Let’s Encrypt

en certifikat­utfärdare som ska göra det enkelt förse webbplatser med krypterad kommunikation. – Let’s Encrypt ger webbplatsernas ut­givare möjlighet att gå över till HTTPS (den säkrare och krypterande va­ri­anten av HTTP) utan svårighet. Certi­fikat från Let’s Encrypt ut­färdas gratis och närmast automa­tiskt till alla som begär det och som har en domän. – Let’s Encrypt är ett projekt som drivs av Internet security research group (ISRG) med stöd från bland annat EFF och Mozilla. – Se letsencrypt.org.

[kryptering] [ändrad 11 april 2017]

Trans-pacific partnership

(TPP) – ett avtal om mindre reglerad handel mellan länder runt Stilla havet. – Avtalet, som till stor del är hemligt, anses hota friheten på internet. Avtalet skrevs på i februari 2016 efter fem års för­hand­lingar, men i januari 2017 drog sig USA ur avtalet – Av­talet om­fattar Austra­lien, Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Kanada, Nya Zeeland, Peru, Singa­pore och Vietnam. TPP gäller minskade handels­hinder som tullar och gemen­samma regler för bland annat upp­hovs­rätt, arbetar­skydd och miljö samt skilje­dom vid tvister. Kri­ti­ker, till exempel EFF (länk) och aktions­gruppen Expose the TPP (länk), påpekar att avtalet bland annat innebär att:

  • – det blir straff­bart att avslöja miss­för­hållanden på företag på nätet;
  • – sajter som Facebook och YouTube måste ta bort inlägg om en enda person anmäler inlägget;
  • – förbud mot att forcera kryp­te­ring, även i legitima syften;
  • – hårda åtgärder mot miss­tänkt pirat­kopi­e­ring utan krav på be­vis­ning.

– Se denna redogörelse skriven för USA:s kongress: länk. – Läs också om TTIP.

[politik] [ändrad 21 december 2017]

cyberSLAPP lawsuit

ett slags stämning som det förekommer att (amerikanska) företag lämnar in till dom­stol för att få reda på vem som står bakom kritiskt material på webben. Tanken är att domstolen ska ålägga internet­operatören som hyser den kritiska webbplatsen att med­dela vem som äger den. (Se SLAPP.) – Läs mer på webbplatsen cyberslapp.org (nerlagd, men se EFF:s webbsidor – länk).

[juridik] [meddelarskydd] [ändrad 18 juni 2019]

Pioneer Award

en utmärkelse som varje år sedan 1992 delas ut av Electronic frontier foundation (EFF). Priset går till ledare som ”i det elektroniska gräns­landet breddar utrymmet för frihet och innovation på informations­teknikens fält”. – Se EFF:s webb­sidor: länk.

[utmärkelser] [ändrad 16 september 2019]

Electronic frontier foundation

(EFF) – amerikansk orga­nisa­tion som slår vakt om det fria ordet och den per­son­liga inte­gri­teten på internet. Stiftelsen ger bland annat juri­diskt stöd åt personer som har stämts för att ha publicerat infor­ma­tion på internet. – EFF grundades 1990 av John Perry Barlow†, John Gilmore och Mitch Kapor med ekonomiskt stöd av Steve Wozniak. EFF delar ut ut­märkel­sen Pioneer Award. – Se eff.org.

[eff] [organisationer] [personlig integritet] [yttrandefrihet] [ändrad 8 februari 2018]