Odlyzko, Andrew

(1949) – amerikansk matematiker med inriktning på tele- och datakommu­ni­ka­tion, känd för att ha ifrågasatt flera vanliga påståenden om branschens ekonomi. Med stöd av statistik från data- och telekommunikations­branschen visade Odlyzko på 00-talet att det fortfarande var vanliga telefonsamtal som gav huvuddelen av intäkterna, medan nysatsningar som spel och underhållning spelade marginell roll. Han har också kri­ti­se­rat Metcalfes lag. – Andrew Odlyzko var tidigare chef för Digital technology center (dtc.umn.edu) vid University of Minnesota. Hans webbsida finns här.

[andrew odlyzko] [personer] [telekom] [ändrad 25 april 2018]

Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet användare.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järnvägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokortsföretag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe. – Ar­ti­keln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Metcalfe kommenterar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]

anticiparallellism

av anticipate – föregripa, och parallellism – en princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är förberett när an­vändaren trycker på knappen. Resurserna till detta finns redan, eftersom datorer går på tomgång en stor del av tiden (visserligen i millisekunder varje gång, men ändå). – Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webbläsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till – innan man klickar på länkarna. Termen lanserades 1998 av Bob Metcalfe. Micro­soft har haft en grupp som arbetat på samma idé, men då kallades det för continual computation.

[programmering] [ändrad 9 september 2020]

Metcalfe, Bob

(1946) – amerikansk uppfinnare, företagare och tidningsman. – Under sin tid på PARC utvecklade han ethernet, patenterat 1977. För att marknadsföra ethernet grundade han 1979 företaget 3Com, 2010 uppköpt av HP. (Numera ingår 3Com i Hewlett Packard Enterprise.) – Metcalfe utmanövrerades ur 3Coms företagsledning i början av 1990‑talet. – Metcalfe, som hade undervisat i journalistik på 1960‑talet, var 1991—1995 vd för tidningen Infoworld (som ges ut av IDG). Där skrev han den bitska krönikan From the ether. Den upphörde i oktober 2000. Sedan dess har han intresserat sig för genforskning och ägnat sig åt innovationskapital i bolaget Polaris (länk). Bob Metcalfe fick 1996 EFF:s utmärkelse Pioneer Award (se länk). – Se också Metcalfes lag.

[bob metcalfe] [personer] [ändrad 27 april 2018]

ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i lokala nätverk, utvecklad 1977 av Bob Metcalfe med flera. – Ethernet kan enkelt beskrivas som trafikled­ningen i ett lokalt nät. Dess uppgift är att hitta en väg för varje meddelande från avsändare till mot­tagare utan att två eller flera meddelanden sam­tid­igt försöker ta samma väg (kollision). (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunk­tioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och för­söker sedan igen. – Ether­net utvecklades för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 17 september 2018]

PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – legen­da­riskt forskningsinstitut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto, som utveck­lades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna från företag som Apple och IBM. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925—2004, (se Wikipedia) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström† var forskningschef på PARC:s materialforskningsavdelning 1976—1987. På PARC ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laserskrivaren. Legendariskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra uppfinningarna (med undantag för laserskrivaren). Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska användar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stanford-universi­tetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men storhetstiden var på 1970‑talet. Se boken Dealers of lightning: Xerox PARC and the dawn of the computer age av Michael Hiltzik (1999). – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. – Se parc.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]

Xerox Alto

en experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. Den var inte avsedd som hem­dator eller hobbydator, utan användes internt på Xerox av pro­fes­sio­nella datoranvän­dare, på den tiden bara programmerare och forskare. Den tillverkades från 1973 i ungefär tio år i samman­lagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potenti­alen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star, inne­höll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive, länk.

[it-historia] [historiska datorer] [ändrad 4 april 2017]