deferred

uppskjuten, senarelagd; indirekt – deferred mode – fördröjningsläge, fördröjt läge – avsiktligt uppskjutet verk­ställande av programinstruktioner. Det kan göras i väntan på att lämpliga resurser blir till­gängliga (som när e‑posten väntar i utkorgen tills datorn får till­gång till en internetanslutning) eller för att bygga upp en buffert av instruktioner så att exekveringen (till exempel av ljud- och videofiler) går jämnt; deferred adressing – upprepad indirekt adressering – en metod för hantering av minnes­adresser: en indirekt adress hänvisar till en annan indirekt adress i ett eller flera led tills den verkliga adressen påträffas.

[programmering] [ändrad 10 juni 2020]

runtime error

körfel, exekveringsfel – problem som uppstår när man kör ett pro­gram. (Alltså vid run­time.) Pro­blemet kan bero på fel i pro­gram­koden eller på en oför­ut­sedd kon­flikt mellan pro­grammet och datorn.

[programkörning] [ändrad 17 november 2018]

avsluta

tillfälligt eller för gott avsluta arbetet med ett program eller en fil på ett ordnat sätt. Alla ändringar sparas, processer av­slutas och till­fälliga filer raderas. – Observera att avsluta i detta samman­hang inte nödvändigtvis betyder att göra klart eller slut­föra arbetet. Man kan, när det gäller datorprogram, avsluta ett halvfärdigt arbete för att arbeta vidare en annan gång. När det gäller interaktivt arbete som arbete med program som ordbehandlare eller kalkyl­ark kan datorprogrammet inte ”veta” när arbetet är slutfört. Men om det gäller förlopp med ett uppenbart slut, som installation av program eller uppdateringar, an­vänder man för tydlighetens skull ofta ordet slut­föra. – För att avsluta använder man en instruktion under menyn Arkiv (File) eller mot­svarande tangentbordskommando. Avsluta heter Exit i Windows, QuitMac. Allt arbete sparas då och filen lagras på hård­disk eller SSD. – Mer drastiska sätt att sätta stopp, som att helt enkelt stänga av datorn eller tvångsavsluta, kan leda till att information för­svinner eller blir svår att hitta. – Skilj mellan avsluta och avbryta (cancel).

[applikationer] [programkörning] [ändrad 13 september 2019]

exekvera

(execute) – i datorteknik: att låta en dator genom­föra instruktionerna i ett program; att köra programmet. – Be­ty­delse­mäs­sigt är det ingen skill­nad mellan exekvera och köra: skriv gärna köra om du vänder dig till läsare som kanske inte känner till ordet exe­kvera. – Se också runtime. – Exekvera, förkortat x, är en av de tre rättighet­er­na (rwx) i Unix-system: rätt att exekvera ett pro­gram inne­bär att ha rätt att göra just det (men inte nödvändigt­vis att göra något annat). De andra två rättig­het­er­na är att läsa (read) och att skriva (write).

[mjukvara] [programkörning] [ändrad 29 maj 2020]

skyddad exekvering

körning av ett program på ett sådant sätt att platt­formen som programmet körs på inte kan påverka programmet. Det går till exempel inte för plattformen att installera skadeprogram på ett program som körs med skyddad exekvering. Platt­formen kan inte heller kopiera och spara de data som behandlas. Detta kan vara relevant när en organisation kör program i en molntjänst, alltså i servrar som någon annan äger, och som kanske dessutom används av flera organisationer. – Skyddad exekvering, på engelska shielded execution, är principen bakom Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [programkörning] [ändrad 19 augusti 2019]

multikörning

(multitasking) – samtidig körning av flera program (processer) på en dator. Kallas också för parallellbearbetning. – Pro­cessorn behandlar i själva verket bara instruktioner från en process åt gången, men den växlar mellan aktiva processer så snabbt (många gånger per sekund) att det verkar som om de gick samtidigt. Den äldsta formen av multikörning, tidsdelning, gav programmen lika mycket tid (ett antal millisekunder) i tur och ordning. Persondatorer hade länge programstyrd multikörning (cooperative multitasking), där varje program kontrollerade processorn så länge det ville, vilket kunde leda till att datorn låste sig. Med operativsystemstyrd multikörning (preemptive multitasking) är det operativsystemet som bestämmer när och hur länge ett program får disponera processorn. Realtidssystem ser till att de viktigaste processerna alltid har företräde till processorn enligt en prioritetsordning. – Äkta multikörning innebär att flera program är aktiva samtidigt, det vill säga att de skickar instruktioner till processorn. I äldre operativsystem för persondatorer kunde man visserligen ha flera program igång samtidigt (de var inlästa i arbetsminnet), men bara ett åt gången (programmet i det aktiva fönstret) var aktivt och disponerade då processorn på heltid (”falsk multikörning”). Det var först när användaren bytte fönster som ett annat program fick disponera processorn. – Läs också om den äldre tekniken multiprogrammering. – Om datorn har flera processorer blir det förstås annor­lunda – jämför med multiprocessorsystem.

[programkörning] [ändrad 10 september 2018]

schedule

motsvarar svenska schema. Kan översättas med schema eller tidplan. Scheduling heter schemaläggning. Scheduled kan översättas med schemalagd eller regelbunden.

[programkörning] [språktips] [ändrad 26 februari 2014]

runtime

(sällan: run time) – exekvering – körning av ett program. I synnerhet till skillnad från utveckling och underhåll av ett program. – Run­time kan stå för:

  • – det til­l­fälle då ett pro­gram körs (at runtime);
  • – den tid det tar att köra ett prog­ram eller:
  • – något annat som har att göra med körningen av ett program (till skillnad från utvecklingen av programmet).

– Se också run­time en­viron­­ment (exekveringsmiljö), runtime error (exekveringsfel), runtime library (exekveringsbibliotek) och runtime version (exekveringsver­sion). – Jämför med design time.

[mjukvara] [programkörning] [ändrad 9 juni 2020]

dump

kopiering av allt innehåll i ett minne, i en fil eller i en databas. – Ordet dump används i synnerhet när kopieringen görs utan sållning eller omformatering. En skärm­dump är en kopia av det som för ögonblicket visas på bild­skärmen. En minnes­dump, på engelska core dump, är en kopia av allt som för ögon­blicket finns i arbetsminnet. Att göra en dump kallas för att dumpa. – För cell tower dump, se basstationstömning.

[bildskärmar] [minnen] [ändrad 21 september 2021]