Joys lag

  1. – (Joy’s law eller Joy’s theory) – beteckning på två ”lagar” som tillskrivs Bill Joy:
    • – ”Det spelar ingen roll vem du är – de smartaste människorna jobbar ändå för någon annan.” Det har sagts att detta var en gliring åt Bill Gates för Microsofts monopolställning på mjukvarumarknaden;
    • – ”Datorernas högsta hastighet fördubblas varje år.” Bill Joy for­mu­le­rade den lagen 1983.
  2. – i astronomi finns en Joys lag som beskriver fördelningen av solfläckar, se Wikipedia.

[arbetsmarknad] [lagar] [processorer] [6 juni 2017]

Apache River

(tidigare Jini) – system för oproblematisk (så kallad själv­kon­figure­rande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre auto­ma­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upp­täckas (vara sök­bara på ett förut­säg­bart sätt), pre­sen­teras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gräns­snitt, så att andra applika­tioner kan an­slutas utan hand­på­lägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk platt­form och operativ­system. Upp­hovs­man var Bill Joy. – Idén på­minner om SOA, web services, Uni­ver­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar pro­jektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]

 

grey goo

grå sörja – en enorm mängd nanotekniska apparater som i dystra framtidsvisioner antas uppfylla jordens yta och tränga undan människorna. Uttrycket kommer från K Eric Drexlers bok Engines of Creation från 1986, som kan läsas på e‑drexler.com (nere i maj 2020 – arkiverad). Eric Drexler tog senare avstånd från idén om grey goo i en artikel i tidskriften Nanotechnology från augusti 2004. – Men liknande tankar har framförts av Bill Joy. – Stavas också gray goo. – Se också blue goo och buckyjunk.

[framtidsvisioner] [nano] [robotar] [ändrad 14 maj 2020]

BSD

Berkeley standard distribution – ett Unixkompatibelt operativ­­­system. – BSD ut­­veck­­lades på Berkeley‑universitetet på 1980‑talet av bland andra Bill Joy. Det kallas ibland för Berkeley‑Unix. – Systemet ligger till grund för flera kommersiella ut­föranden av Unix, som macOS (Darwin), och för varianter av Unix som sprids fritt, till exempel FreeBSD, NetBSD, OpenBSD och Anonym OS†. – BSD var på 1980‑talet huvud­­alter­­na­ti­vet till AT&T:s Unix­, System V, och det har skett om­­fattande korsbefruktning mellan de två varianterna sedan dess. (Läs också om Unix­­krigen.) – BSD är fortfarande inte en officiell Unix­­version, det vill säga att det inte upp­­­fyller kraven i The Single Unix Specification (undan­­tag: Darwin). Det beror inte på kvali­­te­ten, utan på skill­­nader i upp­­bygg­­naden (eller på att certifieringen kostar för mycket), men The open group för­söker överbrygga skillnaderna. – 1993 belö­­nades BSD med Usenix lifetimee achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – BSD sprids med den programlicens som kallas för BSD-licensen: den ger innehavaren stor frihet att göra vad hon vill med programmet och programkoden, utan krav på att programmet ska förbli fri mjukvara, och det friskriver också den som överlämnar eller säljer programmet från ansvar för eventuella fel och skador.

[förkortningar på B] [unix] [ändrad 5 april 2018]

Joy, Bill

Porträtt.
Bill Joy.

(William N Joy, född 1954) – en av Suns† grundare 1982, c­hefsforskare på Sun till 2003. – Runt 1980 var Bill Joy huvudkonstruk­tör av operativ­systemet BSD och den som in­för­livade TCP/IP i Unix. Han skrev också texteditorn vi. 1991 startade han Suns forskningscenter i Aspen i Colorado, där bland annat Java och Jini (nu Apache River) utvecklades. – Bill Joy väckte i april 2000 upp­märk­sam­het med varningsorden i artikeln ”Why the future doesn’t need us” (länk, se också grey goo). Han belönades 1986 med Grace Murray Hopper Award (länk). 1993 fick han Usenix lifetime achievement ­award (”The Flame”) som del av gruppen som utvecklade BSD. – Joy ingick 1997 i president Bill Clintons it‑kommis­sion. Han slutade på Sun i september 2003 för att skriva böcker. – Bill Joy anställdes i början av 2005 på innovations­kapital-bolaget Kleiner Perkins (länk), där han slutade 2014. Sedan 2017 är han anställd på Water Street Capital (wscapital.com). – Det finns två ”lagar” som tillskrivs Bill Joy, se Joys lag. – Se Bill Joys sida på LinkedIn (brukar fungera, även om länken är överstruken). – Läs också om Bill Joys lösenord.

[bill joy] [it-historia] [personer] [unix] [ändrad 18 februari 2020]

vi

editor som utvecklades 1976 för Unix av Bill Joy. Det är alltså ett slags ord­behandlare för pro­gram­mering. – vi ingår i den officiella Unix­stan­darden och följer med i alla Unix­baserade operativ­system. Det har också portats till andra operativ­system. –  Namnet: vi är en för­kortning för visual: vi var nämligen en av de första editorerna som visade program­koden på bild­skärm, som i en ord­behandlare, i stället för att rad för rad redo­visa pro­gram­merarens inmatningar (utan möjlighet att backa). Det uttalas på engelska ”vi aj”, och skrivs alltid med litet v.

[programmering] [ändrad 6 april 2017]

Java

ett programspråk från Sun†, numera Oracle. – Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste program­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativ­­system. Numera an­vänds det för all slags programmering och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett projekt som leddes av Bill Joy. Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objektorienterat språk som har rensats från de flesta påstådda nack­­del­ar­na med C++. Ett Java­­program kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. – Både privatpersoner och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och speci­fi­ka­­tionerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Javaprodukter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av käll­­koden till Java som öppen källkod med licensen GPL. – Läs också om Glass­­fish. – Det finns många pro­dukter och varu­­märken som är knutna till Java, och det finns också andra program­­språk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk] [ändrad 8 december 2017]