Ukash

uppköpt brittisk tjänst för betalningar över internet. Användarna satte in pengar i förskott och betalade sedan genom att skicka ett 19‑siff­rigt nummer till mottagaren. – Ukash grundades 2005 och köptes i april 2015 av Skrill Group (skrill.com), som i sin tur tillhör Paysafe (paysafe.com). – Se också Ukash-trojanen.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 30 maj 2017]

Conectiva

uppköpt brasilianskt företag som sedan 1995 har utvecklat Linux-system för Latinamerika; även namnet på företagets egen Linux-distribution. Conec­tiva köptes 2005 upp av amerikanska Mandrake­soft, som sedan bytte namn till Mandriva.

[linux] [uppköpt] [ändrad 4 september 2017]

digital

  1. – uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – An­led­ningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att det blir svårare för datorn att avläsa informationen rätt. Even­tu­ella fel kan rättas till med hjälp av kontroll­siffror. Analog information försämras däremot varje gång den kopieras. – Ob­ser­vera att det vanliga decimala talsystemet med siffrorna 0—9 är precis lika digitalt som det binära talsystemet med ettor och nollor – det som används i datorer. Skillnaden är praktiskt betingad, inte prin­ci­piell. – Se också numerisk;
  2. – allmänt ord för sådant som är baserat på inter­net och data­teknik, som det digitala sam­hället, till exempel i uttryck som den digitala klyftan och digitalisering. – Jäm­för med cyber och e-;
  3. – företaget Digital†, se Digital Equipment Corporation† (köpt av Hewlett‑Packard).

[datorns konstruktion] [datorvetenskap] [företag] [matematik] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2019]

Telenova

ett svenskt företag, känt för utvecklingen av skoldatorn Compis på 1980‑talet. Telenova var då helägt av Televerket, nuvarande Telia. Telenova avknoppades senare och ägnade sig åt att sälja kommunikationssystem. Sedan 2009 ingår Telenova i DGC, numera Iver (iver.com).

[företag] [persondatorer] [uppköpt] [utbildning] [ändrad 27 maj 2019]

Motorola

amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

  • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprung­liga Motorola. Till­verkar utrust­ning för radio­kommu­ni­ka­tion åt polis, myndigheter och före­tag, trådlös utrust­ning för hemma­bruk samt utveck­lar teknik för mobil­tele­foner (men inte mobiltelefoner). Motorola Solutions köpte 2012 Psion†;
  • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget skulle avveckla varumärket Motorola för mobil­tele­foner, men ändrade sig 2017.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsumentelektro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobil­tele­foner. Motor­olas proces­sorer för person­datorer var på 1980‑talet en jäm­bördig kon­kur­rent till Intels processorer, och användes bland annat i Mac till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade pro­cessor­typen PowerPC tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motor­ola av sin processor­till­verk­ning i före­taget Free­scale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobil­tele­fonen 1973. På 1990‑talet var Motor­ola världens största till­verkare av mobil­­tele­­foner.

[företag] [uppköpt] [ändrad 21 juni 2018]

Psion

uppköpt brittiskt företag som tillverkar hand­hållna datorer för industriellt bruk samt trådlösa nät. Psion köptes 2012 av Motorola, som 2014 sålde det vidare till brittiska Zebra Technologies (länk). Varumärket Psion tycks vara avvecklat. – Psion grundades 1980 av David Potter (se Wikipedia), styrelseordförande fram till 2009. På 1990‑talet tillverkade Psion en nerlagd serie hand­hållna små datorer med kontors­program och inbyggt mekaniskt tangentbord (Psion 3, Psion 5, Psion 7). De hade operativsystemet Epoc†. (Läs också om Gemini.) Epoc vidareutvecklades till det numera avvecklade Symbian† i företaget med samma namn. Psion var med och grundade Symbian, men sålde 2004 sin andel till Nokia. År 2000 förvärvade Psion före­taget Teklogix.  – Läs mer på Zebra Technologies webbsidor.

[datorer] [företag] [uppköpt] [ändrad 13 mars 2018]

Blue Coat

Blue Coat Systems – uppköpt amerikanskt företag som säljer utrustning för övervakning och optimering av kommunikation för internet. Köptes 2016 av Symantec. Företaget kom i blåsväder 2011 när det uppgavs att regimen i Syrien använde utrustning från Blue Coat för att blockera tillgången till internet för oppositionella. Företaget hette tidigare Cacheflow. – Symantec avvecklar varumärket Blue Coat. – Se Symantecs webbsidor.

[företag] [uppköpt] [ändrad 13 augusti 2019]