transhumanism

en rörelse som tror att människans förmågor kan förbättras radikalt med hjälp av teknik. Sjukdomar och funktionsvariationer ska kunna förebyggas eller avhjälpas, och även döden ska kunna avskaffas. En känd förespråkare för transhumanism är Ray Kurzweil, men ordet transhumanism myntades redan 1957 av biologen och författaren Julian Huxley (se Wikipedia). – Se också longevity escape velocity (LEV).

[filosofi] [framtidsvisioner] [ändrad 4 juli 2019]

maskinläsning

Typsnittet Data 70.
  1. – (optical character recognition, förkortat OCR, på svenska också optisk teckenigenkänning eller optisk läsning) – teknik för omvandling av tryckt eller handskriven text till text som kan behandlas av en dator. – Maskin­läsning kom i bruk på 1960‑talet för datoriserad hantering av checkar, inbetal­nings­kort och liknande. Det fungerade då bara med speciella typsnitt som minskade risken för felläsning. Sådana typsnitt, som det elefantsjuka Data 70 (se länk) och det snarlika typsnittet Computer (länk), blev snabbt ett slags känne­tecken för datorteknik, och användes i många år i rubriker och på bok­omslag som inte alls var avsedda för maskin­läsning, men som handlade om datorer. Med åren blev typsnitt som utvecklades för maskinläsning mer och mer lika vanliga typsnitt, till exempel OCR‑B (länk). (Å andra sidan har den koreanska formgivaren Sang Mon utvecklat typsnitt som ska vara oläsliga för maskinläsning, se denna länk.) Men på 1970‑talet uppfann Ray Kurzweil en maskinläsningsteknik som klarade alla vanliga typsnitt. Nu finns det program för maskinläsning som kan köras på vilken person­dator som helst, och även handskriven text kan läsas med varierande grad av framgång. – Jäm­för med teckenigenkänning;
  2. – om datorer: inläsning av information som tillhandahålls i en form som datorer, men inte nödvändigtvis människor, kan tolka. Välkänt exempel: streckkod. Maskinläsbar information är information som datorn kan exekvera som programkod eller behandla i ett program.

[informationsinsamling] [språkteknik] [typografi] [ändrad 30 januari 2020]

Machine intelligence research institute

(MIRI) – ett amerikanskt forsknings­institut som utvecklar pro­gram för artificiell intelligens samt anordnar konferenser och avancerade kurser. – MIRI grundades år 2000, och hette då The Singularity institute for artificial intelligence. Institutets konferensverk­sam­het togs 2012 över av dåvarande Singularity university (numera Singularity Group), och då bytte institutet namn för att undvika sammanblandning. – Ordet singularity i institutets tidigare namn anknyter till tesen om singulariteten, som har utvecklats av Ray Kurz­weil. Kurz­weil är en av institutets råd­givare. – Se intelligence.org.

[ai] [forskningsinstitut] [ändrad 6 oktober 2022]

singularitet

i matematik: ett värde eller en punkt som den vanliga matematiken inte kan tillämpas på. – Ett vanligt exempel är kurvan för 1/x, som har en singularitet när x=0. För alla andra värden på x går 1/x att beräkna, men 1/0 går inte att beräkna, så där resultatet av den beräk­ningen skulle finnas på kurvan finns i stället en singularitet. Ett annat exempel är skuggan av en tråd som korsar sig själv. Varje punkt i skuggan motsvaras av en punkt på tråden, utom punkten där tråden korsar sig själv: där motsvarar punkten på skuggan två punkter på tråden. Det innebär också att det är omöjligt att beräkna en tangent för just den punkten på skuggan. Det finns många andra exempel på singulariteter. – Ordet singularitet används också om säll­synta och oväntade företeelser och om hopp i ut­veck­lingen – se Singularity Group och Ray Kurz­weil. – På engelska: singularity.

[matematik] [ändrad 6 oktober 2022]

Singularity Group

en amerikansk organisation som utbildar människor för att de ska kunna ta sig an stora utmaningar. Hette Singularity University fram till 2021. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörjning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singular­i­ty university var inte något universitet, trots namnet. Det var känt för sina avancerade sommarkurser som anordnades i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Sedan 2021 talas det i stället om leadership programs. – Singularity Group bildades 2021 som en omstrukturering av verksamheten. Numera används namnet Singularity University sällan eller aldrig – men se su.org/university. – Singular­i­ty University grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurzweil. Namnet syftade på Ray Kurzweils tes om singulari­tet­en. – Singularity University tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity Institutes, verksamhet, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine intelligence research institute, MIRO. – Se su.org. – Observera att det också finns en Singularity Group i Tyskland – se singularitygroup.net.

