Magic Lantern

en planerad teknik från FBI för avläsning av misstänkta brottslingars datakommunikation. – Magic Lantern blev känt hösten 2001 när tekniken var under utveckling. Enligt uppgifter som FBI då varken bekräftade eller förnekade är Magic Lantern ett program som registrerar knapptryckningar och som smusslas in i den misstänktes dator på ungefär samma sätt som ett datavirus. FBI har senare bekräftat att Magic Lantern existerar, men förnekar att det har tagits i bruk. – Avslöjandet av Magic Lantern gav upphov till en debatt om hur utvecklare av virusskydd skulle ställa sig till oönskade program som sprids av myndigheter med det föregivna syftet att avslöja brott. Skulle de programmera virusskydden att lämna sådana program i fred, eller skulle de låta virusskydden varna för dem och oskadliggöra dem som vilka skadeprogram som helst?  (Se Wikipedia.)

[skadeprogram] [övervakning] [ändrad 12 maj 2020]

FastTrack

  1. – ett nätverk för fildelning på internet, utvecklat på initiativ av Niklas Zennström. Det lanserades 2001. – FastTrack var grunden för programmen Grokster†, LimeWire†, Kazaa† och Morpheus. I praktiken blev det flera nätverk som inte kunde kommunicera med varandra, även om alla byggde på FastTrack. – FastTrack saknar central server, utan bygger på att enskilda användare står i kontakt med varandra över internet. Men vissa användare med kraftfulla datorer blir så kallade supernoder, det vill säga att de fungerar som servrar i delar av nätet. Det gör FastTrack snabbare och ger plats för fler användare jämfört med nät som Gnutella, där alla anslutna datorer är likställda;
  2. – en tjänst från Microsoft för att hjälpa kunder att flytta sina resurser till Microsofts molntjänst Azure. – Se Microsofts webbsidor.

[fildelning] [molnet] [nätverk] [ändrad 11 november 2019]

iTunes

  1. – tidigare: ett program från Apple för lagring, uppspelning och sortering av musikfiler på Macintosh. Det har ersatts av Apple Music. – iTunes följde från 2001 med alla Macintosh‑datorer, men det avvecklades vid lanseringen 2019 av Catalina (version 10.15 av macOS). Sista versionen hade nummer 12.8. – Äldre versioner av iTunes finns på apple.com/itunes. – iTunes var gjort för att fungera ihop med musikspelaren iPod† och med iPhone. – Se också Hymn Project† (nerlagt). – Jäm­för med Amazon Cloud Player och Google Play Musik;
  2. – en version  av iTunes för Windows lanserades 2003 och finns fortfarande (2023) – se apps.microsoft…;
  3. iTunes Store – Apples webbplats för försäljning av musik och filmer samt program från Apple. – Den har på Macintosh ersatts av programmen Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts och Apple Books. Detta skedde när versionen Catalina kom 2019. iTunes Store finns kvar för iPhone och iPad (länk). – I iTunes Store ingick också App Store som har program för iPhone och Mac

[musik] [namnbyte] [produkt / tjänst] [ändrad 27 januari 2023]

Common language infrastructure

(CLI) – en öppen standard, utvecklad av Micro­soft, för hur olika programspråk ska kunna an­vändas i utvecklingsmiljön Dot­net. CLI presenterades 2001 och har blivit en internationell standard (se ISO:s webbsidor). – Tanken bakom CLI är att program skrivna i olika programspråk ska kunna köras i Dotnet­miljö utan ändringar. Enkelt uttryckt kompileras programkoden först till ett mellanspråk, Common intermediate language (CIL). CIL‑kod kan sedan köras på den virtuella maskinen CLR (Common language run­time). CIL‑kod kan alltså köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst, förutsatt att det finns en CLR för den miljön. – Mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 11 januari 2023]

.biz

generisk toppdomän på internet, avsedd för företag. Infördes 2001 för att avlasta com‑domänen. Biz står för business. För att man ska få registrera en domän under biz krävs att man har något slags kommersiell verksamhet.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]

XACML

eXtensible access control markup language – program­språk för be­skrivning av behörig­heter för in­loggade an­vändare i it‑system. XACML är en tillämp­ning av XML, och ut­vecklas i bransch­organisationen Oasis. Arbetet på XACML påbörjades 2001. Den senaste versionen, XACML 3.0, kom 2013. Målet är att XACML ska bli en de facto inter­nationell standard. – Mer här.

[förkortningar på X] [it-system] [programspråk] [ändrad 10 november 2018]

Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lanserades 2006 och lades ner 2013;
  2. – en uppspelningsapparat som strömmar musik från tjänster som Spotify. Den är avsedd att anslutas till en ljudanläggning. Lanserad 2021. – Se andoveraudio.com…;
  3. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 12 december 2022]