Jargon file

Eric Raymonds utgåva tryckt år 2000.

The Jargon file – en amerikansk ordlista med it‑jargong. Den påbörjades 1975 av Raphael FinkelStanford‑universitetet. Andra tog över 1976, och ord­listan fanns därefter i två exemplar, ett på Stanford och ett på MIT. Richard Stallman bidrog flitigt. – Delar av The Jargon file publicerades 1981 i en tidskrift som gavs ut av Stewart Brand. 1983 kom ordlistan i tryck som The hacker’s dictionary. Sedan hände inget på sju år. 1990 gjordes en omarbetning, och ord­listan sköttes där­efter främst av Eric Raymond. En ny utgåva av boken, The new hacker’s dictionary, kom ut i tryck 1991. Den senaste utgåvan av The jargon file i Eric Raymonds ver­sion kom ut 2004. Det finns kopior av den, liksom av äldre versioner, på flera ställen på inter­net. De äldsta utgåvorna har jargong från användare av mini­­datorer som PDP‑11. En del av de orden saknas i senare utgåvor: i stället har det till­­kommit ord från Unix- och persondatorvärlden. – Versionen från 1981: länk. – Versionen från 1991: länk. – Versionen från 2004: länk.

[it-historia] [jargong] [ändrad 18 november 2017]

Halloweendokumenten

the Halloween documents – hemliga dokument från Microsoft om Linux. – Do­ku­menten, som är från åren 1998—2004, framställde Linux som ett hot mot Windows, och be­skrev hur hotet skulle mötas. – Det var Eric Raymond som fick till­gång till do­ku­menten och pub­li­ce­ra­de dem. De kallas för Halloween-do­ku­menten efter­som de läcktes bit för bit under flera år vid Hallo­ween. – Se denna länk (brukar fungera, trots överstrykning).

[avslöjanden] [ändrad 1 augusti 2018]

Linus lag

  1. – ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”, vilket betyder att om till­räck­ligt många granskar pro­gram­koden kommer varje bugg att vara lätt att rätta till (åt­min­stone för någon av granskarna). – Ytt­randet till­skrivs Linus Torvalds och citeras i Eric Raymonds bok Kate­dralen och basaren;
  2. – ”Allt som en människa gör moti­ve­ras med över­levnad, socialt liv eller nöje.” – I förordet till boken The hacker ethic and the spirit of the in­for­ma­tion age från 2001 for­mu­le­rade Linus Torvalds den tesen, och han ansåg att det var stadier i en ut­veck­ling: resul­tatet blir bäst när man gör saker bara för att det är roligt.

[fel] [lagar] [systemutveckling] [ändrad 23 december 2017]

basar

(bazaar mode) – programutveckling över internet med många del­ta­gare och full öppen­het. Anses prägla utvecklingen av Linux. – Be­nämningen bazaar kommer från Eric Raymonds bok The cathedral and the bazaar från 1999, svensk översättning Katedralen och basaren, 2001 (länk). – Eric Raymond ställde basaren mot katedralen som två kontrasterande sätt att arbeta. Även katedralen är en modell för utveckling med öppen källkod, men i cathedral mode sker utveck­lingen av nya versioner i små, slutna grupper: öppen­heten kommer först när en ny version av pro­grammet har släppts. Basaren präglas däremot av öppenhet, nyfikenhet och utbyte av kunskap. – The cathedral and the bazaar i engelsk original­text kan laddas ner här; svensk översättning finns här (borttagen).

[linux] [programmering] [öppen källkod] [ändrad 6 maj 2019]

Raymond, Eric

amerikansk programmerare (1957), känd som förespråkare för öppen källkod och öppenhet i programutveckling. – Eric Raymond har utvecklat program för Unix, Linux och GNU, och har utvecklat Sender policy framework, ett program som motverkar spam. Han har skrivit boken Katedralen och basaren (2001, The cathedral and the bazaar, 1999) där han före­språkar öppen program­utveckling, så kallad bazaar mode. – Eric Raymond är grundare av Open source initiative. Han har dokumenterat hackar-jargong i The jargon file, och har en webbsida här och en blogg här. – Läs också om Halloweendokumenten.

[eric raymond] [personer] [öppen källkod] [ändrad 29 januari 2018]

Sender policy framework

(SPF) – en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att förfalska av­sändar­adresser i e‑post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta av­sändar­adresser som finns på domänen. Inter­net­opera­törers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändar­adress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond. – Läs mer på openspf.org (nere sedan mars 2019, arkiverad). SPF beskrivs också i denna RFC: länk. – SPF stod först för Sender permitted from. – Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om Domainkeys och DMARC.

[e-post] [spam] [öppen källkod] [ändrad 18 mars 2019]