Spar

Statens personadressregister – statligt offentligt register över alla som är folk­bok­förda i Sverige. Alltså både svenska med­borgare som är bosatta i Sverige och ut­ländska med­borgare som är folk­bok­förda här. – I Spar finns bland annat uppgifter om namn, person­nummer, bostads­adress, even­tu­ell sär­skild post­adress, even­tu­ell maka eller make, med­borgar­skap och even­tu­ellt ägande av fas­tig­het. – Spar får sina upp­gifter från Skatte­verkets folk­bok­föring. Upp­gifterna är delvis offent­liga. – Före­­tag kan köpa adress­upp­gifter från Spar; andra upp­gifter är bara till­gäng­liga för vissa myn­dig­heter och för den det gäller. – Se Spars webb­sidor (länk).

– In English: Spar is the acronym for the Swedish population address register – summary in English at this site: link. – For more summaries in English, please click at this link.

Swefilmer

stängd svensk webbsajt som sände ström­mande filmer och tv‑serier utan till­stånd av upp­hovs­rätts-havarna. – I maj 2017 dömdes de två personerna bakom Swefilmer, Ola Johansson och Alisan Biber, i Varbergs tingsrätt för brott mot upphovsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst för Johansson respektive tre års fängelse för brott mot upphovsrätten och, för den Biber framför allt grovt penningtvättsbrott. (Se pressmeddelande från tings­rätten.) Filmbolagen har överklagat domen. Hovrätten för Västra Sverige skärpte straffen i mars 2018, se pressmeddelande. Bibers fängelsestraff blir fyra år. Fyra miljoner kronor ska förverkas, och de dömda ska betala 2,2 miljoner kronor i skadestånd till filmbolaget. – Swefilmer grundades 2011. Efter en polisrazzia den 8 juli 2015 meddelade sajtens ägare att den stängdes den 31 juli 2015. Men verksamheten har fort­satt under samma namn, fast under andra toppdomäner. Ola Johans­son, som var administratör, satt i samband med razzian i häkte i 90 timmar. Han och Alisan Biber åtalades senare för brott mot upphovsrättslagen. Åklagaren bedömde att sajten har dragit in ungefär 12,5 miljoner kronor, och begärde att beloppet ska tas i beslag. Pengarna är huvud­sak­ligen intäkter från annonsering. – I slutet av juni 2015 spreds rykten på internet att Ola Johans­son riskerade 15 års fängelse. Det var en kraftig över­drift. Högsta straffet i Sverige för brott mot upp­hovs­rätten är två års fängelse (se blogginlägg i DN: länk). Att Alisan Biber dömdes till fyra års fängelse i hovrätten beror på att han dömdes både för upp­hovs­rätts­brott och för grov penningtvätt. – I februari 2018 stämde Bonnier Broadcasting Ola Johansson på 24 miljoner kronor för otillåten spridning av fyra filmer.

– In English: Swefilmer is, or was, a Swedish web site that streams movies and television serials to the public. In March 2018, one of the men behind the site was sentenced to four years in prison for copyright infringement and money laundering; another man was given a suspended sentence combined with community service. Four million Swedish kronor are forfeit, and the two men are to pay 2,2 million kronor in damages. – After a police crackdown in July 31, 2015, the operators of the site decided to close it down. However, Swefilmer sites since then have opened under other top domains. The prosecutor claimed that Swefilmer earned approximately 12,5 million Swedish kronor in advertising revenues since it was founded in 2011. Rumors circulating in social media in July 2015 said that the administrator and others could face 15 years in prison. This was highly exaggerated: the maximum term in Sweden for copyright infringement is two years; the four-year sentence was also for money laundering. – In February 2018, Bonnier Broadcasting sued the owner of Swefilmer for 24 million Swedish kronor for the illegal distribution of four films. – For more summaries in English, please click at this link.

[it-relaterad brottslighet] [rättsfall och skandaler] [upphovsrätt] [ändrad 14 september 2018]

Kommentarsfält för alla

ett kommentarsfält utvecklat med tanke på användare med behov av lättillgänglig teknik. Det är gjort för att vara lätt att förstå sig på och lätt att använda. – Kommentars­fält för alla har utvecklats av tidningen 8 sidors (se 8sidor.se) tidigare chef­redaktör Malin Crona och webb­design­byrån Ziggy (helloziggy.com) (nerlagd) med finansiering från Centrum för lättläst, numera Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (se mtm.se) och PTS. Det släpptes 2014. (En utförlig artikel av Per Axbom om erfarenheterna från utvecklingsarbetet finns här.) – Kommen­tars­fält för alla är skrivet i öppen källkod, och kan instal­le­ras på vilken blogg eller annan webb­sida som helst. Programmet kan laddas ner från GitHub, se c4all.github.io. Kommentarsfält för alla heter på engelska Comments for all, förkortat C4all.

