Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varu­märket Tandem används inte längre. – Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var kon­stru­e­rade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder ’till sist’, ’äntligen’, men som långt senare fick betydelsen ’två i rad’.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 3 augusti 2017]

VAX

en serie mini­datorer som lanserades 1977 av Digital†, och som i ett par decennier var världens ledande mini­dator. – Den första modellen hette VAX‑11 för att markera att den var kom­pa­ti­bel med den populära PDP-11. – VAX var ett 32-bitars system med möjlighet att koppla samman flera datorer i ett nät –– en nyhet på den tiden. 1983 kom möjlig­heten att koppla samman dem i kluster, vilket inne­bar att flera minidatorer arbetade tillsammans som en enda dator med prestanda som en stor­dator. 1984 kom den andra generationen, VAX 8600, som direkt blev en för­sälj­nings­succé. På 1990-talet fick VAX svårig­heter att kon­kur­rera med servrar för Unix (inklusive Linux) och med Windows. Compaq†, som hade köpt Digital, lade år 2000 ned tillverk­ningen av VAX‑datorer. – Operativsyste­met för VAX hette VMS, senare OpenVMS. – VAX var en förkortning som stod för Virtual address extension.

[minidatorer] [ändrad 24 september 2018]

terminal

  1. – förr: bild­skärm och tangent­bord som an­sluts till en stordator eller minidator. Kallas ofta för dum terminal, efter­som den inte fungerar självständigt. Sådana ter­mi­naler ersattes på 1980‑talet av persondatorer, se terminalemulering, på 1990‑talet av klient-server-teknik. – Se också dator­baserad terminal och konsol;
  2. – numera ofta: fönster för text­baserat användargräns­snitt i ett modernt operativ­system;
  3. – i Unix, strikt terminologi: en funktion i operativsystemet som realiseras i en session där operativsystemet och användaren utbyter instruktioner och utdata i textform. Det som användaren ser och hanterar kallas med denna term­i­no­logi för konsol (men oftast kallas det ändå för terminal). Se också tty;
  4. – Terminal – program i macOS för att ge datorn ett text­baserat användargräns­snitt. – Se Apples webbsidor. – Mot­svar­ande i användargränssnittet Xfce;
  5. – anslutningspunkt i elektronisk krets.–

– Mer generellt betyder terminal ’änd­punkt’. I medi­cinsk text används det också som adjektiv: en terminal sjukdom är en sjukdom som leder till döden’. – Ordet kommer av latinets terminus – ’änd­punkt, slutpunkt. –I princip kan man kalla varje änd­punkt i en kom­mu­ni­ka­tions­kedja för terminal, till exempel en skrivare. På svenska talar vi också till exempel om bussterminaler. – Eftersom ordet terminal på grund av betydelsen dödlig har blivit mer eller mindre oanvändbart i den all­männa betydelsen talar man numera ofta på engelska i stället om end­point.

[användargränssnitt] [hårdvara] [ändrad 5 september 2018]

Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, senare del av Hewlett‑Packard. – Före­taget, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt datorföretag, grundat 1957 av Ken Olsen och Harlan E Anderson (se Wikipedia). Digital räknades länge som IBM:s ledande konkurrent, men halkade efter på 1990‑talet. Digital lanserade 1960 den första mini­datorn PDP–‑1 som alterna­tiv till de dyra stor­datorerna. Mest känd i PDP-serien är PDP–‑11 från 1970, flitigt kopierad i östblocket. 1977 kom minidatorn VAX med operativ­systemet VMS, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som tillverk­ade datorer med in­du­stri­ella metoder. Digital utvecklade också persondatorer och Unix‑system (se Ultrix† och Digital Unix†) samt den snabba 64‑bitars Alpha‑processorn†. Sökmotorn Altavista† utvecklades som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq†, som i sin tur år 2002 uppgick i Hewlett‑Packard. Pro­dukt­erna har inte­gre­rats i Hewlett‑Packard (numera HPE) och varumärket Digital används inte längre.

