Telenova

ett svenskt företag, känt för utvecklingen av skoldatorn Compis på 1980‑talet. Telenova var då helägt av Televerket, nuvarande Telia. Telenova avknoppades senare och ägnade sig åt att sälja kommunikationssystem. Sedan 2009 ingår Telenova i DGC, numera Iver (iver.com).

[företag] [persondatorer] [uppköpt] [utbildning] [ändrad 27 maj 2019]

Motorola

amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

  • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprung­liga Motorola. Till­verkar utrust­ning för radio­kommu­ni­ka­tion åt polis, myndigheter och före­tag, trådlös utrust­ning för hemma­bruk samt utveck­lar teknik för mobil­tele­foner (men inte mobiltelefoner). Motorola Solutions köpte 2012 Psion†;
  • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget skulle avveckla varumärket Motorola för mobil­tele­foner, men ändrade sig 2017.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsumentelektro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobil­tele­foner. Motor­olas proces­sorer för person­datorer var på 1980‑talet en jäm­bördig kon­kur­rent till Intels processorer, och användes bland annat i Mac till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade pro­cessor­typen PowerPC tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motor­ola av sin processor­till­verk­ning i före­taget Free­scale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobil­tele­fonen 1973. På 1990‑talet var Motor­ola världens största till­verkare av mobil­­tele­­foner.

[företag] [uppköpt] [ändrad 21 juni 2018]

Psion

uppköpt brittiskt företag som tillverkade hand­hållna datorer för industriellt bruk samt trådlösa nät. Psion köptes 2012 av Motorola, som 2014 sålde det vidare till brittiska Zebra Technologies (länk). Varumärket Psion tycks vara avvecklat. – Psion grundades 1980 av David Potter (se Wikipedia), styrelseordförande fram till 2009. På 1990‑talet tillverkade Psion en nerlagd serie hand­hållna små datorer med kontors­program och inbyggt mekaniskt tangentbord (Psion 3, Psion 5, Psion 7). De hade operativsystemet Epoc†. (Läs också om Gemini.) Epoc vidareutvecklades till det numera avvecklade Symbian† i företaget med samma namn. Psion var med och grundade Symbian, men sålde 2004 sin andel till Nokia. År 2000 förvärvade Psion före­taget Teklogix. – Läs mer på Zebra Technologies webbsidor.

[datorer] [företag] [uppköpt] [ändrad 4 oktober 2019]

WM-data

(med litet d) – ett svenskt dataföretag som numera ingår i kanadensiska CGI. Företagsnamnet används inte längre. – WM‑data grundades 1969 av Thord Wilkne (1943) och Hans Mellström (1942), och var inriktat på konsulttjänster för större företag i Norden. WM‑data köptes 2006 av den brittiska koncernen Logica som i sin tur köptes av CGI, vilket blev känt i maj 2012.

[företag] [uppköpt] [ändrad 6 december 2019]

Blue Coat

Blue Coat Systems – uppköpt amerikanskt företag som säljer utrustning för övervakning och optimering av kommunikation för internet. Köptes 2016 av Symantec. Företaget kom i blåsväder 2011 när det uppgavs att regimen i Syrien använde utrustning från Blue Coat för att blockera tillgången till internet för oppositionella. Företaget hette tidigare Cacheflow. – Symantec avvecklar varumärket Blue Coat. – Se Symantecs webbsidor.

[företag] [uppköpt] [ändrad 13 augusti 2019]

Xively

en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar an­vända dem. – Sensorerna till­hör Xivelys kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljö­för­oreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Data­flödet skickas till Xively som gör det tillgängligt för alla som vill an­vända det. Den som till­handa­håller sensordata till Xively kan välja att ta be­talt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Xively. – Xively hette Pachube fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se xively.com.

[företag] [sakernas internet] [uppköpt] [ändrad 16 december 2019]