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om Domainkeys och DMARC.

[e-post] [spam] [öppen källkod] [ändrad 18 mars 2019]

murk

falskt påstående om att spam inte är spam – i varje fall inte olagligt spam. – En murk är mer precist påståendet att meddelandet följer reglerna i den amerikanske senatorn Frank Murkowskis lagförslag mot spam. Lag­för­slaget, Inbox privacy act (länk till förslaget), lades visserligen fram 1999 i USA:s kongress, men det gick inte igenom. Spammarna kan alltså inte gardera sig genom att åberopa lagen, eftersom den inte finns. Tvärtom är murk ett säkert tecken på att meddelandet är spam och bör raderas. – Spam som innehåller murk kallas ibland för murko­gram och att skicka sådan spam kallas för murking.

[fel] [spam] [ändrad 5 april 2017]

öppet relä

e-post­server som tar emot e‑post från utom­stående och vidare­befordrar den till andra utomstående. (Se relä, be­ty­delse 1.) – Med utomstående menas här användare som tillhör ett annat nätverk än det som servern ingår i. Typfallet är en e‑postserver som ansluter användarna i ett lokalt nätverk till internet: om en sådan server dessutom tar emot och vidarebefordrar e‑post som varken är till eller från de egna an­vän­darna är den ett öppet relä. – Möjligheten att sända spam utan att bli spårad och blockerad har åtminstone tidigare till stor del hängt på att det finns öppna relän. Under internets pionjär­tid var alla e‑post­servrar öppna, men sedan mitten av 1990‑talet har de flesta, både av ekono­miska skäl och för att förhindra spam, stängts för tredjeparts­trafik. Servrar som fortfarande fungerar som öppna relän blir ofta svartlistade, det vill säga att andra servrar inte förmed­lar trafik till och från dem. Många inter­net­servrar som fort­farande är öppna relän är helt enkelt felinställda. – Spam­marna har sedan länge funnit på andra sätt att skicka skräp, se botnät. – På engelska: open relay, även third party relay (TPR) eller insecure relay.

[internet] [spam] [ändrad 25 september 2018]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – när man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress för att få till­gång till in­formation på inter­net. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också be­kräft­else­­mejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – när man får så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

e-posthygien

(email hygiene) – goda vanor som skyddar datorn mot datavirus och minskar mängden spam. Till exempel:

  • – att du aldrig öppnar e‑post­bilagor från okända av­sändare;
  • – att du aldrig svarar på spam. Då be­kräftar du nämligen att din e‑post­­adress finns och fungerar. När spammaren vet det kan hon sälja adressen vidare till andra spammare, och då får du ännu mer spam;
  • – du bör inte heller skicka kedje­brev vidare, i synnerhet inte virus­­varningar eller bluffar (hoaxes), som att stor­­företag skänker bort saker (se Anna Swelung);
  • – att du använder pro­gram som upp­täcker och stoppar data­virus, spion­­program och andra oönskade pro­gram.

Mail abuse prevention system

uppköpt amerikanskt företag som utvecklade teknik för att bekämpa spam. Numera del av Trend Micro, Företaget sammanställde och sände ut en förteckning över internetservrar som det ansåg borde svartlistas, eftersom de underlättade spridning av spam. Se realtime blackhole list. – Maps blev 2004 köpt av det amerikanska företaget Kelkea, som Trend Micro i sin tur köpte 2005. Maps teknik används nu i Trend Micros tjänst Email reputation services, se ers.trendmicro.com.

[spam] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2018]