Tandem

  1. Tandem Computers Inc – ett uppköpt företag som tillverkadee driftsäkra minidatorer, grundat 1974, köpt 1997 av Compaq†, sedan 2002 del av Hewlett-Packard† (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – HPE marknadsför vidareutvecklade Tandemprodukter under varumärket HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor;
  2. – ett företag som utvecklar teknik för videokonferenser – se tandem.chat;

– Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 6 februari 2022]

VAX

en serie mini­datorer som lanserades 1977 av Digital†, och som i ett par decennier var världens ledande mini­dator. Den första modellen hette VAX‑11 för att markera att den var kompa­ti­bel med den populära PDP‑11†. – VAX var ett 32‑bitars system med möjlighet att koppla samman flera datorer i ett nätverk – en nyhet på den tiden. 1983 kom möjligheten att koppla samman dem i kluster, vilket innebar att flera minidatorer arbetade tillsammans som en enda dator med prestanda som en stordator. 1984 kom den andra generationen, VAX 8600, som direkt blev en försäljningssuccé. På 1990-talet fick VAX svårigheter att konkurrera med servrar för Unix (inklusive Linux) och med Windows. Compaq†, som hade köpt Digital, lade år 2000 ned tillverkningen av VAX‑datorer. – Operativsystemet för VAX hette VMS†, senare OpenVMS. – VAX var en förkortning som stod för Virtual address extension.

[minidatorer] [vax] [ändrad 24 september 2018]

terminal

  1. – förr: bild­skärm och tangent­bord som an­sluts till en stordator eller minidator. Kallas ofta för dum terminal, efter­som den inte fungerar självständigt. Sådana ter­mi­naler ersattes på 1980‑talet av persondatorer, se terminalemulering, på 1990‑talet av klient-server-teknik. – Se också dator­baserad terminal och konsol;
  2. – numera ofta: fönster för text­baserat användargräns­snitt i ett modernt operativ­system;
  3. – i Unix, strikt terminologi: en funktion i operativsystemet som realiseras i en session där operativsystemet och användaren utbyter instruktioner och utdata i textform. Det som användaren ser och hanterar kallas med denna term­i­no­logi för konsol (men oftast kallas det ändå för terminal). Se också tty;
  4. – Terminal – program i macOS för att ge datorn ett text­baserat användargräns­snitt. – Se Apples webbsidor. – Mot­svar­ande i användargränssnittet Xfce;
  5. – anslutningspunkt i elektronisk krets.

– Mer generellt betyder terminal änd­punkt. I medi­cinsk text används det också som adjektiv: en terminal sjukdom är en sjukdom som leder till döden. – Ordet kommer av latinets terminus – änd­punkt, slutpunkt. I princip kan man kalla varje änd­punkt i en kom­mu­ni­ka­tions­kedja för terminal, till exempel en skrivare. På svenska talar vi också till exempel om bussterminaler. – Eftersom ordet terminal på grund av betydelsen dödlig har blivit mer eller mindre oanvändbart i den all­männa betydelsen talar man numera ofta på engelska i stället om end­point.

[användargränssnitt] [hårdvara] [ändrad 5 september 2018]

Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, senare absorberad av Hewlett‑Packard†, numera HPE. – Digital Equipment Corporation, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt datorföretag, grundat 1957 av Ken Olsen† och Harlan E Anderson† (se Wikipedia). Digital räknades länge som IBM:s ledande konkurrent, men halkade efter på 1990‑talet. Digital lanserade 1960 den första minidatorn PDP‑1† som alterna­tiv till de dyra stordatorerna. Mest känd i PDP-serien† är PDP‑11† från 1970, flitigt kopierad i östblocket. 1977 kom minidatorn VAX† med operativ­systemet VMS†, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som tillverk­ade datorer med industriella metoder. Digital utvecklade också persondatorer och Unix‑system (se Ultrix† och Digital Unix†) samt den för sin tid snabba 64‑bitars Alpha‑processorn†. Sökmotorn Altavista† utvecklades som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq†, som i sin tur år 2002 uppgick i dåvarande Hewlett‑Packard†. Produkt­erna har integre­rats i Hewlett‑Packard (numera HPE) och varumärket Digital används inte längre.

[företag] [it-historia] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 15 oktober 2021]

minidator

  1. – en äldre datortyp för flera samtidiga användare. De var mindre än stordatorer och fick därför epitetet ”mini”. – En mini­dator var stor som ett rejält kylskåp, och hade förr dumma terminaler anslutna, på 1990‑talet ersatta av vanliga persondatorer för terminalemulering. – Minidatorer slog igenom runt 1960 som ett billigare och be­händigare alternativ till stordatorer. Pionjär var Digital† med PDP†‑serien, senare med VAX†. – Runt 1960 kostade en minidator 100 000 dollar mot en miljon dollar för en stordator. Minidatorerna ledde till att forskare och studenter började använda datorer interaktivt. För första gången kunde de sitta vid en bildskärm och mata in instruktioner och data från tangent­bordet i stället för att lämna in jobben på hålkort och vänta på en utskrift av resultatet. – Mini­datorer har ersatts av persondatorer i nät med servrar, men de användes länge för att styra och övervaka industriella processer. Det sista företag som framgångsrikt sålde och marknadsförde mini­datorer var IBM med numera nerlagda AS/400†;
  2. – se minibärbar.

[it-historia] [minidatorer] [persondatorer] [ändrad 24 september 2018]

Data General

en uppköpt tillverkare av minidatorer. – Data General var på 1970‑talet en allvarlig utmanare till Digital†. Numera ingår Data General i EMC och varumärket används inte. – Data General grundades 1968 av avhoppare från Digital. De ville göra billigare, snabbare och enklare mini­datorer än Digital gjorde, och de var framgångsrika i ett par decennier. På 1990‑talet gick Data General över till att tillverka servrar. Men företaget fick ökande problem med att hävda sig på en marknad där billiga servrar massproducerades, och det blev 1999 upp­köpt av EMC. – Data Generals storhetstid beskrevs i den prisbe­lönta boken The soul of a new machine (1981En dators födelse, 1982) av Tracy Kidder (länk).

[företag] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 29 juni 2017]

AS/400

en minidator från IBM, lanserad 1988. – AS/400 var den sista minidatorn som var kommersiellt framgångsrik. Den var omtyckt på grund av sin driftsäkerhet. AS/400 gick 2001 upp i serverserien iSeries, som i sin tur 2006 bytte namn till System i†, sedan till IBM Power Systems. (Skillnaden mellan minidatorer och servrar är att en minidatorer är kopplade till dumma terminaler, medan servrar är kopplade till nätverk av persondatorer.) Benämningen AS/400 används fortfarande ibland, trots namnbytena. – Förkortningen AS uppges ha stått för Application system. Operativsystemet hette OS/400† (vidareutvecklat till IBM i).

[inaktuellt] [minidatorer] [ändrad 17 januari 2023]

PDP

(Programmed data processor) – en historisk serie minidatorer från Digital†. PDP‑1 lanserades 1960 och kostade då 120 000 dollar – att jämföra med en miljon dollar för en stordator. Mest framgångsrik blev PDP‑11 från 1970, som flitigt kopierades i dåvarande östblocket. Det fanns PDP‑modeller upp till PDP‑16 från 1972. PDP‑serien efterträddes 1977 av VAX†. Ett arv från PDP‑11 är Intels processorer, som länge byggde på instruktionsuppsättningen från PDP‑11.

[förkortningar på P] [it-historia] [minidatorer] [ändrad 10 oktober 2018]