Dirty cow

Sårbarheten Dirty Cows maskot: en tecknad ko som ser ut att vara nedstänkt med smutsigt vatten.
Det är ingen ko. Det är en bugg.

(inaktuellt) – sårbarhet i kärnan till Linux. Den gav angripare möjlighet att ge sig själva högre rättigheter i systemet. Dirty cow upptäcktes i oktober 2016 och åt­gärd­a­des kort därefter. – I själva verket hade sårbarheten funnits sedan 2007, då Linus Torvalds upptäckte den och åtgärdade den, men hans rättelse togs bort av misstag. Sår­barheten har att göra med funktionen copy‑on‑write, förkortat COW, därav namnet Dirty cow, och den finns inte i alla Linuxdistributioner. – Läs mer på dirtycow.ninja. – Kommentar från Linus Torvalds.

[inaktuellt] [linux] [sårbarheter] [ändrad 16 maj 2018]

pro-am

professional amateur – icke-professionell person som startar en stor förändring i datavärlden, politik, mode, underhållning… Ett typexempel är Linus Torvalds med Linux. (Läs också om ordet prosument, prosumer).

[it-folkgrupper] [ändrad 6 september 2017]

Linux Mark

varumärket Linux. – För att få sätta varumärket Linux på en produkt eller tjänst vänder man sig till Linux Foundation på länken linuxmark.org. (Tidigare administrerades rättigheterna till varumärket Linux av företaget Linux Mark Institute, LMI, men det är avvecklat.) – Linus Torvalds äger personligen rätten till varumärket Linux, och om man vill sätta namnet Linux på en produkt eller tjänst måste man ha tillstånd. – Observera att det är varumärket Linux som är skyddat – inte källkoden till Linux. Det är tillåtet att ändra källkoden till Linux till oigenkännelighet och att sprida resultatet vidare, men det är inte säkert att man då får kalla det för Linux. Det är Linus Torvalds som har sista ordet när det gäller vad som krävs för att ett operativsystem ska få kallas för Linux.

[linux][ändrad 28 maj 2018]

Linux Foundation

stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som Hewlett-Packard, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättig­heter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark, som sam­arbetar nära med stiftelsen. – Se linuxfoundation.org.

[linux] [organisationer] [ändrad 29 juni 2017]

Linus lag

  1. – ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”, vilket betyder att om tillräck­ligt många granskar programkoden kommer varje bugg att vara lätt att rätta till (åtminstone för någon av granskarna). – Yttrandet tillskrivs Linus Torvalds och citeras i Eric Raymonds bok Kate­dralen och basaren;
  2. – ”Allt som en människa gör moti­ve­ras med över­levnad, socialt liv eller nöje.” – I förordet till boken The hacker ethic and the spirit of the information age från 2001 for­mu­le­rade Linus Torvalds den tesen, och han ansåg att det var stadier i en utveckling: resul­tatet blir bäst när man gör saker bara för att det är roligt.

[fel] [lagar] [systemutveckling] [ändrad 23 december 2017]

git

system som håller reda på ändringar av programkod för Linux under ut­veck­lings­arbetet. Behövs för att utvecklarna ska veta vad andra ut­veck­lare har gjort, och kunna göra följd­ändringar. – Git utvecklades 2005 av Linus Torvalds efter en konflikt om det system som han tidigare hade använt, Bitkeeper (länk) från Bit­mover. – Git finns numera också för andra Unix­baserade operativ­system, som macOS, och för Windows. Stavas vanligtvis med litet g. – Se git-scm.com. – Se också Gitea och Github.

[programmering]

Linux

Tux
Pingvinen Tux, symbolen för Linux.

