Let’s Encrypt

en certifikat­utfärdare som ska göra det enkelt förse webbplatser med krypterad kommunikation. – Let’s Encrypt ger webbplatsernas ut­givare möjlighet att gå över till HTTPS (den säkrare och krypterande va­ri­anten av HTTP) utan svårighet. Certi­fikat från Let’s Encrypt ut­färdas gratis och närmast automa­tiskt till alla som begär det och som har en domän. – Let’s Encrypt är ett projekt som drivs av Internet security research group (ISRG) med stöd från bland annat EFF och Mozilla. – Se letsencrypt.org.

[kryptering] [ändrad 11 april 2017]

Trans-pacific partnership

(TPP) – ett avtal om mindre reglerad handel mellan länder runt Stilla havet. – Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. Avtalet skrevs på i februari 2016 efter fem års för­hand­lingar, men i januari 2017 drog sig USA ur avtalet – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. Kri­ti­ker, till exempel EFF (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:

  • – det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;
  • – sajter som Facebook och YouTube måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;
  • – förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;
  • – hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

[politik] [ändrad 21 december 2017]

cyberSLAPP lawsuit

ett slags stämning som det förekommer att (amerikanska) företag lämnar in till dom­stol för att få reda på vem som står bakom kritiskt material på webben. Tanken är att domstolen ska ålägga internet­operatören som hyser den kritiska webbplatsen att med­dela vem som äger den. (Se SLAPP.) – Läs mer på webbplatsen cyberslapp.org (nerlagd, men se EFF:s webbsidor – länk).

[juridik] [meddelarskydd] [ändrad 18 juni 2019]

Pioneer Award

en utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation (EFF). Priset går till ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält”. – Se EFF:s webb­sidor: länk.

[utmärkelser] [ändrad 16 september 2019]

.org

en av de tre vanligaste topp­domänerna på internet. (De andra två är .com och .net.) – .org är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registre­ra domäner under. Org är kort för organization: domänen .org var från början tänkt för ideella och andra icke‑kommersi­ella organisationer. Det finns dock inga krav på att man har en sådan organisa­tion för att man ska få registre­ra en .org‑domän. – Domänen .org administreras av företaget Public interest registry (PIR). I slutet av 2019 blev det känt att Internet Society tänkte sälja PIR, och därmed hanteringen av .org‑domänen, till företaget Ethos Capital (ethoscapital.com) för 1,135 miljarder dollar. I april 2020 skrev Electronic frontier foundation (EFF) brev till ICANN och bad att försäljningen skulle stoppas – se denna länk. Den 30 april 2020 beslöt ICANN:s styrelse att avvisa budet från Ethos Capital – se pressmeddelande från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 4 maj 2020]

Electronic frontier foundation

(EFF) – en amerikansk stiftelse som slår vakt om det fria ordet och den person­liga inte­gri­teten på internet. Electronic frontier foundation ger bland annat juri­diskt stöd åt personer som har stämts för att ha publicerat information på internet. – EFF grundades 1990 av John Perry Barlow†, John Gilmore och Mitch Kapor med ekonomiskt stöd av Steve Wozniak. EFF delar ut ut­märkel­sen Pioneer Award. – Se eff.org.

[eff] [personlig integritet] [stiftelser] [yttrandefrihet] [ändrad 8 februari 2018]