Cobalt

  1. – användargränssnitt för tredimensionella virtuella världar, skrivet i öppen källkod och avsett för alla operativsystem. – Cobalt är baserat på Alan Kays projekt Croquet och Squeak. – Utvecklingen av Cobalt tycks ha upphört, liksom arbetet på Open Cobalt;
  2. Palm OS Cobalt – den version av Palms operativsystem som kom efter version 5. Utvecklades av dåvarande Palmsource (numera del av Access), och blev klart i januari 2004, men ingen tillverkare av handdatorer ville ha det;
  3. hackar-grupp som 2013—2018 tros ha stulit motsvarande tio miljarder kronor från minst 100 banker genom dataintrång. Gruppen är också känd under namnet Carbanek. En person som uppges vara ledare för gruppen greps i mars 2018 av polisen i Spanien. Men gruppen uppges trots det vara aktiv (maj 2018). 

[försvunnet] [grafiskt användargränssnitt] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [mjukvara] [ändrad 29 maj 2018]

Smalltalk

det första rent objektorienterade programspråket, lanserat 1980, och den mest renläriga tillämpningen av den objektorienterade filosofin. – Smalltalk konstruerades av Alan Kay och realiserades av Dan Ingalls (se Wikipedia) med flera. – När man talar om Smalltalk menar man vanligen versionen Smalltalk‑80. De tidigare versionerna var rätt annorlunda. Smalltalk ansågs länge vara bra, men långsamt. Anammades i början av 1990‑talet av IBM, men har sedan dess överflyglats av språk som Java. – Se smalltalk.org (nere i november 2018 – arkiverad). – Alan Kay och hans medarbetare har vidareutvecklat Smalltalk i form av Squeak och Croquet.

[programspråk] [ändrad 29 november 2018]

Dynabook

Dynabook, gammal bild
Designmodell av Dynabook.

den första bärbara datorn som liknar de vi har nu, utvecklad 1972 av Alan Kay. – Dyna­book byggdes i enstaka exemplar på PARC, men mass­­till­­verkades inte. Kay utvecklade datorn med tanke på skol­barn och såg den som en ersättare för läro­­böcker, därav namnet på book. – Många senare bär­bara datorer heter något på book. –– Alan Kay beskrev Dynabook 1972 i upp­satsen ”A personal computer for all ages” (pdf). – En bild på en Dynabook finns i artikeln ”Spacewar: Fanatic life and symbolic death among the computer bums” (länk) av Stewart Brand från 1972 i tidskriften Rolling Stone. – Dynabook är också namnet på en bärbar dator från Toshiba.

[barn] [bärbara datorer] [it-historia] [utbildning] [ändrad 19 mars 2018]

Squeak

en programmeringsmiljö för barn och undervisning, utvecklad av Alan Kay med flera. – Utvecklaren arbetar främst med bilder, som i ett rit­program, och med ett minimum av text- och siffer­inmatning. Program­språket är bra på att hantera bilder, musik och spel. – Squeak bygger på Small­talk, och är skrivet i öppen källkod. Squeak fungerar på de flesta operativ­system, och kan laddas ner gratis från squeak.org. – Läs också om Scratch.

[barn] [programspråk] [undervisning] [ändrad 12 november 2018]

PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – legen­da­riskt forsk­nings­institut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första person­datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto, som ut­veck­lades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925——2004, (se Wikipedia) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström var chef på PARC 1976——1987. På PARC ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laser­skrivaren. Legen­da­riskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra upp­finningarna. Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska an­vändar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stan­ford-universi­tetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men stor­hets­tiden var på 1970-talet. – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. –– Se parc.com.

[forskningsinstitut] [it-historia] [ändrad 27 april 2018]

Xerox Alto

experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. –Den var inte avsedd som hem­dator eller hobby­dator, utan användes internt på Xerox av pro­fes­sio­nella datoranvän­dare, på den tiden bara pro­gram­me­rare och forskare. Den till­verkades från 1973 i ungefär tio år i samman­lagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potenti­alen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star, inne­höll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive, länk.

