FoxyProxy

Foxyproxys märke. En räv (bara huvudet) som blinkar med ena ögat. Under den texten FOXYPROXY.ett hjälpmedel som kan hämta censurerade och blockerade webb­sidor. – Foxy­­Proxy utvecklades som tillägg till webbläsaren Firefox. Det ingår i PirateBrowser, som bygger på Firefox. Det finns också versioner för Internet Ex­plorer och Chrome. – FoxyProxy kring­­går censur och blockeringar av webbsidor genom att ladda ner dem från proxyservrar. Servrarna innehåller kopior av webbsidor. Proxyservrar med webbsidor kan tillhandahållas av webbsidornas ägare för att minska belast­ningen på den egentliga webbservern, eller av andra aktörer för att ge tillgång till sidorna. Den som använder Foxy­Proxy har tillgång till en lista med proxyservrar som tillfrågas om sidor i stället för användarens internet­operatör, eller när en sida inte är åtkomlig via internetoperatören. FoxyProxy har också information om vilka proxyservrar som är lämpliga när man efter­frågar olika webb­sidor. Regler styr vilken proxy som väljs. Ob­ser­vera att FoxyProxy inte garan­terar anonym surfning. – Se getfoxyproxy.org.

[censur] [webben] [ändrad 24 november 2018]

PirateBrowser

en webbläsare som är utvecklad för att kunna visa blockerade webbsidor. – Pirate­Browser lanserades i augusti 2013 av Pirate Bay. Den bygger på Firefox. – För att komma förbi censur och blockeringar av webbsidor används FoxyProxy. PirateBrowser använder nätverket Tor för att göra allt som överförs krypterat och ospårbart. – PirateBrowser kan laddas ner från techspot.com/downloads…. – Jämför med Onion Browser och Tor Browser.

[censur] [kryptering] [skyddad kommunikation] [webbläsare] [ändrad 24 november 2018]

internetridån

the information curtain – beteckning på internet­censuren i vissa länder. – Ut­­trycket an­vändes i ett tal i januari 2010 av USA:s då­varande utrikesminister Hillary Clinton. Hon an­spelade uppen­barligen på Winston Churchills tal i mars 1946 om järn­ridån (se Wikipedia). – Texten till Clintons tal finns här. – Läs också om Gröna dammen och Gyllene skölden samt läs om bit (betydelse 2), Feed over email, Greatfire, hay­stack, mesh­net, svartkast och telex (betydelse 2).

[censur] [politik] [ändrad 2 mars 2021]

Feed over email

(FoE) – en teknik för att kringgå censur av internet. Användare i länder med censur får med e‑post listor med korta beskriv­ningar av webb­sidor. Det är samma princip som RSS. Mottagaren anger vilka webb­sidor hon är intresserad av och får sedan sidorna skickade till sig med e‑post. Det fungerar i länder som Kina där staten spärrar vissa webb­sidor, men inte filtrerar e‑posten. – Se FoE-projectGoogle (länk). – Läs också om .bit, Dark mail, Free network foundation†, Haystack, internet­ridån, Meshnet, svartkast och telex (be­tydelse 2).

[censur] [internet] [ändrad 10 november 2018]

telex

  1. – det mer eller mindre avvecklade internationella nätverket för teleprintrar, bas­e­rat på det vanliga telenätet. Det har funnits sedan 1920‑talet, men det är numera nerlagt i de flesta länder. – Ordet telex användes ofta om den sändande och mot­tagande maskinen i stället för den mer precisa termen teleprinter;
  2. Telex – en teknik för att komma förbi censur av internet. Det fungerar så att den som vill besöka en förbjuden webbsida i stället besöker en god­känd webbsida. Men i anropet till den webb­sidan ingår ett kodat meddelande om vilken sida man faktiskt vill besöka. – Systemet förutsätter dels att användaren har ett speciellt klientprogram installerat, dels att servrar på inter­net förses med program som kan uppfatta de kodade meddelandena. – Telex utvecklades 2011 av Ian Goldberg, Alex Halderman (länk), Scott Wolchok och Eric Wustrow. Det är en typ av refraktionsnätverk. – Läs mer på telex.cc. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation†, Greatfire, Hay­stack†, internet­ridån, Mesh­net och svart­kast.

[censur] [elektronisk kommunikation] [ändrad 19 juni 2019] 

Gröna dammen

(Ungdomseskorten Gröna dammen, på kinesiska Lǜbà·Huājì Hùháng) – avveck­lat kinesiskt system för internet­censur, från början obliga­toriskt för person­datorer på skolor, internetkaféer och i andra offentliga miljöer. – Den officiella mo­tiv­eringen var att Gröna dammen skulle hindra barn från att se pornografi på internet. Programmet blockerade också vissa politiska och religiösa webb­sidor. Det övervakade också användarens beteende, som knapp­tryck­ningar. – Gröna dammen infördes 2009. Först skulle det vara obligatoriskt för alla persondatorleveran­törer att installera det före försäljning. Däremot skulle det inte vara obliga­toriskt för enskilda användare att köra programmet. Samma år sköts kravet på för­installa­tion upp på obestämd tid. Kravet på att programmet skulle köras på datorer i offentlig miljö kvarstod. Men redan 2010 drog kinesiska staten in finansieringen av programmet, vilket innebar att det avvecklades. – Se artikel i Wikipedia och rapport (från 2009) från OpenNet Initiative. – Se också Gyllene skölden (Kinas allmänna internet­censur) och uttrycket internet­ridån.

[censur] [inaktuellt] [övervakning] [ändrad 7 februari 2019]

censor

tjänsteman som har till uppgift att utöva censur. – I gymnasiet fram till slutet av 1960-talet var en censor också en extern lärare, ofta en universitetslärare, som godkände eller underkände gymnasisterna vid studentexamen. Ordet censor är latin och betyder ’granskare’, ’bedömare’. – Censor ska inte förväxlas med sensor (avkännare).

Tryckfrihetsförordningen

(TF) – svensk grundlag som skyddar tryck­­friheten och dessutom reglerar offentlig­­hets­principen. – Tryckfrihetsförordningen förbjuder censur, skyddar rätten att lämna in­forma­tion till massmedier (meddelarfrihet), ålägger massmedier att skydda sina källor (källskydd) och anger formerna för tryckfrihetsrättegångar. Vissa skriverier är straff­­bara, men åtal kan bara väckas efter att texten har publicerats. – Tryckfrihetsförordningen gäller bara för tryckta skrifter (och för webbtidningar som ges ut av tryckta publikationer). För andra massmedier, som radio, tv, film och vissa webbsidor, gäller i stället Yttrandefrihetsgrundlagen. Förutsättningen i båda fallen är att publikationen har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. En publikation som skyddas av Tryckfrihetsförordningen behöver inte tillämpa Personuppgiftslagen† (PuL – gäller inte längre) eller EU:s Dataskyddsförordning. – Tryckfrihetsförordningen omfattar också offentlighetsprincipen, som reglerar med­borgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar. – Läs också om BBS-lagen. – Hela Tryckfrihetsförordningen finns här (med ändringar från 2018).

[censur] [lagar] [tryckfrihet] [ändrad 25 april 2019]