– In English: Comments for all, C4all, is an open-source comment field, developed for accessibility. It is designed to be easy to understand and easy to use. Comments for all was designed with support from the Swedish agency for accessible media (link). It may be installed on any blog or other web site. It can be downloaded from GitHub (link) – For more summaries in English, please click at this link.

[diskussioner] [tillgängligt] [ändrad 10 september 2018]

Öppen gäst

ett wi-fi-nätverk som många deltagare på konferensen Folk och försvar 2015 (folkochforsvar.se) använde utan att miss­tänka att deras internetanvändning registrerades. – Öppen gäst installerades av organisationen Ung pirat och saknade krav på lösenord. Ung pirat sparade all information om vilka som användarna kommunicerade med, och vilka webb­sidor som de besökte. Syftet var att visa hur viktigt det är med informations­säker­het. – Ung pirat (ungpirat.se) är Pirat­partiets ungdomsförbund. Dåvarande ordföranden Gustav Nipe (blogg) motiverade aktionen i denna artikel. – Läs också en intervju med honom i PC för alla (länk). – Ung pirat upprepade aktionen 2018, se Gratis Gästis Högis. – Se också evil twin.

– In English: Öppen gäst (Open guest) was the name of an unprotected wi‑fi network installed by Ung pirat (Young Pirate), the youth organization of the Swedish Pirate Party, at the annual conference of Folk och försvar (Society and Defense, see this link) in the skiing resort Sälen in January, 2015. The purpose was to show that participants in this event were naive about IT security. Many participants used the network, and all their communications could have been logged. Ung pirat pulled a similar stunt at the Folk och försvar conference in 2018. – For more summaries in English, click here.

[avläsning] [bluff och båg] [dumhet] [it-säkerhet] [trådlöst] [ändrad 11 april 2019]

Neij, Fredrik

(1978) – en av Pirate Bays grundare. Dömdes 2010 till­sammans med bland andra Gott­frid Svart­holm Warg till tio månaders fängelse och till att solidariskt be­tala 46 miljoner kronor i skade­stånd för med­hjälp till in­trång i upp­hovs­rätten. Han för­svann från Sverige innan straffet verk­ställdes, men greps i november 2014 på gränsen mellan Laos och Thai­land.

– In English: Fredrik Neij was one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay. In 2010, he and three other defendants were found guilty of facilitating copyright infringement and sentenced to prison terms and to paying 46 million Swedish kronor in damages, jointly and severally. Neij was sentenced to ten months in prison, but he disappeared from Sweden before serving his term. He was found in November, 2014, when crossing the border between Laos and Thailand. – For more summaries in English, please click at this link.

[it-relaterad brottslighet] [personer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 5 augusti 2017]

Svartholm Warg, Gottfrid

(1984) – medgrundare av Pirate Bay. – Gottfrid Svart­holm Warg, som är en skicklig programmerare och har drivit ett webbhotell, grundade Pirate Bay 2004 till­sammans med Fredrik Neij. Han, Neij och två andra åtalades 2009 för med­hjälp till intrång i upp­hovs­rätten. Han dömdes till ett års fängelse och till att be­tala 30 miljoner kronor solidariskt med de andra åtalade. – Svart­­holm Warg för­svann utom­lands innan han skulle börja av­tjäna fängelse­straffet. Han greps 2012 i Kambodja. Han ut­lämnades då till Sverige och av­tjänade sitt straff med fri­givning efter nio månader. – 2013 ställdes han inför dom­stol för data­intrång mot Logica och Nordea. Han friades när det gällde Nordea, men dömdes till till ett års fängelse för Logica-intrånget. Men i november 2013 över­lämnades han till Dan­mark där han åtalades för data­intrång, bland annat i den danska polisens it-system. Han och en dansk med­åtalad fälldes i oktober 2014. Svartholm Warg dömdes till tre och ett halvt års fängelse. – Gott­frid Svart­­holm Warg är också känd som ”anakata”.