[företag] [it-historia] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 24 september 2018]

minidator

  1. – en äldre datortyp för flera samtidiga användare. De var mindre än stordatorer och fick därför epitetet ””mini””. – En mini­dator var stor som ett rejält kylskåp, och hade förr dumma terminaler anslutna, på 1990‑talet ersatta av vanliga person­datorer för terminal­emulering. – Minidatorer slog igenom runt 1960 som ett billigare och be­händigare alternativ till stordatorer. Pionjär var Digital med PDP-serien, senare med VAX. –– Runt 1960 kostade en mini­dator 100 000 dollar mot en miljon dollar för en stordator. –Mini­datorerna ledde till att forskare och studenter började använda datorer inter­aktivt. För första gången kunde de sitta vid en bildskärm och mata in data från tangent­bordet i stället för att lämna in jobben på hålkort och vänta på en utskrift av resultatet. –– Mini­datorerna har ersatts av person­datorer i nät med servrar, men de användes länge för att styra och över­vaka industriella pro­cesser. Det sista företag som framgångsrikt sålde och marknadsförde mini­datorer var IBM med numera nerlagda AS/400;
  2. – se minibärbar.

[it-historia] [minidatorer] [persondatorer] [ändrad 24 september 2018]

Data General

uppköpt tillverkare av mini­­datorer. – Data General var på 1970‑talet en allvarlig utmanare till Digital†. Numera ingår Data General i EMC. –– Före­taget grundades 1968 av av­hoppare från Digital. De ville göra billigare, snabbare och enklare mini­datorer än Digital gjorde, och var framgångsrika i ett par decennier. På 1990‑talet gick Data General över till att till­­verka servrar. Men före­­taget fick ökande problem med att hävda sig på en marknad där billiga servrar mass­produ­ce­rades, och det blev 1999 upp­köpt av EMC. – Data Generals stor­hets­tid be­skrevs i den pris­be­lönta boken The soul of a new machine (1981 –– En dators födelse, 1982) av Tracy Kidder (länk).

[företag] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 29 juni 2017]

 

PDP

(Programmed data processor) – en historisk serie minidatorer från Digital. PDP‑1 lanserades 1960 och kostade då 120 000 dollar – att jämföra med en miljon dollar för en stordator. Mest framgångsrik blev PDP‑11 från 1970, som flitigt kopierades i dåvarande östblocket. Det fanns PDP‑modeller upp till PDP‑16 från 1972. PDP‑serien efterträddes 1977 av VAX. Ett arv från PDP‑11 är Intels processorer, som länge byggde på instruktionsuppsättningen från PDP‑11.

[förkortningar på P] [it-historia] [minidatorer] [ändrad 10 oktober 2018]

konsol

  1. spelkonsol (game console) – dator som har byggts speciellt för dator­spel. Till exempel Nintendo, Playstation och Xbox;
  2. administratörsgränssnitt, administratörs­terminal. – I äldre stordator– och minidator-system var det systemadmi­ni­stra­törens terminal som kallades för konsol. Det hette så för att dator­systemets komponenter monterades på konsoler i hyll­system. Beteckningen konsol knöts då till systemadministratören, och blev senare beteckning på den terminal som systemadministratören råkade ha loggat in från. Även fri­stående Unix‑datorer har ibland kallats för konsoler, efter­som deras användare är sin egen system­administratör. – Numera är ”console” ett administratörsgränssnitt: ett eller flera fönster med grafiskt användargräns­snitt som systemadministratören gör inställningar i och över­vakar driften från. – Språkligt: Observera stavningen: en konsol, den konsolen, flera konsoler. – På engelska: console.

[it-system] [minidatorer] [spel] [stordatorer] [ändrad 4 juni 2019]

dum terminal

persondatorliknande terminal som ansluts till stordator eller minidator, och som inte kan användas fristående. – I princip bara en bildskärm och ett tangentbord. En dum terminal saknar processor och minne, förutom vad som behövs för att registrera tangenttryckningar och för att hantera bildskärmen. Dumma terminaler har sedan början av 1990‑talet ersatts med persondatorer och terminalemulering. – Jämför med datorbaserad terminal. – Modern motsvarighet, se virtual desktop infrastructure.

[it-system] [minidatorer] [stordatorer] [ändrad 4 augusti 2018]