digitalradio

radiosändning där radioprogrammen överförs i digital form. –– Fördelen i jämförelse med med vanlig analog radio (FM och AM) är att de till­gäng­liga radiofrekvenserna kan användas mer effektivt. Man kan också överföra annan in­for­ma­tion än ljud, alltså text, bild och video, för­ut­satt att mottagaren kan hantera det. Ljud­kvali­teten blir inte nöd­vän­digt­vis bättre. –De svenska sändning­arna med digital­radio använder den euro­pe­iska standarden DAB. – Rege­ringen föreslog i juni 2013 att FM‑nätet skulle avvecklas senast 2022 och ersättas med digi­tal radio. I en utredning som överlämnades till regeringen i december 2014 före­slog utredaren Nina Wormbs att över­­­gången skulle ske så snabbt som möjligt (länk). Men i remissvar våren 2015 avrådde både Riks­­revi­sionen (arkiverad länk) och PTS (länk) i bestämda ordalag från övergång till DAB. I juni 2015 meddelade regeringen genom kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att planerna på övergång till DAB inte ska förverk­ligas. – Se artikel i Svenska Dagbladet: länk. – Norge började 2017 att avveckla radiosändningar på FM‑bandet för att ersätta det med DAB, vilket en majoritet av norr­männen är emot. – Digi­tal­radio ska inte för­väx­las med internetradio, som tekniskt sett inte är radio, utan strömmande sändningar på internet. Däremot kan internet­radio vara utsänd­ningar av pro­gram från radiostationer, så i den bemärk­elsen är det radio. – Se också hybridradio. –– I enklare reklam förekommer det att vanliga radio­appa­rater med digital frekvens­visning kallas för ””digital­radio””, men det är bara dumt.

[massmedier] [politik] [radio] [trådlöst] [ändrad 16 juni 2017]

Qt Company

företag som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. Det är ett dotter­bolag till den finländska före­taget Digia (digia.com). – Qt är en verk­tygs­låda för utveckling av program med grafiska an­vändar­gräns­snitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobil­­tele­foner. – Qt är skrivet i öppen käll­kod och sprids i två versioner: dels som fri mjuk­vara, dels som betal­program med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe-Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av Nokia, som först döpte om det till Qt Soft­ware, sedan in­te­gre­ra­de det i Nokia som en av­del­ning under namnet Qt De­velop­ment Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia. Där var det först en av­del­ning som hette Qt Commercial, sedan ett dotter­bolag. – Se qt.io.

[företag] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 9 juni 2017]

Johansen, Jon Lech

””DVD-Jon”” –– norrman som 1999 ut­vecklade pro­­grammet DeCSS för att kunna spela kopi­erings­­skyddade DVD (se CSS) på Linux‑datorer. Han var då 16 år. Jon Lech Johan­sen drogs inför rätta för in­trång i upphovsrätten, men friades efter pro­cesser som på­gick i tre år. – 2005 ut­vecklade han ett program, Pymusique, senare kallat Sharp­musique, som gjorde att man kunde köpa låtar från Apples musik­affär iTunes utan att få med Apples kopieringsskydd (läs också om Hymn Project†). Båda pro­grammen är nerlagda. – Jon Lech Johan­sen har fått det norska Karoline­­priset (se Wikipedia) och år 2002 fick han EFF:s ut­märkelse Pioneer Award (se denna länk). – Sedan 2007 är Jon Lech Johan­sen teknisk chef på double­Twist Corporation (länk). –– Jon Lech Johan­sens webb­sida finns på nanocr.eu (inte upp­daterad sedan 2015), och hans Twitterkonto är twitter.com/jonlech.

[jon lech johansen] [personer] [upphovsrätt] [ändrad 26 januari 2018]