Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 3 augusti 2017]

VAX

en serie mini­datorer som lanserades 1977 av Digital†, och som i ett par decennier var världens ledande mini­dator. Den första modellen hette VAX‑11 för att markera att den var kom­pa­ti­bel med den populära PDP-11. – VAX var ett 32-bitars system med möjlighet att koppla samman flera datorer i ett nät – en nyhet på den tiden. 1983 kom möjlig­heten att koppla samman dem i kluster, vilket inne­bar att flera minidatorer arbetade tillsammans som en enda dator med prestanda som en stor­dator. 1984 kom den andra generationen, VAX 8600, som direkt blev en för­sälj­nings­succé. På 1990-talet fick VAX svårig­heter att kon­kur­rera med servrar för Unix (inklusive Linux) och med Windows. Compaq†, som hade köpt Digital, lade år 2000 ned tillverk­ningen av VAX‑datorer. – Operativsyste­met för VAX hette VMS, senare OpenVMS. – VAX var en förkortning som stod för Virtual address extension.

[minidatorer] [ändrad 24 september 2018]

terminal

  1. – förr: bild­skärm och tangent­bord som an­sluts till en stordator eller minidator. Kallas ofta för dum terminal, efter­som den inte fungerar självständigt. Sådana ter­mi­naler ersattes på 1980‑talet av persondatorer, se terminalemulering, på 1990‑talet av klient-server-teknik. – Se också dator­baserad terminal och konsol;
  2. – numera ofta: fönster för text­baserat användargräns­snitt i ett modernt operativ­system;
  3. – i Unix, strikt terminologi: en funktion i operativsystemet som realiseras i en session där operativsystemet och användaren utbyter instruktioner och utdata i textform. Det som användaren ser och hanterar kallas med denna term­i­no­logi för konsol (men oftast kallas det ändå för terminal). Se också tty;
  4. – Terminal – program i macOS för att ge datorn ett text­baserat användargräns­snitt. – Se Apples webbsidor. – Mot­svar­ande i användargränssnittet Xfce;
  5. – anslutningspunkt i elektronisk krets.

– Mer generellt betyder terminal änd­punkt. I medi­cinsk text används det också som adjektiv: en terminal sjukdom är en sjukdom som leder till döden. – Ordet kommer av latinets terminus – änd­punkt, slutpunkt. I princip kan man kalla varje änd­punkt i en kom­mu­ni­ka­tions­kedja för terminal, till exempel en skrivare. På svenska talar vi också till exempel om bussterminaler. – Eftersom ordet terminal på grund av betydelsen dödlig har blivit mer eller mindre oanvändbart i den all­männa betydelsen talar man numera ofta på engelska i stället om end­point.

[användargränssnitt] [hårdvara] [ändrad 5 september 2018]

Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, senare del av Hewlett‑Packard. – Före­taget, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt datorföretag, grundat 1957 av Ken Olsen och Harlan E Anderson (se Wikipedia). Digital räknades länge som IBM:s ledande konkurrent, men halkade efter på 1990‑talet. Digital lanserade 1960 den första mini­datorn PDP‑1 som alterna­tiv till de dyra stor­datorerna. Mest känd i PDP-serien är PDP‑11 från 1970, flitigt kopierad i östblocket. 1977 kom minidatorn VAX med operativ­systemet VMS, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som tillverk­ade datorer med in­du­stri­ella metoder. Digital utvecklade också persondatorer och Unix‑system (se Ultrix† och Digital Unix†) samt den snabba 64‑bitars Alpha‑processorn†. Sökmotorn Altavista† utvecklades som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq†, som i sin tur år 2002 uppgick i Hewlett‑Packard. Pro­dukt­erna har inte­gre­rats i Hewlett‑Packard (numera HPE) och varumärket Digital används inte längre.

[företag] [it-historia] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 24 september 2018]

minidator

  1. – en äldre datortyp för flera samtidiga användare. De var mindre än stordatorer och fick därför epitetet ”mini”. – En mini­dator var stor som ett rejält kylskåp, och hade förr dumma terminaler anslutna, på 1990‑talet ersatta av vanliga person­datorer för terminalemulering. – Minidatorer slog igenom runt 1960 som ett billigare och be­händigare alternativ till stordatorer. Pionjär var Digital med PDP‑serien, senare med VAX. – Runt 1960 kostade en minidator 100 000 dollar mot en miljon dollar för en stordator. Minidatorerna ledde till att forskare och studenter började använda datorer inter­aktivt. För första gången kunde de sitta vid en bildskärm och mata in instruktioner och data från tangent­bordet i stället för att lämna in jobben på hålkort och vänta på en utskrift av resultatet. – Mini­datorer har ersatts av person­datorer i nät med servrar, men de användes länge för att styra och över­vaka industriella pro­cesser. Det sista företag som framgångsrikt sålde och marknadsförde mini­datorer var IBM med numera nerlagda AS/400;
  2. – se minibärbar.

[it-historia] [minidatorer] [persondatorer] [ändrad 24 september 2018]

Data General

uppköpt tillverkare av mini­­datorer. – Data General var på 1970‑talet en allvarlig utmanare till Digital†. Numera ingår Data General i EMC. – Före­taget grundades 1968 av av­hoppare från Digital. De ville göra billigare, snabbare och enklare mini­datorer än Digital gjorde, och var framgångsrika i ett par decennier. På 1990‑talet gick Data General över till att till­­verka servrar. Men före­­taget fick ökande problem med att hävda sig på en marknad där billiga servrar mass­produ­ce­rades, och det blev 1999 upp­köpt av EMC. – Data Generals stor­hets­tid be­skrevs i den pris­be­lönta boken The soul of a new machine (1981 – En dators födelse, 1982) av Tracy Kidder (länk).

[företag] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 29 juni 2017]

 

AS/400

en minidator från IBM, lanserad 1988. Den gick 2001 upp i serverserien iSeries, som i sin tur 2006 bytte namn till System i, sedan till IBM Power Systems. Benämningen AS/400 används fortfarande ibland, trots namnbytena. – AS/400 var känd för sin driftsäkerhet, och det var den sista mini­datorn som var kommersiellt framgångs­rik. Förkortningen AS uppges ha stått för Application system. Operativsystemet hette OS/400† (vidareutvecklat till IBM i).

[inaktuellt] [minidatorer] [ändrad 11 augusti 2019]

PDP

(Programmed data processor) – en historisk serie minidatorer från Digital. PDP‑1 lanserades 1960 och kostade då 120 000 dollar – att jämföra med en miljon dollar för en stordator. Mest framgångsrik blev PDP‑11 från 1970, som flitigt kopierades i dåvarande östblocket. Det fanns PDP‑modeller upp till PDP‑16 från 1972. PDP‑serien efterträddes 1977 av VAX. Ett arv från PDP‑11 är Intels processorer, som länge byggde på instruktionsuppsättningen från PDP‑11.

[förkortningar på P] [it-historia] [minidatorer] [ändrad 10 oktober 2018]