Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot Android Runtime, ART (länk). – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, skrivna i Java, till bytekod som Android kunde köra. Normalt körs Java­program i Oracles Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upphovsrätten till JVM. Den tvisten pågick fortfarande i augusti 2020.  – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webbsidor (inaktuellt).

[nerlagt] [programkörning] [ändrad 30 november 2020]

reverse engineering

rekonstruktion, dekompilering; kopiering genom rekonstruktion. – Innebär att man tar reda på hur en produkt är konstruerad genom att ta i sär den. När man har förstått hur produkten fungerar kan man antingen kopiera den eller konstruera något liknande. – Att konstruera något liknande (men inte exakt likadant) kan vara den enda lovliga lösningen ifall förebilden är skyddad av patent eller upphovsrätt. Syftet kan också vara att bara re­kon­stru­era delar av produkten. – Gäller det datorprogram kallas reverse engineering, på svenska för dekompilering. Det är oftast förbjudet i licens­avtalet, ibland även i lag. – Reverse engineering används ibland också i betydelsen ’korsförhörande’.

[programmering] [upphovsrätt] [ändrad 18 september 2017]

wrap

 1. – wordwrap – se ordflytt;
 2. – wraparound – det att bildskärmen representerar en globliknande yta genom att bildskärmens vänstra kant är kopplad till höger kant och överkanten är kopplad till under­kanten. Ett objekt som rör sig på bildskärmen och når höger­kanten kommer därför fram på vänster sida; motsvarande effekt i andra riktningar;
 3. – omslag, förpackning – se shrinkwrap;
 4. – se också wrapper.

[bildskärmar] [ordbehandling] [programmering] [ändrad 16 augusti 2019]

data line

 1. datarad – i programmering: rad av bestämd längd, ofta 32 tecken, med data eller instruktioner;
 2. text-tv-signal, videotexsignal – den linje i varje tv‑bild som innehåller texten som visas i text‑tv;
 3. datalinje – krets eller kabel för dataöverföring.

[datakommunikation] [programmering] [radio och tv] [ändrad 8 juni 2020]

Hancock

ett programspråk som används i program för kartläggning av telefonsamtal och e-post. Utvecklat av AT&T. – Hancock, som är en variant av C, utvecklades för analys av företagsdata med syftet att förbättra marknadsföring. Det analyserar data ”i farten” på väg till databaserna (stream computing). Enligt en artikel i Wired (länk) används det numera på tele- och datanätet för att kartlägga vem som känner vem. Källkoden till Hancock och en handbok fanns tidigare på AT&T Researchs webbplats, men har tagits bort. Men se denna artikel: länk

[kartläggning] [programspråk] [ändrad 19 oktober 2020]

Parlay Group

ett konsortium av företag, nerlagt omkring 2007, som utvecklade gemensamma programmeringsgränssnitt (API:er) som skulle göra det möjligt för datorer, operativsystem och företagsnät från olika leverantörer att kommu­ni­cera sinsemellan och utbyta information. Det gällde funk­tion­er som mobilitet, meddelandehantering och garanterad tjänste­kva­li­tet. The Parlay Group grundades 1998 av BT, Microsoft, Nortel, Siemens och Ulticom, men verksamheten upphörde så småningom. – Mer i Wikipedia.

[api] [nerlagt] [programmering] [ändrad 4 januari 2019]

begäran

(request; att begära – to request)

 1. – i programmering: ett meddelande (eller metodanrop) från ett objekt till ett annat i objektorienterad programmering: det ena objektet begär att det andra objektet utför en rutin och eventuellt (men inte alltid) skickar tillbaka ett svar;
 2. – allmänt om när ett program eller en tjänst ber om något, till exempel att en webbserver ska skicka en webbsida.

[programmering] [ändrad 21 november 2018]

meddelande

 1. – övergripande ord för e‑post, SMS, meddelanden i telefonsvarare och andra elektroniska meddelanden avsedda för mänskliga mottagare (samt naturligtvis också för icke‑elektroniska meddelanden);
 2. – i objektorienterade program: begäran att ett objekt ska utföra en metod (rutin, procedur). Kallas också för anrop eller metodanrop. I strikt objektorienterade program är alla programkörningar en serie meddelanden som skickas mellan objekt. Resultatet av att en metod har körts meddelas också som ett meddelande.

– På engelska i båda betydelserna: message.

[meddelanden] [programmering] [ändrad 16 augusti 2021]

kludge

eller klugehafsverk, nödlösning; illa hopkommet program eller apparat som inte fungerar särskilt bra; en snabbt hop­slängd lösning på ett akut problem. – Se också work­around.

[jargong] [ändrad 28 mars 2017]