Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
Messagepad, mer känd som Newton.

system för person­liga digitala assis­tenter (pda:er) som ut­veck­lades av Apple i början av 1990-talet. Det av­vecklades 1998. – New­­ton-systemet var avsett för penn­datorer utan tangent­bord. Det hade auto­matisk tydning av text som skrevs för hand på bild­skärmen. Newton hade också inte­grerad hantering av infor­ma­tion: upp­gifter i an­teck­ningar, kalender och adress­bok hanterades som en enda data­bas, free-form data­base. – Message­pad var helt skilt från Mac­intosh. – Apples egna Newton-hand­dator hette egentligen Message­pad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. Även andra före­tag till­verkade hand­datorer baserade på Newton. – New­ton­sats­ningen lades ner av Steve Jobs våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm börjat ta över marknaden för pda:er. – New­ton började som pro­jektet Knowledge navigator på initiativ av Apples då­varande chef John Sculley.

Tevanian, Avie

(egentligen Avadis) – amerikansk programutvecklare, chef för mjukvaruutveck­ling på Apple 1997—2006. – Avie Tevanian var på 1980‑talet med och utvecklade Unix‑kärnan Mach, och rekryterades sedan av Steve Jobs till Next, där han ledde utvecklingen av operativsystemet NextStep. När Steve Jobs åter­vände till Apple 1997 anställde han Tevanian för att leda utvecklingen av OS X (numera macOS). Han blev 2004 styrelsemedlem i det amerikanska Green Hills Software (ghs.com). Tevanian slutade på Apple i mars 2006, och blev i maj samma år styrelsemedlem i Tellme, ett amerikanskt företag som utveck­lade telefonbaserade program för internet. Det köptes senare av Microsoft. Tevanian blev 2009 styrelseledamot i Dolby Laboratories (länk). Han anställ­des 2010 på företaget Elevation Partners (länk).

[avie tevanian] [personer] [unix] [ändrad 2 april 2018]

Jobs, Steve

(1956—2011) – grundare av Apple tillsammans med Steve Wozniak; vd för Apple 1997—2011. – Jobs och Wozniak grundade Apple 1976. I slutet av 1970‑talet var Apple med Apple II världs­ledande på hemdatorer. – 1986 ut­manövre­rades Jobs från Apple av John Sculley. Jobs startade då dator­företaget NeXT, samtidigt som han köpte Pixar (sålt till Disney 2006) från George Lucas. 1997 blev NeXT uppköpt av Apple, som ville använda NeXTs operativ­system Next­step för att göra om Macs då­varande operativ­system Mac OS från grunden. Steve Jobs an­litades då, liksom Wozniak, som råd­givare, men tog snart över verk­sam­heten. – Under Steve Jobs år som vd blev Apple ett fram­gångs­rikt och vinst­givande företag. 2011 blev det världens högst värderade företag. – 2001 lanserade Apple det nya operativ­­systemet OS X (numera macOS), en vidare­­utveck­ling av Next­step. Sedan dess har Apple fram­gångs­rikt lanserat musik­spelaren Ipod, mobil­tele­fonen Iphone och surf­plattan Ipad. – 2004 drabbades Jobs av cancer i buk­spott­körteln, vilket då botades. Under 2009 genom­gick Steve Jobs bland annat en lever­­trans­­plantation och var därför tjänst­­ledig en stor del av året. Även under 2011 tog han tjänst­­ledigt på grund av sjuk­dom. Den 25 augusti 2011 med­delade han att han avgick som vd för Apple, men kvar­stod som styrelse­­ord­förande. Han avled den 5 oktober 2011. Han efter­träddes som vd av Tim Cook. – Den amerikanska journalisten och författaren Walter Isaacsons biografi, kallad Steve Jobs (länk), kom ut dagarna efter Jobs död. 2015 kom Becoming Steve Jobs (länk) av Brent Schlender och Rick Tetzeli (länk). En lång­film, Steve Jobs: The man in The Machine (länk), hade premiär i sep­tem­ber 2015.

[it-historia] [personer] [steve jobs]

NeXT

NeXTs märke, formgivet av Paul Rand. Formen anspelar på den allra första NeXT-datorn, som var kubformad.

NeXT Computer, senare NeXT Software – det datorföre­tag som Steve Jobs grundade 1986 efter att han hade utmanövrerats från Apple. – NeXT lanserade en dator med samma namn, elegant formgiven och rik på finesser, men långsam. Datorns historiska insats är att Tim Berners-Lee och Robert Cailliau använde den när de ut­veck­lade World Wide Web (se artikel i The Guardian: länk). – NeXT lade ner till­verk­ningen av datorer 1993. Ope­ra­tiv­­systemet Next­Step (senare OpenStep) vann mer anseende på grund av sin lätthanterliga men kraft­fulla objektorienterade utvecklings­miljö. Apple köpte NeXT 1997, av­veck­lade verksamheten och gjorde Next­Step till grund för Mac OS X (som numera heter macOS), samt fick tillbaka Steve Jobs på köpet.

