meddelande

  1. – övergripande ord för e‑post, sms, meddelanden i telefonsvarare och andra elektroniska meddelanden (samt naturligtvis också för icke-elektroniska meddelanden);
  2. – i objektorienterade program: begäran att ett objekt ska utföra en metod (rutin, procedur). Kallas också för anrop eller metodanrop. I strikt objekt­orienterade program är alla programkörningar en serie meddelanden som skickas mellan objekt. Resultatet av att en metod har körts meddelas också som ett meddelande.

– På engelska i båda betydelserna: message.

begäran

(request; att begära – to request)

  1. – i programmering: ett meddelande (eller metodanrop) från ett objekt till ett annat i objektorienterad programmering: det ena objektet begär att det andra objektet utför en rutin och eventuellt (men inte alltid) skickar tillbaka ett svar;
  2. – allmänt om när ett program eller en tjänst ber om något, till exempel att en webbserver ska skicka en webbsida.

[programmering] [ändrad 21 november 2018]

kludge

eller klugehafsverk, nödlösning; illa hopkommet program eller apparat som inte fungerar särskilt bra; en snabbt hop­slängd lösning på ett akut problem. – Se också work­around.

[jargong] [ändrad 28 mars 2017]

GitHub

webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – Git­Hub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för program­utvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklings­projekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till pro­jektet och ger över­blick över hur pro­jektet fram­skrider. – I slutet av mars 2015 ut­sattes GitHub för intensiva över­belast­nings­attacker, troligen därför att sajten tillhanda­håller koden till två program för att kringgå Kinas inter­net­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft köper GitHub.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 4 juni 2018]

unmanaged code

direkt körbar kod – om programkod: som körs direkt mot datorn och operativ­sys­temet (och som alltså inte kräver någon särskild exekveringsmiljö eller virtuell maskin). De flesta välkända programspråk ger direkt körbar kod, till exempel C++. Programspråk som producerar direkt körbar kod kallas på engelska för native programming languages. – Al­ter­na­tivet är managed code (indirekt körbar kod). – Se också kompilerade språk.

[programmering] [ändrad 29 april 2018]

IFTTT

if this, then that – en tjänst som låter användare utan kun­skaper i programme­ring ange hur infor­mation auto­ma­tiskt ska över­föras mellan olika internet­base­rade tjänster. – Som namnet be­­skriver:

  • – först anger man en händelse, till exempel att en viss person skriver en tweetTwitter;
  • – sedan anger man vad datorn ska göra när den hän­del­sen in­­träffar: till exempel vidare­­befordra tweeten till ett e‑post­konto.

– Re­sul­­ta­tet blir vad som annars kallas för skript, men IFTTT kallar det för recept. Tjänsten IFTTT fungerar ihop med ett antal andra inter­net­­ba­se­rade tjänster. – Se ifttt.com.

[förkortningar på I] [programmering] [webbtjänster] [ändrad 8 november 2018]

DevOps

i systemutveckling: en rörelse som vill minska av­ståndet mellan ut­vecklare och it-drift. (Developers och operations.) – Idén an­knyter till agil systemutveckling. – Strävar bland annat efter att hantera para­doxen att de som sköter datadriften vill ha stabila system som inte för­ändras eller beter sig oför­ut­säg­bart, medan ut­vecklarna (i synner­het i agil system­ut­veckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt för att se hur den fungerar i praktiken. Den motsättningen ska minskas genom att utvecklare och systemansvariga har en löpande dialog, och genom att så mycket som möjligt av installation av nya program och uppdateringar sköts med automatik. – Läs mer om DevOps i Wikipedia. – Läs också om ChatOps, NoOps och kontinuerlig leverans.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 18 december 2018]