ett Unixkompatibelt operativsystem som har blivit ett av de tre viktigaste operativ­sys­temen. Det har blivit den viktigaste kon­kur­renten till Windows, i synnerhet på servrar, och till Apples iOSsmarta mobiler och surf­plattor. – Linux utvecklades av fin­länd­a­ren Linus Torvalds som ett Unix­liknande operativsystem som skulle kunna köras på vanliga persondatorer med Intel‑processor. (På den tiden kördes Unix annars nästan bara på speciella så kallade arbetsstationer.) Första versionen av Linux pub­li­ce­rades i september 1991. Torvalds lade samtidigt ut källkoden på internet och inbjöd alla att komma med rätt­el­ser och förbättringar. – Linux spreds oväntat snabbt. Ett antal företag, bland annat Caldera och Red Hat, började redan 1993 sälja Linux kommersiellt. Även stora datorföretag som IBM och Hewlett‑Packard började använda Linux jäm­sides med, eller som ersättare för, sina egna Unixvarianter. – Sedan dess har Linux anpassats till servrar och stordatorer och flerprocessorsystem, men också till smarta mobiler, persondatorer och inbygg­da system. De flesta större datorföretag satsar på Linux, inte minst IBM. – Linux är strikt talat bara en kärna (den centrala delen av operativsystemet), skriven av Torvalds själv, kompletterad med nödvändiga kom­po­nent­er som är lånade från GNU. Linux kallas därför ibland för GNU/Linux. – Kompletta Linux­baserade operativ­system brukar kallas för distributioner av Linux. Distri­bu­tionerna skiljer sig genom att de har olika graf­iska an­vändar­gräns­snitt, genom att det medföljer olika program och program­sviter samt genom detaljer i program­koden och anpassning till olika ändamål. I princip ska alla distri­bu­tioner av Linux ändå vara kompatibla. – Den mest spridda formen av Linux är Googles Android. – Runt 2018 finns två huvudvarianter av graf­iskt användargränssnitt för Linux (bortsett från Android), Gnome och KDE. – Linux är inte ”officiell” Unix. Det är Unixkompatibelt, men får inte använda varumärket UNIX®. – Torvalds var inspirerad av ett annat Unixliknande operativsystem för persondatorer, Minix, när han ut­veck­lade Linux. Men det finns viktiga skillnader. – Varumärket Linux tillhör Linus Torvalds. Den som marknadsför Linux­baserade pro­dukt­er under namnet Linux eller med liknande namn måste ha tillstånd från Linux Mark. (Se också Linux Standard Base, LSB.) Men om man inte använder varu­märket Linux får man ändra hur mycket man vill i källkoden till Linux. – Läs också om Linux Foundation.

[linux] [operativsystem] [ändrad 18 september 2018]

Torvalds, Linus

(1969) – finlandssvensk upphovsman och ägare till Linux. – Linus Tor­valds ut­veck­lade den första versionen av Linux 1991 för att få ett Unix­kompa­tibelt operativ­system för person­datorer med Intel‑processorer. Han var miss­nöjd med Minix, en annan Unix­version för person­datorer, efter­som det krävdes licens­avgift för användning av det. Han utvecklade då Linux och publicerade källkoden samt bad om förslag till för­bätt­ringar, vilket ledde till att Linux fick mycket uppmärksamhet, anammades av många stora it‑företag och så småningom blev världens mest spridda operativsystem. – Sedan 2003 är Linus Torvalds anställd på Open source development lab, tidigare på Transmeta†. – I september 2018 meddelade Torvalds att han tar paus från ledningen av utvecklingsarbetet på grund av ”oprofessionellt beteende”. Torvalds har under årens lopp skällt ut och förolämpat medarbetare och andra för misstag och felbedömningar, och han skriver att han inte förrän nu har förstått hur detta påverkar människor. Se detta meddelande. Han återkom i offentligheten i slutet av oktober 2018. – Linus Torvalds fick 1998 EFF:s pris Pioneer Award (länk), år 2000 Lovelace Medal och 2012 Millenniumpriset för teknologi (länk).

[linus torvalds] [linux] [personer] [ändrad 20 november 2018]

Millenniumpriset för teknologi

finländskt pris till personer som utvecklar teknik som förbättrar människans livs­kvalitet. Priset har delats ut vart­annat år sedan 2002 av Stiftelsen Teknik­akademien (taf.fi). Priset är på 600 000 euro, och är därmed det största priset inom teknik. – Bland pristagarna finns Tim Berners‑Lee och Linus Torvalds. – Priset heter på finska Millennium-teknologiapalkinto och på engelska Millennium technology prize. Det hette tidigare Walter Ahlström-priset. – Se taf.fi/sv.

[ut­märkelser] [ändrad 5 mars 2018]