[it-historia] [persondatorer] [ändrad 4 april 2017]

Croquet

användargränssnitt och programmeringsmiljö, utvecklat av Alan Kay med flera. Arbetet på Croquet upphörde 2007, och tekniken flyttades då över till projektet Open Cobalt. – Alla program i Croquet blev automatiskt nät­verks­an­pas­sade och alla Croquetanvändare kunde, om de ville, ”se” var­andra, oavsett var de var. Croquet var skrivet i utvecklingsmiljön Squeak, som i sin tur är en tillämpning av pro­gram­språket Smalltalk. Det behöver inget operativsystem och kan i princip köras direkt mot pro­cess­orn, men det finns nerladdningsbara versioner för Windows, OS X (numera macOS) och Linux. – Croquet var gratis och skrivet i öppen källkod. Alla versioner hade samma binärkod, det enda som skilde var en virtuell maskin för respektive operativsystem. – Alan Kay och hans med­arbetare såg Croquet som 2000‑talets version av operativsystem med det klassiska grafiska användargränssnittet som de själva var med och ut­veck­lade på 1970‑talet. De ville ta bort begränsningar som infördes av hänsyn till den tidens hårdvara. Croquet gjorde i princip ingen skillnad mellan program, operativsystem, an­vändar­gräns­snitt och ut­veck­lings­miljö, allt hängde ihop. – En del information om Croquet finns på denna webbsida. – Läs också om Teatime.

One laptop per child

OLPC –– en satsning på en billig bär­bar dator för skol­­barn i fattiga länder. – Pro­jektet startades i januari 2005 av bland andra Nicholas Negro­­­ponte och Alan Kay. Den billiga datorn kallades först för ”100‑dollarsdatorn” (”the 100‑dollar lap­top”), men priset blev till sist högre än så. De första datorerna kom 2007. Det officiella namnet på den första datorn var XO‑1. 2013 kom XO‑4 och XO‑4 Touch. Operativ­­sys­temet är Linux med ett grafiskt användargräns­snitt som heter Sugar. – –Datorn XO‑infinity, numera Infinity:One, som utvecklas fristående från stiftelsen, följde i sitt första utförande specifikationerna för XO‑serien. – –Läs mer på one.laptop.org. (Olpc.com är en seriös sajt utan officiell koppling till projektet, men olpc.org är en kapad sajt med reklam.) – –Mer i Wikipedia. – Läs också om ”tio­dollars­datorn”. –– Läs också om projektet Worldreader.

[barn] [bärbara datorer] [linux] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 15 november 2018]

Kay, Alan

Alan Kay.
Alan Kay.

(1940) –– amerikansk dataforskare, pionjär inom pro­gram­utveckling och an­vändar­­gräns­­snitt. – Alan Kay var med i den tidiga ut­veck­lingen av inter­net, och ut­vecklade på 1970‑talet det objekt­orienterade pro­gram­språket Small­­talk samt mycket av dagens gra­fiska an­­vändar­­gräns­­snitt. Den bär­bara datorn är också till stor del Alan Kays idé, se Dyna­book. – Alan Kay har arbetat på Stan­­ford, Xerox PARC, Apple och Walt Disney. 2002 an­ställdes han som senior fellowHP Research (länk), men han och hans av­delning sades upp i juli 2005 när Hewlett-Packard skar ner på forsk­ningen. – Alan Kay har mycket gemen­­samt med hjälten Alan i lång­­filmen Tron. Det kan bero på att Bonnie MacBird (länk), som skrev manus, är Alan Kays fru. – Alan Kay har vidare­­utvecklat Small­talk till Squeak för barn och till Croquet för 2000‑talets datorer. – Se också Cobalt. – Se vpri.org.

[alan kay] [it-historia] [personer] [ändrad 17 januari 2018]

Tron

Bild från filmen Tron. Mänsklig skådespelare med datoranimerade konturer mot stiliserad bakgrund.
Datoranimering modell 1982.
    1. – tidigare spritt japanskt operativsystem för hem­elek­tronik och inbyggda system, utvecklat på 1980‑talet av den japanska forskaren Ken Sakamura (länk). – Tron var utformat för att ge många ap­pa­rater möjlig­het att sam­verka i real­tid. Det fanns på 1980‑talet special­versioner av Tron som Btron, Ctron, Itron och Uitron. Under 1990‑talet minskade intresset för tekniken. – Tron‑projektet togs 2010 över av T‑Engine Forum (tron.org);
    2. – Disneyfilm från 1982. Det var en science fiction­film om data­teknik, och det var den första långfilmen som använde dator­animering i stor skala. Alan Kay var förebild för filmens hjälte. – Se IMDb (länk). En upp­följare, Tron: Legacy, kom 2010 (se IMDb: länk);
    3. – ett blockkedje-baserat nätverk för publicering främst av spel och underhållning. Nätverket öppnades för användare i början av 2018. Det påbörjades 2014 i Kina som Raybo; stiftelsen TRON grundades 2017 i Singapore. Tron har kryptovalutan tronix, TRX, som i februari 2018 hade ett marknadsvärde på 2,4 miljarder dollar, trots att det då inte fanns något att köpa för TRX. – Se tron.network. – Läs också om Tron Dogs.

[blockkedjor] [inbyggda system] [it-historia] [operativsystem] [spelfilmer] [ändrad 9 februari 2018]