[it-historia] [persondatorer] [unix] [ändrad 3 maj 2019]

Mac OS

Gamla Mac OS logotyp med det fyrkantiga ansiktet.
Namnet har gjort comeback med annan stavning.

Macintoshs operativsystem från Macintoshs lansering 1984 till 2001. Det var det första kommersiellt framgångsrika operativsystemet som hade grafiskt användargränssnitt. Det var inte baserat på Unix eller på något annat operativsystem. Version 1 kom 1984 med den första Macen, och sedan förändrades det gradvis tills sista genera­tionen, Mac OS 9, släpptes 1999. (Namnet Mac OS infördes först 1996. Tidigare kallades ope­ra­tiv­systemet bara för System plus versionsnummer.) – Ett helt nytt, Unix‑baserat operativsystem, Mac OS X, kom 2001. (Från 2012 kallades det bara för OS X.) Steve Jobs begravde den sista versionen av gamla Mac OS, version 9.2.2, i maj 2002. Läs också om Mac OS Classic. – I juni 2016 meddelade Apple att OS X byter namn till macOS. Man måste alltså skilja mellan Mac OS och macOS.

[it-historia] [operativsystem] [ändrad 4 september 2019]

Apple

 1. Apples symbol. Från början var den färggrann och randig.
  Apples symbol. Från början var den färggrann och randig.

  Apple Inc – amerikanskt dator­före­tag, grundat 1976 av Steve Jobs och Steve Wozniak. – Apple var inte först med person­­datorer, men bi­drog i slutet av 1970‑talet mer än något annat en­skilt före­tag till att popu­lari­sera dem genom datorn Apple II. Mac­­intosh, som kom 1984, var inte den första datorn med grafiskt användargränssnitt (se PARC), men det var den första som såldes i mer än ett fåtal exemplar. – Jobs och Wozniak manöv­re­rades ut från Apple på 1980‑talet, men Steve Jobs gjorde 1997 en fantastisk come­back som vd. Under Steve Jobs chefstid kom det nya operativ­systemet Mac OS X (som sedan 2016 heter macOS), musik­­spelaren iPod, den stilbildande smarta mobilen iPhone och surfplattan iPad. Med iPhone kom ett nytt operativsystem, iOS. – Efter Steve Jobs död 2011 blev Tim Cook chef för Apple. Under hans tid har den smarta klockan iWatch utvecklats. – Det ryktades 2015 om att Apple arbetar på en elbil, av ryktesspridarna kallad iCar, se Project Titan och Faraday Future. Troligen handlar det snarare om att utveckla it‑system för bilar. – Apple hette Apple Computer Inc till januari 2007, då det bytte namn till Apple Inc. I maj 2014 köpte Apple företaget Beats som har musiktjänsten Beats Music, som numera ingår i musik­tjänsten Apple Music som presenterades i juni 2015, och i september 2018 godkändes Apples köp av musikigenkänningsappen Shazam. – IDG:s artiklar om Apple: länk;

 2. Foto av ett grönt äpple med små ljusare prickar. Det brukade finnas på Beatles skivetiketter.
  Skivbolaget Apples äpple.

  – Apple Records – Beatles skivbolag, grundat 1968, ägt av koncernen Apple Corps (se thebeatles.com). – Skivbolaget gav 1981, efter en rättslig tvist, datorföretaget tillstånd att också kalla sig för Apple mot löfte att dator­­företaget inte skulle ägna sig åt musik. Efter­som datorföretaget senare började sälja musik på iTunes stämde Apple Apple är 2006, men datorföretaget friades i en engelsk dom­stol. – En ingående redogörelse för tvisten finns i Wikipedia.

[företag] [it-historia] [musik] [ändrad 7 februari 2020]

Wozniak, Steve

(1950) – The Woz – grundade 1976 Apple til­l­sammans med Steve Jobs. – Woz­niak är ett tekniskt snille som kon­stru­erade Apple I och stor­­säljaren Apple II. Efter det har han inte varit djupare in­volverad i Apples produktutveck­ling, även om han formellt fort­­­farande är anställd. Han har varit delägare i före­tag som Wheels of Zeus (2001—2006) och Danger. Han anställdes 2009 som chefs­­forskare på data­­lagrings­­före­­taget Fusion‑io, som 2014 köptes av SanDisk. I november 2014 blev han forsk­nings­­chef på Pri­mary Data, nerlagt i början av 2018, ett före­tag som arbetade med virtu­ali­serad data­­lagring. 2017 startade han Woz U (woz‑u.com) för att förbättra undervisningen i skolor. – Steve Wozniak gav 2006 ut själv­­biografin iWoz: From computer geek to cult icon: How I invented the personal computer, co‑founded Apple, and had fun doing it. Han mottog 1979 Grace Murray Hopper Award (se länk). – Se woz.org. (Han kan dansa också.)

