cloud

  1. – se moln;
  2. The CLOUD ActClarifying lawful overseas use of data act – kontroversiell amerikansk lag om hur polis och underrättelsetjänst ska kunna få tillgång till personuppgifter som lagras i amerikanska företags molntjänster i andra länder. Lagen röstades igenom i USA:s kongress i mars 2018. Lagen har fått stöd av Apple, Facebook, Google, Microsoft och Verizon Media Group, som välkomnar att den klargör vad som ska gälla när myndigheter begär ut personuppgifter. Organisationer som Electronic frontier foundation (EFF) är däremot kritiska (se denna länk), och anser att lagen ger amerikanska myndigheter rätt att avläsa elektronisk kommunikation i hela världen. – Texten till lagförslaget finns på denna länk.

[avläsning] [lagar] [molnet] [ändrad 25 november 2019]

ansiktsigenkänning

igen­känn­ing av ansikten med användning av dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett datorprogram. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk). Många hävdar att de system för ansiktsigenkänning som används av polisen fungerar så dåligt att de hotar rättssäkerheten. Se till exempel den amerikanska kampanjen Ban facial recognition: banfacialrecognition.com;
  2. – ansiktsigenkänning för inloggning – ett slags biometrisk inloggning. – Se till exempel Face ID

– På engelska: face recognition eller facial recognition. – Electronic frontier foundation (EFF) har en utförlig artikel om ansiktsigenkänning: länk. – Se också ansiktsupptäckt (face detection).

[biometri] [inloggning] [kameror] [övervakning] [ändrad 22 februari 2021]

Let’s Encrypt

en certifikat­utfärdare som ska göra det enkelt förse webbplatser med krypterad kommunikation. – Let’s Encrypt ger webbplatsernas ut­givare möjlighet att gå över till HTTPS (den säkrare och krypterande va­ri­anten av HTTP) utan svårighet. Certi­fikat från Let’s Encrypt ut­färdas gratis och närmast automa­tiskt till alla som begär det och som har en domän. – Let’s Encrypt är ett projekt som drivs av Internet security research group (ISRG) med stöd från bland annat EFF och Mozilla. – Se letsencrypt.org.

[kryptering] [ändrad 11 april 2017]

Trans-pacific partnership

(TPP) – ett avtal om mindre reglerad handel mellan länder runt Stilla havet. – Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. Avtalet skrevs på i februari 2016 efter fem års för­hand­lingar, men i januari 2017 drog sig USA ur avtalet. – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore och Vietnam, men inte Kina. TPP gäller minskade handelshinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. Kri­ti­ker, till exempel EFF (länk) och aktionsgruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:

  • – det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;
  • – sajter som Facebook och YouTube måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;
  • – förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;
  • – hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse, skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP och RCEP.

[handel] [politik] [ändrad 23 november 2020]

cyberSLAPP lawsuit

ett slags stämning som det förekommer att (amerikanska) företag lämnar in till dom­stol för att få reda på vem som står bakom kritiskt material på webben. Tanken är att domstolen ska ålägga internet­operatören som hyser den kritiska webbplatsen att med­dela vem som äger den. (Se SLAPP.) – Läs mer på webbplatsen cyberslapp.org (nerlagd, men se EFF:s webbsidor – länk).

[juridik] [meddelarskydd] [ändrad 18 juni 2019]

Pioneer Award

en utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation (EFF). Priset går till ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält”. – Se EFF:s webb­sidor: länk.

[utmärkelser] [ändrad 16 september 2019]

.org

en av de tre vanligaste topp­domänerna på internet. (De andra två är .com och .net.) – .org är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registre­ra domäner under. Org är kort för organization: domänen .org var från början tänkt för ideella och andra icke‑kommersi­ella organisationer. Det finns dock inga krav på att man har en sådan organisa­tion för att man ska få registre­ra en .org‑domän. – Domänen .org administreras av företaget Public interest registry (PIR). I slutet av 2019 blev det känt att Internet Society tänkte sälja PIR, och därmed hanteringen av .org‑domänen, till företaget Ethos Capital (ethoscapital.com) för 1,135 miljarder dollar. I april 2020 skrev Electronic frontier foundation (EFF) brev till ICANN och bad att försäljningen skulle stoppas – se denna länk. Den 30 april 2020 beslöt ICANN:s styrelse att avvisa budet från Ethos Capital – se pressmeddelande från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 4 maj 2020]

Electronic frontier foundation

(EFF) – en amerikansk stiftelse som slår vakt om det fria ordet och den person­liga inte­gri­teten på internet. Electronic frontier foundation ger bland annat juri­diskt stöd åt personer som har stämts för att ha publicerat information på internet. – EFF grundades 1990 av John Perry Barlow†, John Gilmore och Mitch Kapor med ekonomiskt stöd av Steve Wozniak. EFF delar ut ut­märkel­sen Pioneer Award. – Se eff.org.

[eff] [personlig integritet] [stiftelser] [yttrandefrihet] [ändrad 8 februari 2018]