Unix


det vanligaste operativsystemet, numera mer spritt än Windows. – Linux (med Android), macOS och iOS är utföranden av Unix. I syn­ner­het har sprid­ningen av Android på smarta mobiler gjort att Unix på 2010‑talet har gått om Windows. – Unix användes in på 1990‑talet främst för teknisk, vetenskaplig och ”tung” it. Nu finns Unix i person­datorer, mobil­telefoner och surfplattor. – Unix utvecklades med början 1969 av Ken Thompson och Dennis Ritchie†Bell Labs. Det var då ett revolutionerande operativsystem som på flera sätt skilde sig från alla tidigare. Men många av nyheterna i Unix har sedan dess blivit så vanliga att vi inte tänker på dem. – En översikt över Unix kännetecken, skriven av Dennis Ritchie, finns hos Bell Labs (arkiverad). Läs också om Unixfilosofin. – Kännetecknande för Unix från början var bland annat:

  • multi­körning – operativ­systemet kan köra flera program sam­tidigt (i själva verket växelvis);
  • – flera användare kan använda samma system samtidigt;
  • – flyttbarhet – program skrivna för en viss Unix­­dator kan köras på andra Unix­­datorer, eventu­ellt med mindre ändringar och omkompilering);
  • – programbibliotek (man behövde inte skriva alla program själv: de fanns att låna eller köpa). Alla dessa egenskaper finns numera i alla operativsystem, men när Unix kom var de nyheter;
  • – ”allt är en fil”. Unix hanterar all utrustning som är ansluten till datorn – lagringsminnen, servrar, nätverksutrustning, kameror… – som filer.

– Unix­system brukar delas upp i tre delar:

– Även denna uppdelning kan verka själv­klar, men den var inte lika tydlig i äldre operativsystem. – Namnet, först stavat Unics, anspelar på ett tid­ig­are system, Multics.

– Alla de stora dator­­före­tagen har, eller har haft, en egen variant av Unix:

– Se också Unix­krigen. – Upp­­splitt­ringen strider mot Unix grundläggande filo­sofi, och sedan slutet av 1990‑talet har många av dessa företag gått över till Linux. (Dock inte Apple med macOS.) – Varumärket Unix tillhör sedan 1993 The Open Group (tidigare X/Open), som fastställer vilka produkter som får använda varumärket Unix. Till dem hör Aix, HP‑UX, macOS, Solaris, Tru64 och Unixware, men också stordatoroperativsystemen MVS† och OS/390†. De upp­fyller kraven i The single Unix specification och får använda varumärket UNIX®. Andra kända operativsystem, som Linux, BSD och GNU, gör det inte, men de är ändå Unix­kompatibla. De kan kallas för Unix (eller nix), och The Open Group arbetar på att över­brygga skillnaderna. – Läs också om Posix. – Unix och Unixliknande operativ­system kallas också för öppna system. – Bell Labs fortsatte att ut­veckla Unix och var 2002 framme vid version 10, vilket blev den sista versionen. – Språkbruk: Ibland ställs Linux mot ”Unix”. Men Linux är också en form av Unix, eller åtminstone Unixkompatibelt. Med ”Unix” menas i sådana fall de äldre varianterna av Unix, ofta Solaris. – Helt apropå: se Dilbert.

[unix] [ändrad 19 september 2019]

gNewSense

ett avvecklat utförande av operativ­­systemet GNU / Linux för användare som vill använda enbart fri mjuk­vara. gNewSense, som kom 2006, var först baserat på Ubuntu, senare på Debian. Stöddes av Free software foundation. Den senaste versionen, Ucclia, är från 2016 (se denna länk), därefter har utvecklingen av gNewSense upphört. – Namnet uttalas som nuisance. – Se savannah.nongnu.org (från 2016) samt DistroWatchs webbsidor).

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 8 maj 2021]

GNU Privacy Guard

GnuPG eller GPG – ett fritt kryptosystem som är ett utförande av PGP. GnuPG utvecklades av tysken Werner Koch (werner.eifzilla.de) med stöd av tyska staten. Syftet var att få fram en version av PGP som kunde användas fritt. Det släpptes 1999 och utvecklas fortfarande (2018). – GnuPG följer specifikationen för OpenPGP, och fungerar ihop med nyare versioner av PGP och andra kryptosystem som bygger på OpenPGP. Det är utvecklat som fri mjukvara, och sprids med GNU‑licens. – Läs mer på gnupg.org.

[kryptering] [ändrad 30 oktober 2018]

Gobuntu

en avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. – Gobuntu ska inte för­väx­las med Goobuntu.

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]