IMDB

  1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb – en amerikansk webbplats med om­fat­tande information om filmer och tv‑serier. – IMDb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Besökare på IMDb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – IMDb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
  2. – förkortning för in-memory database – se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [filmer] [ändrad 7 juni 2017]

YAML

ett språk för beskrivning av data som ska över­föras via inter­net. Det är ett enklare alter­na­tiv till XML. YAML är ett format för data, men det säger inget om hur dessa data ska pre­sen­teras för an­vändaren. En för­enklad ver­sion av YAML är JSON. – Namnet YAML lär först ha stått för yet another markup language, men står numera offi­ci­ellt för YAML ain’t markup lan­guage, en rekursiv för­kort­ning. – Läs mer på yaml.org och i Wikipedia.

[förkortningar på Y] [programspråk] [rekursiva förkortningar] [ändrad 15 december 2022]

Freak attack

en sår­bar­het i webb­servrar och webbläsare, upptäckt i mars 2015. – Sårbarheten fanns då dels i webbservrarnas program för kryptering, dels i Apples webbläsare Safari och dels i den inbyggda webbläsaren i operativsystemet Android. Andra webbläsare påverkades inte. När sårbarheten blev känd hade ingen, såvitt man visste, angripare utnyttjat den. – Freak attack gör det möjligt för en angripare att lura webbservern och webbläsaren att gå över till en svagare kryptering än den normala. Detta gör det enklare för obehöriga att avlyssna trafiken. Sårbarheten var en kvarleva från 1990‑talet, då amerikanska staten försökte begränsa användningen av stark kryptering på internet, särskilt utanför USA. (Se kryptokrigen.) – Apple och Google distribu­erade snabbt patchar som täppte till Freak attack. – Namnet: Freak betyder missfoster, udda person; knarkare. Det kan ursprung­ligen vara samma ord som svenska fräck. Men det påstås att freak här står för Factoring attack on RSA export keys, säkert en bakronym. – Läs mer på digicert.com: länk.

[attacker] [bakronymer] [kryptering] [webbläsare] [ändrad 20 september 2018]

MWC

en årlig konferens och utställning för mobilbranschen. Anordnas sedan 1987 i februari varje år, numera i Barcelona samt  i Los Angeles och Shanghai. Arrangör är branschorganisationen GSMA. – Tidigare har konferensen hetat GSMA Mobile world congressGSM World congress och 3GSM World congress. Inför 2019 har GSMA gått över till pseudoförkortningen MWC, som i Barcelonas fall omtolkas som Mobile world capital. – Se mwcbarcelona.com.

[förkortningar på M] [konferenser] [mobilt] [pseudoförkortningar] [ändrad 15 oktober 2018]

XSL

extensible stylesheet language – ett XML‑baserat språk för beskrivning av hur data som skickas via webben ska visas grafiskt för mot­tagaren. – XSL ska ge dokument samma utseende oavsett vilken webbläsare, operativsystem och dator betraktaren använder. Den officiella specifikationen från W3C finns här (från 2006). – Förkortningen XSL stod tidigare för extensible style language, men är numera en pseudoförkortning.

[förkortningar på X] [programspråk] [pseudoförkortningar] [webbpublicering] [ändrad 28 juli 2021]

RPM

  1. – RPM package manager, ursprungligen Red Hat package manager – ett installations­­program för Linux‑program, vanligt i Linuxvärlden. Det utvecklades av före­taget Red Hat, och sprids som fri mjukvara. Det har också anpassats till andra operativsystem. Förkortningen .rpm står också för RPM:s filformat (se också rekursiv förkortning). – Läs mer på rpm.org;
  2. rpm – revolutions per minute – varv per minut – rotationshastighet för skivspelare för grammofonskivor. 33 1/3 för lp‑skivor, 45 för singlar och ep‑skivor, 78 för så kallade stenkakor.

[fri mjukvara] [förkortningar på R] [linux] [rekursiva förkortningar] [ändrad 10 juni 2020]

G.fast

en standard för dataöverföring med en giga­bit i sekunden i koppar­nät (telefonledningar). – Den hastigheten får man bara när av­ståndet till telestationen är högst 100 meter. Om avståndet är 250 meter minskar hastigheten till 150 mega­bit per sekund. – G.fast är en DSL‑teknik. Den ska användas för anslutning av hushåll och småföretag när det inte är praktiskt möjligt med optisk fiber (FTTH). G.fast blev standard 2014 – se dokument från ITU (länk). Fast i standardens namn uppges stå för fast access to subscriber terminals, troligen en bakronym.

[bakronymer] [dsl] [förkortningar på G] [standarder] [ändrad 24 september 2022]