Basic

Beginners all-purpose symbolic instruction code – ett lättlärt program­språk, utveck­lat 1964 av John Kemeny (1926—1992) och Thomas Kurtz (1928). Det används sällan eller aldrig i pro­­fes­sion­ella samman­­hang, men det finns i många utföranden för hobby­pro­gram­merare och för ut­­bild­ning. – Microsofts programspråk Visual Basic bygger på Basic.

[förkortningar på B] [hobby] [programspråk] [ändrad 9 augusti 2017]

BOF

birds of a feather – lika­sinnade, personer med samma intresse. Förkortningen används ofta på konferenser om grupp­möten. Ut­trycket birds of a feather flock together mot­svarar lika barn leka bäst.

[förkortningar på B] [ändrad 12 september 2020]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]