Silent OS

operativsystemet för den avvecklade smarta mobilen Blackphone†. – SilentOS marknadsförs inte längre, utan företaget bakom det, Silent Circle, marknadsför i stället applikationen Silent Phone (länk), som kan köras på telefoner med Android eller iOS. – Silent OS var baserat på operativsystemet Android, men hade inte öppen källkod. Det hade försetts med extra funktioner för att höja säker­heten och skydda användarens privata angelägen­heter. Bland annat skedde all internet­kommunikation genom krypterade förbindelser, se VPN. – Silent OS utvecklades i samarbete mellan Geeks­phone och Silent circle. Det hette först PrivatOS. – Läs också om SE Android.

[android] [inaktuellt] [it-säkerhet] [mobilt] [skyddad kommunikation] [ändrad 25 augusti 2020]

PirateBrowser

en webbläsare som är utvecklad för att kunna visa blockerade webbsidor. – Pirate­Browser lanserades i augusti 2013 av Pirate Bay. Den bygger på Firefox. – För att komma förbi censur och blockeringar av webbsidor används FoxyProxy. PirateBrowser använder nätverket Tor för att göra allt som överförs krypterat och ospårbart. – PirateBrowser kan laddas ner från techspot.com/downloads…. – Jämför med Onion Browser och Tor Browser.

[kringgå censur] [kryptering] [skyddad kommunikation] [webbläsare] [ändrad 24 november 2018]

svartkast

(blackthrow) – en dator som i hemlighet ansluts till någon annans nätverk för att genom det ta emot och vidarebefordra information. – En sådan dator skulle kunna ingå i kommunikationsförmedling som kringgår filter och censur på internet (ett så kallat darknet). – Svartkast är tänkta att vara omöjliga att spåra ifall de skulle påträffas. De lämnas alltså fysiskt i värdsystemets lokaler, och sedan får de klara sig själva. Syftet är inte att skada värdsystemet, bara att snylta på nätverket. Meddelanden som sänds från ett svartkast kan spåras till det nätverk som svartkasten är inkopplad på, men inte längre. – Idén till svartkast utvecklades 2011Telecomix crypto munitions bureau, se telecomix.org (nere sedan september 2022). – Svartkast är den ursprungliga benämningen; blackthrow är en översättning. – Telecomix påpekade att svartkast är en tankeskapelse, inte något som faktiskt finns. – Jämför med Freedom Box och proxy­ham. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation†, Haystack, internetridån, Meshnet och Telex (betydelse 2).

[kartläggning] [nätverk] [ändrad 12 september 2022]

Feed over email

(FoE) – en teknik för att kringgå censur av internet. – Feed over email fungerar så att användare i länder med censur får e‑post med listor med korta beskrivningar av webb­sidor. Det är samma princip som RSS. Mottagaren anger vilka webb­sidor hon är intresserad av och får sedan sidorna skickade till sig med e‑post. Det fungerar i länder som Kina där staten spärrar vissa webbsidor, men inte filtrerar e‑posten. – Se FoE‑projectGoogle (länk). – Läs också om .bit, Dark mail, Free network foundation†, Haystack, internet­ridån, Meshnet, svartkast och telex (be­tydelse 2).

[internet] [kringgå censur] [ändrad 18 september 2022]

Integrity VPN

en svensk tjänst för avläsningsskyddad internetkommunika­tion. – Integrity VPN är ett initiativ av 5 juli‑stiftelsen i samarbete med internetopera­tören Bahnhof, och lanse­rades i juni 2012. All kommunikation från an­vänd­arens dator sker över ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att användaren kommuni­cerar med Integrity VPN:s server som om hon vore ansluten genom ett lokalt nätverk. (Se också VPN-tunnel.) Integrity VPN hanterar sedan trafiken till och från internet. Detta fungerar även om man ansluter till internet genom ett wi‑fi‑nät i en offent­lig lokal. Allt krypteras. Den som eventuellt avläser trafiken kan bara se att något skickas, men inte vad det står eller vem som är mottagare. – Se också anonymiseringstjänst. – Se integrity.st. – En liknande tjänst erbjuds av VPN Tunnel (vpntunnel.com).

[personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 15 november 2018]

anonymitetsserver

(anonymity server eller anonymous remailer) – även: ano­nymi­se­rings­tjänst eller anonymitetstjänst – internettjänst som gör det möjligt att skicka e-post och besöka webb­sidor anonymt (smygsurfa). – Syftet är i första hand att för­hindra avläs­ning och kart­­lägg­ning av använd­ar­na. Servern tar bort den ursprungliga adress­informationen och skickar sedan med­de­lan­dena till mot­tag­aren med en till­fällig avsänd­are. Det går då att spåra meddelan­den till anonymitets­­servern, men inte längre. – För att servern ska kunna skicka svar till­baka till avsänd­a­ren har den en lista som knyter de till­fäll­iga identitet­er­na till avsändar­nas adresser. Varje till­fällig av­sändaridenti­tet används bara en gång och raderas sedan. Trafiken mellan använd­are och ano­nymi­tets­­server kryp­teras. – Flera anonymitetsservrar har tvingats att stänga efter­som de har beskyllts för att ha förmedlat bilder på sexuella övergrepp mot barn, pirat­kopi­e­rat material och annat olagligt. – Kända anonymitetsservrar i Sverige är Dold.se (länk), som tidigare drevs av IDG, Flashback, IPredator† och Relakks (relakks.com – nerlagd 2019). – Läs också om Tor och VPN‑tunnel.

[dold identitet] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 26 april 2019]

virtuellt privat nätverk

(VPN)krypterad förbindelse genom internet mellan användare på distans och ett lokalt nätverk eller en tjänst. Förbindelsen kallas för tunnel och skyddar kommunikationen mot avläsning, trots att den går genom internet. Det är en förlängning av det lokala (privata) nätverket. VPN används på tre sätt:

  1. – tjänster för VPN ger resande och distansarbetande personal möjlighet att ansluta sig till företagets nät från hemmet eller från hotellrum på ett säkert sätt. Allt som brukar krävas är ett speciellt klientprogram och inloggning. I en VPN‑tjänst brukar ingå teknik som ser till att meddelandena kommer fram och är kompletta. – Att använda VPN blir billigare och enklare för organisationen än att bygga och driva motsvarande fysiska nät i egen regi. – Nätverket kallas för virtuellt därför att det verkar vara, och beter sig som, en del av ett privat nätverk, men i själva verket är det en tjänst på internet;
  2. – samma teknik använd som tjänst för anonym och ospårbar surfning på internet. – Se anonymiseringstjänst;
  3. – VPN används också för att kringgå geoblockering: en person i Sverige som vill se en film som bara är tillgänglig på internet i USA kan ansluta sig till en VPN‑server i USA och låta VPN‑servern hämta filmen och vidarebefordra den till Sverige. 

– På engelska: virtual private network. – Se också VPLS (virtual private LAN service) och VPN‑tunnel.

[it-säkerhet] [nätverk] [skyddad kommunikation] [virtuellt] [ändrad 27 mars 2020]

VPN-tunnel

  1. – den krypterade förbindelse som upprättas i ett virtuellt privat nätverk (VPN). – ”Tunneln” är en internetförbindelse mellan användaren och en VPN-server (den server som hanterar kommunikation mellan ett lokalt nätverk och VPN-användare). Trafiken i ”tunneln” är krypterad så att både med­del­andet och adressen till den slutliga mottagaren är oläsliga för alla som uppsnappar meddelandet. En utomstående kan bara se att det pågår kommunikation mellan användaren och VPN‑servern. VPN‑servern dekrypterar meddelandet och adressen och skickar meddelandet i klartext till den slutliga mottagaren;
  2. vpntunnel.se – svensk tjänst som tillhandahåller anonym internetanvänd­ning genom en VPN-tunnel. Drivs av företaget Netalia i Stockholm. – Se vpntunnel.com.

[företag] [kryptering] [nätverk] [skyddad kommunikation] [ändrad 21 december 2017]