Massachusetts institute of technology

MIT – amerikanskt tekniskt universitet i Cam­bridge. (Den stad som är sammanväxt med Boston.) – MIT har spelat stor roll inom dator­­tekni­kens ut­veck­ling, och är bland annat känt för forsk­nings­­insti­tu­tet MIT Media Lab (länk), som grundades av Nicholas Negro­­ponte. En annan känd it-forskare på MIT var AI‑pionjären Marvin Minsky (1927–2016, länk). – MIT Media Lab är före­bilden till andra media lab som har vuxit upp världen över. På MIT finns också Computer science and artificial intelligence laboratory, CSAIL (länk), vari ingår det tidigare Laboratory for computer sciences, LCS, som förr leddes av den nästan lika berömde Michael Dertouzos (1936—2001), samt W3C, ledningen för World Wide Web. – På MIT verkade också Edward Lorenz, skap­are av kaos­teorin. – Se mit.edu.

[mit] [universitet] [ändrad 18 november 2017]

synchronize-and-stabilize

synkronisera–stabilisera – ett arbetssätt vid systemutveckling: flera grupper arbetar parallellt med varsin del av systemet. De synkroniserar (sam­ord­nar) och stabiliserar (rättar) sitt arbetsresultat (koden) ofta under arbetets gång. Arbetssättet är ett alternativ till den traditionella vattenfalls­me­tod­en, och bygger på erfarenheter från utvecklingen av Netscape Navigator och Internet Explorer. Metoden beskrevs i boken Competing on internet time: Lessons from Netscape and its battle with Microsoft från 1998 (länk) av David Yoffie (länk) från Harvard och Michael Cusumano (länk) från MIT.

[systemutveckling] [ändrad 1 november 2019]

Bush, Vannevar

Vannevar Bush.
Vannevar Bush.

(1890—1974) – amerikansk forskare som skissade en före­gångare till hyper­text och webben, Memex. Bush (som inte är släkt med presi­denterna Bush) var pro­fessor på MIT, och kon­stru­erade i mellan­krigs­tiden avan­ce­rade meka­niska räkne­maskiner. Under andra världs­kriget var han högsta chef för USA:s militära forsk­nings­projekt. För­slaget om Memex publi­ce­rade han 1945 i artikeln As we may think i Atlantic Monthly. Memex var en tänkt apparat som länkade samman in­forma­tion i böcker, an­teck­ningar och brev genom ett system av vad som numera kallas för hyper­länkar. Allt skulle lagras på mikro­film och visas på två skärmar. An­vändaren skulle kunna koppla ihop ett doku­ment med ett annat, och det i sin tur med ett tredje, i långa kedjor. Bush tänkte sig att allt skulle göras med analog teknik. – Vannevar Bushs tankar har inspirererat forskare som Ivan Suther­land, Douglas Engelbart och Ted Nelson samt givetvis Tim Berners-Lee. – Före Vannevar Bush hade belgaren Paul Otlet föreslagit ett liknande system, baserat på register­kort. G Pascal Zachary har skrivit bio­grafin Endless Frontier (1997) om Bush. Se också också Wikipedia. – Ar­­ti­keln As we may think finns här. – Namnet: Vannevar uttalas med samma be­to­ning som Sven-Ivar.

proverbial wallet

plånbok som ger en känsla av hur mycket pengar du har kvar på ditt konto. Tanken är att efterlikna känslan av att ha mynt och sedlar. En variant gör plånboken svårare att öppna när pengarna börjar ta slut. – Proverbial wallet var 2008—2013 ett projekt på MIT. – Se denna artikel.

[betalningar] [forskning] [ändrad 29 juni 2017]

Multics

(Multiplexed information and computing service) – ett operativsystem för stor­datorer med flera samtidiga användare, utvecklat 1963—69 av Bell Labs, General Electric och MIT i samarbete. – Multics var det första ope­ra­tiv­sys­temet som delade upp minnet i sidor som flyttades mellan arbets­minne och lagringsminne. Multics inspirerade utvecklingen av Unix (namnet Unix är en ordlek på Multics). Multics utvecklades vidare på 1970‑talet och såldes kommersiellt från 1973. Under 1980‑talet trängdes Multics undan av andra operativsystem. Den sista Multicsdatorn tillhörde det kanadensiska för­svars­de­parte­mentet i Halifax. Den var i drift fram till den 30 oktober år 2000.

[förkortningar på M] [it-historia] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 19 november 2017]

Olsen, Ken

Kenneth H Olsen (1926—2011), grundare av Digital Equipment Corporation, dess chef 1957—1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och ar­bet­a­de sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950‑talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. Digital blev historiskt: först för da­tor­er­na i PDP‑serien, sedan för VAX-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär ha kallat Unix för ”snake oil”. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite re­surs­er som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk, och tog hellre för­­luster i några år än att han sade upp an­ställda. – 1992 tving­a­des Ken Olsen lämna Digitals ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

[it-historia] [ken olsen] [personer] [ändrad 19 november 2017]

Enigma

  1. – en portabel krypterings-maskin som under andra världs­kriget användes av Nazitysk­lands trupper i fält och till sjöss. Enigmas kryptering knäcktes av brittiska mate­ma­tiker och krypto­­experter under ledning av Alan Turing i Bletchley Park. Detta underlättades av att de brittiska styrkorna när de evakuerade Nordnorge i juni 1940 fick med sig tre intakta Enigma‑maskiner. Britterna kunde därför följa tyskarnas krypterade radiotelegrafi med bara någon timmes fördröjning. Detta anses ha bidragit till att förkorta kriget med uppemot ett år. – I själva verket var Enigma en serie maskiner med variationer i uppbygg­naden. En detaljerad beskrivning finns i Wiki­pedia. – En Enigma‑simulator finns på denna länk. En funge­rande Enigma‑maskin i original såldes i april 2015 på auktion i New York för 269 000 dollar. – Enigma är inte samma maskin som Lorenz SZ42 eller Geheimfernschreiber, G‑skrivaren, som knäcktes i Sverige av Arne Beurling;
  2. – teknik för att utföra beräkningar och analys på krypterade data. Beräkning­arna görs alltså på data som fortfarande är krypterade, se homomorfisk kryp­te­ring. Tekniken har utvecklats av Guy Zyskind (länk) från MIT och företagaren Oz Nathan. Den bygger på samma mate­ma­tiska metoder som används i bitcoin för att säker­ställa att samma digitala pengar inte används på två ställen samtidigt (dubbelspendering). – Enigma presen­te­rades sommaren 2015. En ingående beskriv­ning finns på enigma.media.mit.edu;
  3. – årlig konferens om it‑säkerhet, anordnad av Usenix med början 2016. – Se Usenix webbsidor.

Enigma betyder gåta och kommer av grekiska ainigma – dunkelt tal.

[it-historia] [it-säkerhet] [konferenser] [kryptering] [ändrad 16 april 2019]