– In English: Gottfrid Swartholm Warg, a Swede, is one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay, launched in 2004. He is also a skilled programmer and an entrepreneur. Svartholm Warg sometimes uses the tag ”anakata”. In 2009, he and three other persons involved in Pirate Bay were taken to court for facilitating copyright infringement. Svart­holm Warg was sentenced to one year in prison and to pay 30 million Swedish kronor jointly and severally with the others. Before serving his prison term, Svart­holm Warg disappeared. He was found in Cambodia in 2012 and was ex­tradited to Sweden, where he served his prison term. He was released after nine months, only to be charged with illegal access to the computer systems of IT consultancy Logica and the Nordea bank. He was found not guilty in the case of Nordea, but was in 2013 sentenced to one year in prison for the hacking of Logica. Almost immediately, Swart­holm Warg was ex­tradited, this time to Den­mark, to face charges for hacking several data­bases, including that of the Danish police. In October, 2014, he and a Danish co-defendant were found guilty. Svartholm Warg was sentenced to three years and six months in prison. – For more summaries in English, please click at this link.

Datainspektionen

(DI) – den svenska myndighet som övervakar användningen av personuppgifter i datorer och i andra samman­hang. (Se Personuppgiftslagen† (PUL) och Dataskydds­för­ord­ningen.) Datainspektionen har också tillsyn över kreditupp­lysning och inkassoverksamhet. – Regeringen bestämde tidigare att Datainspektionen under 2018 skulle byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten (se pressmeddelande från Regeringskansliet), men i maj 2018 protesterade DI:s chef Lena Lindgren Schelin (se pressmeddelande), och föreslog i stället namnet Dataskyddsmyndigheten. Ingen ändring har skett (juli 2019) – Se datainspektionen.se.

– In English: Datainspektionen, in English The Swedish data protection authority, is a government agency responsible for protecting the right to privacy. It also supervises credit information and collection agencies. Read more in English on this link. – For more summaries in English, please click on this link.

[dataskydd] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 5 juli 2019]

Valfie

  1. – en app som spreds före riks­dags­valet 2014 för att samla stöd åt den dåvarande Allians­regeringen. – Ini­tia­tivet till Valfie togs av Johan Staël von Hol­­stein. Namnet an­spelar på selfie. – Appen gav varje an­vänd­are möjlighet att skapa en egen val­­affisch med en bild på an­vändaren. Men mot­ståndare till Alliansen upptäckte snabbt att det gick lika bra att använda Valfie för att sprida budskap mot Alliansen. – Sam­tidigt som Valfie spreds drev Staël von Holstein kampanjen Help save Sweden from socialism med målet att samla in 150 000 dollar senast den 27 august 2014. När tiden var ute hade 877 dollar samlats in;
  2. – även: valfie själv­porträtt (selfie) som har tagits när man röstar i valet.

– In English: Valfie was an app that was distributed before the Swedish parlia­mentary elections, September 14, 2014, with the purpose of supporting the non-socialist Alliansen govern­ment (”the Alliance”). It was initiated by Johan Staël von Holstein. The name Valfie is a com­pound of Swedish val (elections) and selfie. Users of Valfie could create their own election placards using self-portraits or other images and text. However, opponents of the Alliansen government soon discovered that Valfie could carry the opposite message as well. – While Valfie was spread, Johan Staël von Holstein also ran the crowd-funding campaign Help save Sweden from socialism. Its goal was to raise 150,000 US dollars by August, 27. However, only 877 dollars were raised.  – The word valfie is also used for election selfies, for example of somebody holding up his or her voting card. – For more summaries in English, please click on this link.

PUST

den svenska polisens nerlagda it‑system för rap­port­e­ring och utredning av brott. I februari 2014 beslöt Riks­­polis­­styrelsen att lägga ner det. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara lång­samt, om­­ständ­ligt och svårt att använda. – Pust togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallas därför ibland för PustJava. 2011 beslöt polisen att flytta över Pust till Oracles platt­­form Siebel. Den om­­ar­be­tade versionen kallas ofta för PustSiebel. Den ansågs av många som en kraftig för­sämring. – Efter­­som många poliser ansåg Pust oan­vänd­bart, eller rent av såg det som en arbets­­miljö­­fara, använde polisen två äldre it‑system parallellt med Pust. I februari 2014 beslöt polisen att skrota Pust helt och hållet. – Kostnad­er­na för Pust upp­­skatt­a­des då till runt 100 miljoner kronor. – Pust är för­­kort­ning för Polisens ut­red­ningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projek­t­an­svariga: länk.

– In English: Pust was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureau­cratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. Pust has been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the Pust system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as Pust-Siebel. How­ever, many police officers found Pust, and especially Pust-Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with Pust. In Februari 2014, it was decided to shut Pust down. The costs for Pust and Pust-Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor.  – For more summaries in English, please click at this link.