[forskning] [namnbyte] [ändrad 6 oktober 2022]

Xprize

en grupp pristävlingar där uppgiften är att finna lösningar på problem som hittills har ansetts olösliga. – Det gäller tekniska eller humanitära problem. Vin­n­arna belönas med höga belopp – flera miljoner dollar. – Tanken bakom de stora belöningarna är att lösningarna ska undgå marknadsmisslyck­ande: vinnarna får tillräckligt med pengar för att kunna starta produktion och marknadsföring. Dessutom kan personerna bakom Xprize bidra med kunskap och erfaren­heter. Meningen är alltså att de vinnande lösningarna ska tas i bruk i stor skala. – Det finns många Xprizes, se xprize.org/prizes. Se också Global learning Xprize. – Priserna samordnas av en stiftelse med samma namn, grundad 1995, se xprize.org. Stiftelsen har bland annat personallianser med Singularity Group. I styrelsen finns framgångs­rika uppfinnare och före­tags­ledare som publicisten Ariana Huffington, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page från Google och Craig Venter, som kartlade människans DNA.

[forskning] [stiftelser] [utmärkelser] [ändrad 6 oktober 2022]

Lanier, Jaron

Svartvitt porträtt.
Jaron Lanier.

(1960) – amerikansk datorvetare och kompositör. – Jaron Lanier gjorde begreppet virtuell verklighet känt när han 1985, tillsammans med Thomas Zimmermann, grundade företaget VPL Research som sålde hjälmar och handskar för virtuell verklighet. Företaget blev bankrutt 1990. På 1990‑talet var Jaron Lanier bland annat gästforskare på dåvarande Silicon Graphics (senare SGI†) och involverad i utvecklingen av Internet2. Sedan 2006 är han anställd på Microsoft. Jaron Lanier har också komponerat klassisk musik och gett ut skivor. – Som debattör har Jaron Lanier kritiserat Ray Kurzweils och andras visioner om att datortekniken ska leda till en genomgripande omvälvning av människans till­varo. Jaron Lanier anser att datorernas tekniska kapacitet växer mycket snabbare än vår förmåga att skriva program som använder den ökande kapaciteten. Hans bok You are not a gadget (länk) från 2010 ledde till att Jaron Lanier 2014 fick den tyska bokhandelns fredspris (länk). Han har också 2018 gett ut boken Ten arguments for deleting your social media accounts right now (länk), svensk översättning Tio skäl att genast radera dina sociala medier – se också BUMMER. – I ett föredrag på TED Talk från 2018, ”How we need to remake the internet” (länk), hävdar han att affärsmodellen med internettjänster som är gratis för användarna och finansieras med annonser skapar skräp och desinformation; han förespråkar i stället en total övergång till betalda tjänster, och påpekar att den affärsmodellen fungerar bra för Netflix och Viaplay.  – Jaron Laniers webbsida finns på jaronlanier.com. Han har inga konton i sociala medier.

[jaron lanier] [personer] [ändrad 24 mars 2023]

Eugene Goostman

en dialogrobot som i juni 2014 påstods ha klarat ett Turing­test. – Det innebar i detta fall att en tredjedel av domarna i en tävling trodde att de förde ett skriftligt samtal med en människa av kött och blod när de i själva verket sam­talade med dialogroboten. (En dialog­robot är ett program som körs i en vanlig dator – inte en robot som liknar en männi­ska.) – Dialogroboten utger sig för att vara en ukrainsk pojke vid namn ”Eugene Goostman”. – Segern i täv­lingen, som arrangerades av universitetet i Reading i England (länk), rönte internation­ell uppmärksam­het, trots att flera program har klarat liknande test tidigare – inklusive ”Eugene Goostman”, som bland annat flera gånger varit nära att få Loebnerpriset†. – Pro­gram­met fungerar enligt beprövade principer, och skiljer sig inte mycket från de äldsta dialogprogrammen som Eliza. Det är rätt lätt att genomskåda, vilket bland annat fram­gick av en artikel i Computer Sweden (länk). Även Ray Kurzweil underkände ”Eugene Goost­man” (länk).

[ai] [dialogrobotar] [fiktiva personer] [ändrad 7 maj 2019]

Kurzweil, Ray

Porträtt av densamme.
Ray Kurzweil.

Raymond Kurzweil (1948) – amerikansk uppfinnare och filosof, sedan 2012 anställd på Google. – Kurzweil utvecklade 1974 det första program för maskinläsning som klarade alla vanliga typ­snitt. För att programmet skulle kunna användas som hjälpmedel för blinda uppfann Kurzweil 1976 också en skanner och en maskin för talsyntes. 1982 startade han ett företag som utvecklade och sålde synthesizers under varumärket Kurzweil. Han har också utvecklat teknik för taligenkänning. – Kurzweil har skrivit flera böcker: The age of intelligent machines (1990), The age of spiritual machines (1998) och The singularity is near (2005, se (singularity.com). – Med the singularity (se singularitet) menar Kurzweil en punkt i utvecklingen då allt oåterkalleligen förändras. Det kallas ibland för den teknologiska singulariteten. Han tror att människans hjärna och andra förmågor kommer att kopplas samman med datortekniken så att vi får nya egenskaper. (Se också transhumanism.) – Kurzweil har också teorier om hälsa och långt liv. Han tror att den medicinska utvecklingen kommer att leda till att vi kan leva i evighet. – I december 2012 anställdes Kurzweil som teknisk utvecklingschef på Google. Han är också med i styrelsen för Xprize. – Se kurzweilai.net.

[ai] [hälsa] [musik] [personer] [ray kurzweil] [tillgängligt] [ändrad 1 december 2o17]