akronym

(acronym) – initial­förkort­ning. En akronym består av första bokstaven i vart och ett av de för­kortade orden, som Must för Militära underrättelse- och säker­hets­tjänsten. Man kan hoppa över småord som i SICS, Swedish institute (of) computer science. – Förkort­ningar som innehåller första stavelsen (ibland flera) i orden räknas ibland också räknas som akronymer: de kallas på engelska för syllabic acronyms, stavelseakronymer. Exempel är namn som Fedex (Federal express), Inmarsat (Inter­national marine satellite) och artlokradar för artillerilokaliserings­radar. (Moped för motorveloci­ped är däremot ingen akronym.) – En för­kort­ning som utläses bokstav för bokstav kallas ibland för initialism, till exempel IBM. Många förkortningar kan utläsas både som hela ord och bokstav för bokstav, till exempel SAS. – Ordet: Kommer av grekiska akro – topp, spets och nym för namn. – Se också anakronym, apronym och bakronym.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]

UT1

den internationella tidsskalan för astronomisk tid. – UT1 anpassar sekundernas längd till dygnets längd så att det alltid går exakt 24⨯60⨯60 sekund­er på ett dygn. Det blir inga skottsekunder med UT1 (där­emot med en annan tids­skala, UTC). – UT1 fast­ställs av organisationen IERS. – Läs mer under tids­­skala.

[förkortningar på U] [tidmätning] [ändrad 8 maj 2017]

IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. – IPv6 är den version av internetprotokollet IP som gradvis har införts sedan 00-talet. Den ersätter IP version 4 (IPv4): någon version 5 finns inte. – Version 6 är ett annat protokoll än version 4, inte bara en förbätt­rad version, men det finns betydande likheter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑adresserna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser – ett tal med 39 decimala siffror – så antalet IP‑adresser blir tillräckligt för alla tänkbara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adresserna i IPv4 i Nordamerika tog slut i september 2015 och i Europa i november 2019. – Enligt Googles undersökningar har mindre än hälften av alla sajter infört IPv6 i april 2022 – se denna länk. – IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobiltelefoner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). – Läs också om Moonv6† och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [ip] [versioner] [ändrad 10 april 2022]

UTF

Unicode transforma­tion format – ett sätt att repre­sen­tera tecken som finns i Unicode så att det passar datorer. Det finns tre varianter av UTF, nämligen UTF‑8, UTF‑16 och UTF‑32. De är lik­värdiga i den betydelsen att man kan konvertera en teckenserie som kodats i en UTF till en annan UTF utan att tecknen för­ändras. Skill­naden är teknisk. – Se Unicodes webb­sidor: länk.

[förkortningar på U] [tecken] [ändrad 6 december 2019]

ATM

förkortning med minst tre betydelser:

  1. Asynchronous transfer mode – en äldre teknik för digital dataöver­föring med hög kapacitet. Upp till 622 megabit per sekund är möjligt. Data sänds som celler eller paket, som hanteras oberoende av varandra. Band­bredden delas oftast upp i flera parallella data­flöden. – Jäm­för med DTM. – ATM har förlorat i betydelse sedan början av 00-talet: man an­vänder i stället internet­proto­kollet IP. – 2005 bytte branschorga­nisa­tionen ATM Forum namn till Broad­band Forum (länk);
  2. Adobe type manager – program från Adobe som gjorde att bit­mappade typ­snitt inte fick trappstegsformade (blockiga) konturer på bild­skärmen när de förstorades, utan fick rätlinjiga eller mjukt rundade konturer. ATM kom ur bruk i början av 2000-talet, eftersom varken Windows eller Mac behövde det längre, men ATM Light fanns kvar till 2017 då det försvann från Adobes webbsidor;
  3. automatic teller machine – amerikanskt ord för uttags­automat – ATM jackpotting, se jackpotting.

[betalningar] [datakommunikation] [förkortningar på A] [typografi] [ändrad 29 januari 2018]

CGI

  1. – ett kanadensiskt konsultföretag med huvud­kontor i Quebec, grundat 1976. – CGI köpte i maj 2012 brittiska Logica, som i sin tur 2006 hade köpt svenska WM‑data†. Logica hette LogicaCMG 20022008 efter att ha gått samman med ett annat brittiskt företag, CMG, sedan bara Logica. Men numera används bara namnet CGI. – Se cgi.com;
  2. – se common gateway interface;
  3. – se computer-generated images.

[datoranimering] [företag] [förkortningar på C] [webbpublicering] [ändrad 10 december 2019]

TAI

temps atomique international – internationell atom­tid – den internationella tidsskalan för atomtid. Den anger tiden som ett genomsnitt av tidsangivelserna från 200 atomur. En sekund enligt TAI är alltid exakt lika lång. TAI används inte för att ställa klockor, eftersom den under årens lopp har börjat avvika från astronomisk tid,  men den anger takten för den internation­ella standardtiden UTC. – Läs mer under tidsskala.

[förkortningar på T] [tidmätning] [ändrad 20 november 2019]

WinFS

(”Windows Future Storage”) – ett numera upplöst projekt för lagring och hantering av data från Microsoft. Målet var att all information som lagras skulle vara sökbar med ledning av beskrivningar av innehållet (metadata), oavsett var den fanns i ett nätverk. WinFS skulle kunna hantera både traditionella databaser och ostrukturerade textdokument, liksom bilder, film och musik i digital form. WinFS skulle inte bara kunna söka information, användaren ska också kunna be det att sortera filer enligt olika kriterier. – WinFS var tänkt att ingå i Windows Vista†, men 2004 meddelade Microsoft att WinFS skulle utvecklas oberoende av Vista. 2006 meddelade Microsoft att WinFS inte skulle levereras som en separat produkt, utan att den utvecklade tekniken skulle integreras i andra produkter.

[databaser] [förkortningar på W] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]