Odlyzko, Andrew

(1949) – amerikansk matematiker med inriktning på tele- och datakommu­ni­ka­tion, känd för att ha ifrågasatt flera vanliga påståenden om branschens ekonomi. Med stöd av statistik från data- och telekommunikations­branschen visade Odlyzko på 00-talet att det fortfarande var vanliga telefonsamtal som gav huvuddelen av intäkterna, medan nysatsningar som spel och underhållning spelade marginell roll. Han har också kri­ti­se­rat Metcalfes lag. – Andrew Odlyzko var tidigare chef för Digital technology center (dtc.umn.edu) vid University of Minnesota. Hans webbsida finns här.

[andrew odlyzko] [personer] [telekom] [ändrad 25 april 2018]

Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet använd­are.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järn­vägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokorts­företag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe. – Ar­ti­keln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Met­calfe kommen­te­rar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]

anticiparallellism

av anticipate – föregripa, och parallellism – en princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är förberett när an­vändaren trycker på knappen. Resurserna till detta finns redan, eftersom datorer går på tom­gång en stor del av tiden. – Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webb­läsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till – innan man klickar på länkarna. Termen lanserades av Bob Metcalfe. Micro­soft har haft en grupp som arbetat på samma idé, men då kallades det för continual computation.

[programmering] [ändrad 19 december 2019]

Metcalfe, Bob

(1946) – amerikansk uppfinnare, företagare och tidningsman. – Under sin tid på PARC utvecklade han ethernet, patenterat 1977. För att marknadsföra ethernet grundade han 1979 företaget 3Com, 2010 uppköpt av HP. (Numera ingår 3Com i Hewlett Packard Enterprise.) – Metcalfe utmanövrerades ur 3Coms företagsledning i början av 1990‑talet. – Metcalfe, som hade undervisat i journalistik på 1960‑talet, var 1991—1995 vd för tidningen Infoworld (som ges ut av IDG). Där skrev han den bitska krönikan From the ether. Den upphörde i oktober 2000. Sedan dess har han intresserat sig för genforskning och ägnat sig åt innovationskapital i bolaget Polaris (länk). Bob Metcalfe fick 1996 EFF:s utmärkelse Pioneer Award (se länk). – Se också Metcalfes lag.

[bob metcalfe] [personer] [ändrad 27 april 2018]

ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i lokala nätverk, utvecklad 1977 av Bob Metcalfe med flera. – Ethernet kan enkelt be­skrivas som trafikled­ningen i ett lokalt nät. Dess upp­gift är att hitta en väg för varje meddelande från avsändare till mot­tagare utan att två eller flera meddelanden sam­tid­igt försöker ta samma väg (kolli­sion). (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fart­be­gräns­ningar, som är trafiklednings­funk­tioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radio­vågor. Tekniken är nämligen inspi­re­rad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds sam­tidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända kollar först ifall nät­verket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt vald lång stund (räknat i milli­sekunder) och för­söker sedan igen. – Ether­net utvecklades för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring. – I OSI‑modellen räknas ether­net främst till länklagret, men del­vis också till det fysiska lagret. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 17 september 2018]

PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – legen­da­riskt forskningsinstitut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto, som utveck­lades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna från företag som Apple och IBM. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925—2004, (se Wikipedia) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström var forskningschef på PARC:s materialforskningsavdelning 1976—1987. På PARC ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laserskrivaren. Legendariskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra uppfinningarna (med undantag för laserskrivaren). Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska användar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stanford-universi­tetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men storhetstiden var på 1970‑talet. Se boken Dealers of lightning: Xerox PARC and the dawn of the computer age av Michael Hiltzik (1999). – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. – Se parc.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]

Xerox Alto

en experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. Den var inte avsedd som hem­dator eller hobbydator, utan användes internt på Xerox av pro­fes­sio­nella datoranvän­dare, på den tiden bara programmerare och forskare. Den tillverkades från 1973 i ungefär tio år i samman­lagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potenti­alen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star, inne­höll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive, länk.

[it-historia] [historiska datorer] [ändrad 4 april 2017]