[förkortningar på P] [juridik] [myndigheter] [nerlagt] [ändrad 20 augusti 2017]

Lexbase

ett svenskt företag som tillhandahåller juridisk information om personer och företag, till exempel domar, mot betalning. – Tjänsten öppnades på nytt i april 2014 efter att ha varit stängd i några månader på grund av hård kritik. Den nya tjänsten kräver att kunderna registrerar sig, och den saknar den kon­tro­versi­ella karta som fanns i första versionen. – Lex­base startades i januari 2014. Webbsidan innehöll då en karta över Sverige där dömda brottslingars bostäder hade markerats. Bostäderna var markerade med en punkt, men det fanns inga uppgifter om namn eller vilket brott personerna hade dömts för. Det kunde vara fortkörning eller styckmord. Besökare på Lexbase kunde däremot mot betalning beställa kopior av domen från Lexbase. – Detta väckte omedel­bart indignation. Advokaten Pontus Ljunggren, som först var tales­person för Lexbase, avsade sig uppdraget. Han sa att han och hans familj hade blivit mord­hotad. Den ansvariga utgivaren och tekniska chefen Jonas Häger gick under jorden. Efter ett par dagar beslöt före­taget Bahnhof, som hyste Lexbases webb­sidor på sin server, att kasta ut Lexbase. – Lex­­base har ut­givnings­bevis, och faller därför juridiskt under yttrande­frihets­grund­lagen. Det innnebär att person­upp­gifts­lagens bestämmelser om känsliga person­uppgifter inte gäller. Däremot kan den ansvariga utgivaren Jonas Häger stämmas för förtal. Flera polisanmälningar har lämnats in. Två personer väckte åtal för förtal och grovt förtal mot Lexbase i april 2015, men Lexbase friades. – Upp­gifterna på Lexbase har i flera fall visat sig felaktiga. Bland annat har Lexbase gått enbart efter tings­rätts­domar. En person som först har dömts för ett brott i tingsrätten, men som sedan har friats i högre instans, hamnar därför ändå på kartan som dömd. Com­puter Sweden visade också att Lexbase hade nästan obefintlig säker­het, och att det var en enkel sak för en programmeringskunnig person att ladda ner all information från Lex­base utan att betala (länk). – Lexbases webb­plats stängdes därför efter kort tid. Det talades först om att ett annat företag, Vivalto, skulle fortsätta verksamheten, och att det var i stort sett samma personer bakom Vivalto som bakom Lexbase. Men Lexbase öppnades igen under samma namn, men med de förändringar som beskrevs här ovanför. Dom­stols­verket stämde i maj 2015 Vivalto för obetalda räkningar för kopi­ering. (Det är Vivalto som har beställt underlaget till Lexbases uppgifter.) Skulden är på 143 000 kronor. – I januari 2017 använde Lexbase en videoinspelning av en våldtäkt i sin reklam. Videon hade lagts ut på Facebook av gärningsmännen. Detta ledde till en opinionsstorm mot Lexbase.

– In English: Lexbase is a Swedish website that created an uproar in early 2014 by publishing an interactive web map of Sweden with dots indicating where convicted criminals lived. The website was then shut down, but it reopened in April, 2014, now redesigned and without the controversial map. The map, when it existed, did not provide the name of the persons indicated, and not what they were convicted of. It might be speeding or axe murder. Those who wanted to find out would be required to order and pay for a copy of the conviction. It appears that Lexbase only took account of convictions in the lower courts. If a conviction was overturned in a court of appeals, the person would still be shown as convicted on Lexbases map. – The Lexbase site was launched in January, 2014, and immediately became highly controversial. The lawyer Pontus Ljung­gren resigned as the spokes­person of the site almost immediately, citing threats to him and his family. The publisher and technical director of the site, Jonas Häger, went under­ground. The service provider that hosted the site, Bahnhof, shut the site down after a few days. The newspaper Computer Sweden also showed that the site had almost no security, and that it would be possible for anyone who knew some pro­gramming to down­load the entire contents of Lexbase without paying (link, Swedish only). – The Lexbase site is registered as a publication under Swedish law, which means that regular laws protecting privacy do not apply directly. However, the site may still be sued for defamation under the freedom of press law. Several persons reported the site to the police. Two persons brought a court case against Lexbase for defamation in early 2015, but Lexbase was found not guilty. – The new version of the site does not feature the clickable map, and all customers are required to register. And in May 2015, the Swedish national courts administration sued Lexbases sister company Vivalto, which has ordered the copies of court files that provide Lexbase with its information, for unpaid bills for copies, amounting to 143,000 Swedish kronor. – In Januari, 2017, Lexbase published an authentic video of the rape of a woman as part of its online advertising, creating a new uproar. – For more summaries in English, please click at this link.