[it-historia] [personer] [steve wozniak] [ändrad 4 juni 2018]

Pixar

Pixar Animation Studios – ett amerikanskt företag som gör dator­animerade lång­filmer. Sedan 2006 är det dotterbolag till Disney; tidigare ägdes det av Steve Jobs†. – Pixar gjorde 1995 den första helt datoranime­rade långfilmen, Toy Story (se IMDb, länk), och har sedan dess gjort en rad succéer. Pixar skriver alltid egna film­manus och utgår inte, till skillnad från vad Disney historiskt har gjort, från kända berät­telser. – Disney distribuerade Pixars filmer i många år och köpte 2006 företaget från Steve Jobs i utbyte mot aktier, vilket gjorde Steve Jobs till Disneys största aktie­ägare. – Pixar grundades 1979 (då under annat namn) av filmregissören George Lucas, som 1986 sålde företaget till Steve Jobs. Från början utvecklade Pixar speciella datorer för datoranimering, men gick succes­sivt över till att i stället göra egna filmer. Detta berodde till stor del på att den begåvade filmskaparen John Lasseter fanns på företaget fram till slutet av 2018. (Han har beskyllts för ovälkomna sexuella närmanden.) – Pixar har utveck­lat programmet Renderman för framställning av animerad film. – Edwin Catmull, som har varit anställd sedan Pixar grundades, och hans kollega Patrick Hanrahan fick Turingpriset för år 2019 för sina ”grundläggande bidrag till tredimensionell datorgrafik” (se denna länk och denna länk).– Se pixar.com.

[datoranimering] [företag] [spelfilmer] [ändrad 30 mars 2020]

Flash

 1. Adobe Flash, ursprungligen Macro­media Flash – ett program för rörliga bilder och inter­aktiv grafik som ska visas i webb­läsare. I juli 2017 med­del­ade Adobe att Flash ska avvecklas 2020, se Adobes blogg. – Flash var länge det van­lig­aste formatet för animerad video på webben, och det har nästan varit nöd­vän­digt att ha in­sticks­pro­gram­met Adobe Flash Player in­stal­lerat i webb­läsare. Det är gratis. Animerad video i Flash‑format framställs med Adobe Flash Professional, som däremot inte är gratis. Fil­formatet för Flash heter .swf. – I mitten av 2010‑talet har allt fler it‑företag tagit avstånd från Flash. Flash sägs ge möj­lig­het till dataintrång, det är en före­tags­specifik teknik som ägs av Adobe, det drar mycket ström och HTML5 sägs ha gjort det över­flö­digt. Hösten 2015 bildades därför Alliance for open media med målet att skapa ett öppet, säkert och ström­snålt al­ter­na­tiv. Apple har förbjudit användning av Flash i program för iPhone och iPad, se detta brev från 2010 från Steve Jobs. Google beslöt 2012 att inte längre till­handa­hålla Flash för Android. – I de­cem­ber 2015 meddelade Adobe att Flash Profession­al ska ersättas med Adobe Animate CC, se blogg­in­lägg (länk) och i juli 2017 blev det som sagt känt att Adobe tänker sluta att till­handa­hålla Flash för nerladdning och sluta att uppdatera det vid slutet av 2020. – Läs mer om Flash på Adobes webb­sidor (länk). – Se också Gnash och Swish. – Aktionsgruppen Occupy HTML5, som finns på Facebook, bildades 2016 för att slå vakt om Flash;
 2. – se flashminne.

[datoranimering] [lagringsmedier] [webben] [ändrad 15 oktober 2018]

Raskin, Jef

(1944—2005) – amerikansk program­utvecklare, initiativ­tagare till Apples Mac­intosh. – Jef (stavas så) Raskin anställdes 1978 på Apple, först som ansvarig för publi­ka­tioner. Han började 1979 utveckla det som skulle bli Macintosh, först kallat Annie. Steve Jobs† arbetade då på datorn Lisa. Jobs gick så småningom över till Macintosh­projektet, och tog över det från Raskin, som sa upp sig 1982. – Raskin hade tänkt sig en enklare dator än den Macintosh som kom 1984. Raskin före­drog huvud­sak­ligen text­baserade användargränssnitt. Efter att han slutade på Apple arbetade han som konsult och skribent. I boken The humane interface (samman­fattning finns här) beskrev han ett nytt an­vändar­gräns­snitt, senare om­döpt till Archy. Archy kan studeras och laddas ner på webbplatsen The Raskin Center (länk). – En film om Jef Raskin finns här. Ett alter­na­tivt an­vändar­gräns­snitt för Mac är upp­kallat efter Raskin, se raskinformac.com.

[användargränssnitt] [it-historia] [jef raskin] [personer] [ändrad 12 juni 2017]